Northvolt: ”att ersätta kol med kol är inte lösningen i energiomställningen”

Batterier spelar en nyckelroll för en hållbar energiomställning. Men för att batterier ska vara verkligt hållbara finns flera viktiga aspekter att ta hänsyn till, förklarar Wilhelm Löwenhielm, chef för Battery Energy Storage Systems på den svenska batteriutvecklaren och -tillverkaren Northvolt:

Northvoltkillen.jpg

När Europa går mot en mer koldioxidsnål ekonomi blir energilagringssystem, eller ESS (Energy Storage Systems), avgörande för integreringen av förnybar energi. Energilagringssystemen gör det möjligt att hantera oregelbunden tillgång och efterfrågan på energi, vilket säkerställer att el som genereras från förnybara källor kan lagras och användas vid behov. Den globala installerade ESS-kapaciteten år 2030 förutspås vara 15 gånger högre än i dag. ESS-lösningarnas miljöpåverkan sträcker sig emellertid längre än deras omedelbara livslängd, och upphandlingen av batterier för dessa system bör ta hänsyn till hela livscykeleffekten med avseende på koldioxidutsläpp och andra negativa externa effekter.

Även om bara små direkta koldioxidutsläpp förekommer under batteriernas drift frigörs betydande mängder direkta och indirekta koldioxidutsläpp i processerna längs hela batteriets värdekedja, från utvinning av råvaror till omhändertagandet av uttjänta produkter. Det är därför viktigt att ta hänsyn till livscykelutsläpp vid upphandling av batterier till ESS för att säkerställa att systemets miljövinster maximeras. Det är inte optimalt att använda produkter med ett tungt koldioxidavtryck från ena änden av världen för att möjliggöra en koldioxidsnål ekonomi i Europa.

Batteritillverkning och transporter viktiga orsaker till utsläpp

Produktionen av batterier inbegriper utvinning och bearbetning av råmaterial som litium, kobolt och nickel, samt tillverkning av battericeller. Studier har visat att dessa aktiviteter för genomsnittliga batterier på marknaden ofta bidrar till 65–85 procent av de totala livscykelutsläppen. Gruvdrift och anrikningsverksamhet släpper ut betydande mängder koldioxid. Batteritillverkningsprocessen är energikrävande och bidrar till stora utsläpp om den genomförs med fossila energikällor. Dessutom måste man tänka på att råvarorna ofta bryts i utvecklingsländer där standarderna för arbetsförhållanden och miljö generellt sett är lägre. Detta kan leda till avskogning, markförstöring, vattenföroreningar och att lokala samhällen tvingas flytta.

Transporter och logistik spelar också en viktig roll för batteriernas koldioxidavtryck. De utsläpp som är förknippade med transport och logistik för genomsnittliga batterier på marknaden står för cirka 5 procent av ett batteris totala livscykelutsläpp. Produktionen av batterier sker vanligtvis i en del av världen, medan efterfrågan finns i en annan. Transport av batterier över långa sträckor, ofta via flyg eller till havs, kan medföra betydande utsläpp.

Hantera hela livscykeln

Hanteringen vid livscykelns slut, en annan viktig aspekt, kan stå för 10–30 procent av ett batteris totala utsläpp. Batterier innehåller giftiga och farliga material som kan förorena miljön om de inte hanteras på rätt sätt. Återvinning är den föredragna lösningen i hanteringen av uttjänta batterier eftersom den gör det möjligt att utnyttja värdefulla material igen och minska beroendet av jungfruliga råvaror. Energikrävande återvinningsprocesser kommer emellertid att bidra till ytterligare utsläpp om de drivs av fossila energikällor. Återvinning ger störst värde om de förbrukade batterierna har högt innehåll av värdefulla material som litium, nickel och kobolt.

Om hänsyn till livscykelutsläppen tas vid upphandlingen av batterier till ESS är det möjligt att identifiera miljövänliga leverantörer. Leverantörer som prioriterar hållbara råvaruinköp och har produktionsanläggningar med låga koldioxidutsläpp, minimerar transport- och logistikutsläpp och har en robust plan för hantering av uttjänta produkter vid livscykelns slut kan avsevärt minska batteriernas miljöpåverkan. Genom att välja ansvarsfulla leverantörer kan ESS-användare också hjälpa till att driva efterfrågan på hållbara strategier i batteriindustrin.

