Så små är utsläppen från Forsmark

Under fjolåret genomförde Forsmark en stor mängd provtagningar i omgivningen runt kärnkraftverket. Frukt, fisk, bär, grönsaker och kött med mera har samlats in. Resultaten visar att de utsläpp som kan uppmätas är mycket låga, eller till och med under vad som går att mäta. Inte i något prov från landmiljön fanns spår från Forsmark.

Ända sedan 1980-talet samlas årligen hundratalet prover från land och hav runt Forsmarks kärnkraftverk för att analyseras. Omgivningskontrollen görs för att studera hur omgivningen påverkas av verksamheten när det gäller radioaktivitet.

– Vi vill gärna uppmärksamma resultaten för att visa att vi har kontroll på vår anläggning och att vår fossilfria elproduktion inte för med sig några radiologiska utsläpp som riskerar att skada människa och miljö, säger produktionschef Jan Lundvall.

Inga spår av nuklider i omgivningen

År 2020 samlades ett större antal prover in. På land handlar det om prover från bland annat  granskott, blåbär, trattkantarell och odlad vegetation som sallad, spannmål, äpple och vinbär. Köttprover har tagits från vildsvin och nötboskap och prover har också tagits på komjölk under betessäsong. I vattenmiljön har prover tagits från exempelvis östersjömussla, oval dammsnäcka, blåstång, grönslick, bottensediment, mört, strömming, gädda och abborre.

Inte i något prov från landmiljön detekterades nuklider från kraftverket, och endast i några enstaka fall hittades spår i prover från vattenmiljön. Dock på mycket låg nivå. I fiskproverna fanns inga spår alls.

– Det går lika bra att bo, leva, äta bär, grönsaker och fisk från omgivningen runt Forsmark som varsomhelst i landet, säger Jan Lundvall.

Mätning i brunnar

Mätning sker även i brunnar för att kontrollera att ingen spridning av kontamination sker från driftområdet på Forsmark. Inga radioaktiva ämnen har uppmätts. Via fasta mätstationer med omgivningsdosimetrar runt kraftverket kontrolleras och utvärderas också strålningen.

– Årsmedelvärdet ligger på cirka 1 mSv, vilket är i nivå med den naturliga bakgrundsstrålningen, säger Jan Lundvall.

Som mest beräknas utsläppen av radioaktiva ämnen från Forsmark kunna ge en årsdos som är på en tusendelsnivå jämfört med den naturliga bakgrundsstrålningen, till en representativ person i en familj som bor nära kärnkraftverket. Det är långt under Strålsäkerhetsmyndighetens gränsvärde på 0,1 mSv.

I de omgivningsprover där cesium-137 detekteras härrör aktiviteten huvudsakligen från Tjernobylolyckan och från atombombssprängningar på 1950- och 60-talet. Halterna följer en nedåtgående trend, mycket beroende på nuklidens avklingning.

forsmark-biotestsjon.jpg

Radiologisk omgivningskontroll

Årsrapporten ”Radiologisk omgivningskontroll årsrapport 2020”  är uppförd i enlighet med krav i författningssamlingen SSMFS 2008:23 samt riktlinjer i SSI rapport 2004:15 Omgivningskontrollprogram för de kärntekniska anläggningarna.

Omgivningskontrollen har som funktion att ge underlag för internationell rapportering och samverkan inom miljöområdet, att testa beräkningsmodeller för radionukliders spridning i miljön, att upptäcka diffusa utsläpp samt, inte minst, att ge underlag för information till allmänheten. Kontrollen ger en uppskattning av halten av olika radionuklider i kraftverkets närområde och kompletterar den kontinuerliga utsläppsövervakningen som sker vid Forsmark dygnet runt och året runt.  Den dominerande nukliden i analyserna är fortsatt Cs-137 som härrör från Tjernobylnedfallet.

Rapporteringen av utsläpp av radioaktiva ämnen görs sedan 2011 enligt riktlinjerna som anges i Strålsäkerhetsmyndighetens beslut SSM 2010/1155.
Rapporterna ”Radiologisk omgivningskontroll årsrapport 2020” och ”Utsläpp av radioaktiva ämnen 2020” kan begäras ut från Strålsäkerhetsmyndigheten.

Läs mer om Forsmarks miljöarbete här:
https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/forsmark/miljo

Se även

Emma Ekberg Berry

Vill du göra exjobb hos oss?

Välkomnande miljö, intressant teknik och roligare än jag hade tänkt mig. Så beskriver Emma Ekberg Berry sin tid som exjobbare på Forsmarks kärnkraftverk.

Läs hela artikeln
Sveriges Grönaste Varumärke logotyp

Vattenfall i topp bland Sveriges grönaste varumärken

Vattenfall är ett av Sveriges grönaste varumärken och unga konsumenter sätter Vattenfall i topp bland energibolagen, visar den årliga rankningen.

Läs hela artikeln
Anna Borg

Första halvåret 2024: En positiv utveckling under det första halvåret

Vattenfall utvecklas positivt och redovisar ett tillfredsställande resultat för det första halvåret 2024.

Läs hela artikeln