Utöver livscykelutsläppen bör också andra ESG-aspekter (miljö, sociala frågor och bolagsstyrning) beaktas vid inköp av batterier till energilagringssystem. En viktig ESG-aspekt i batteriindustrin är spårbarheten, som avser förmågan att spåra materials ursprung och rörelser genom hela värdekedjan. Spårbarhet är avgörande för möjligheten att identifiera och hantera eventuella sociala och miljömässiga risker i samband med batteritillverkningen.

Världens grönaste batterier

På Northvolt är vi stolta över vårt uppdrag att bygga världens grönaste batterier för el-, handels- och terrängfordon samt energilagringssystem. Källan till alla delar i våra batterier – från råvaror och tredjepartskomponenter till kraften som driver våra fabriker – har noggrant utvärderats och valts med ett koldioxid- och ESG-perspektiv i åtanke. Vårt mål är att till år 2030 ha nått koldioxidutsläpp kopplade till våra batterier som uppgår till 10 procent av det dagens ledande batterileverantörer släpper ut. Och vi är redan på god väg att nå detta mål.

Sammanfattningsvis krävs det mer än att bara bedöma batteriets tekniska specifikationer och kostnad när man köper in batterier till energilagringssystem. Miljöpåverkan från batterier sträcker sig längre än deras omedelbara livslängd och alla utsläpp under hela livscykeln bör beaktas. För att kunna ta sig an denna utmaning krävs samarbete och transparens längs värdekedjan, från råvaruutvinning till kassering av uttjänta produkter. Genom att ta hänsyn till batteriernas hela livscykel kan användarna säkerställa att deras energilagringslösningar verkligen bidrar till en hållbar framtid med låga koldioxidutsläpp.

Läs mer om hur batterier förändrar energilandskapet i Vattenfalls års- och hållbarhetsredovisning

Guide för hållbar upphandling av energilagringssystem, ESS:

  • Utvärdera koldioxidavtrycket för batteriernas hela livscykel – inte bara utsläppen de bidrar till att begränsa under driftsfasen
  • Kräv fullständig spårbarhet för batterisystemets komponenter och råvaror, och bedöm noggrant värdekedjan med avseende på miljö, sociala frågor och bolagsstyrning.
  • Säkerställ att batterierna efterlever gällande och planerade EU-bestämmelser och lokala regler med avseende på återvunnet innehåll, koldioxidavtryck och andra standarder inom miljö, sociala frågor och bolagsstyrning

Northvolt

Det svenska batteriföretaget Northvolt arbetar för att tillverka världens grönaste batterier. Northvolt Ett, den första gigafabriken i Skellefteå i norra Sverige, sysselsätter över 3 000 personer och har en yta på över 500 000 m². Vattenfall har en tydlig strategi att stötta energiomställningen och klimatsmarta lösningar och var en av de första investerarna i Northvolt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du läsa fler intressanta berättelser om klimatsmart energi och hållbarhet?

Klicka här för att prenumerera på vårt månatliga nyhetsbrev THE EDIT

Se även

Havsbaserad vindkraftspark

Vattenfall och Copenhagen Infrastructure Partners vinner upphandling av stort vindkraftsprojekt i Nederländerna

Vattenfall och Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) har tillsammans vunnit upphandlingen av vindkraftsparken IJmuiden Ver Beta utanför den nederländska kusten.

Läs hela artikeln
Drönare i betongtunnel

Drönare gör det säkrare och effektivare

Utvecklingen av drönare har tagit rejäla kliv. Nu kan drönare utföra inspektioner på egen hand och utföra allt mer avancerade uppgifter. I Juktan kartlägger drönare nu hela vattenkraftverke...

Läs hela artikeln
Arbete med rivningsrobot. Foto: Nicklas Tjernlund
Foto: Nicklas Tjernlund

Nedmontering av de sista större delarna i Ågestaverket

Vattenfall inledde demonteringen av Ågestaverket sommaren 2020, och under det här året rivs de tre sista större delarna: den biologiska skärmen, bränsleförvaringen och ånggeneratorerna.

Läs hela artikeln