Påfågelföga som hittats vid fältundersökningar av Vattenfalls kraftledningsgator

Tjugofem mil av biologisk mångfald i ledningsgatorna

Energiomställning, biologisk mångfald och ansvarsfull markanvändning – begrepp som kan verka motstridiga, men som i Vattenfalls kraftledningsgator i hög grad har förenats. Längs 25 mil av viktiga områden förbättrar Vattenfall Eldistribution levnadsvillkoren för arter som annars är starkt hotade.

På senare år har det visat sig att de svenska kraftledningsgatorna har blivit hem för många av de arter som normalt sett lever i traditionella, artrika gräsmarker med omfattande slåtter och bete utan påverkan av gödsling, plöjning och sådd. Flera forskningsrapporter pekar på att kraftledningsgator kan fungera som en del i en grön infrastruktur av gräsmarker, eftersom antalet traditionella, artrika gräsmarker minskar och antalet kraftledningsgator ökar till följd av energiomställningen.

Large-Screen-72-DPI-Vattenfall_Distribution_Biodiversity_40897.jpg

En unik möjlighet att stödja biologisk mångfald

De återkommande röjningarna av Vattenfall Eldistributions kraftledningsgator, som krävs för att säkerställa en tillförlitlig och säker kraftöverföring, gör att de hålls fria från träd och buskar. Detta påverkar ofrånkomligen miljön och koldioxidupptaget. Men det öppnar också upp landskapet och ger goda livsmiljöer för gräsmarksarter – inklusive flera hotade och rödlistade arter.

– Med cirka 860 mil  kraftledningsgator i regionnätet har Vattenfall en unik möjlighet att erbjuda nya livsmiljöer för några av de hotade gräsmarksarterna, säger hållbarhetsstrateg Ylva Wahlstedt, Vattenfall Eldistribution.

– Kraftledningarna utgör viktig infrastruktur för elektrifieringen av Sverige där Vattenfall Eldistribution har en ledande roll, men de tar också upp mycket mark. Därför har vi en skyldighet att på bästa sätt utnyttja den mark vi använder till förmån för kringboende, lokalsamhällen, biologisk mångfald och slutligen klimatet.

Prenumerera på nyhetsbrevet THE EDIT

THE EDIT är Vattenfalls månatliga nyhetsbrev. Varje nummer lyfter fram ett tema inom hållbar energi och fossilfrihet.

Identifiera viktiga områden för biologisk mångfald

Under 2017 och 2019 genomförde Vattenfall Eldistribution en analys längs svenska kraftledningsgator i syfte att identifiera områden med särskild betydelse för den biologiska mångfalden. Resultatet visade att 1 600 km av de totalt 8 600 km skulle kunna utgöra platser för potentiellt värdefull gräsmark i mellersta och norra Sverige.

– Efter att vi genomfört analysen gick vi vidare till fältundersökningar och bedömningar av den biologiska mångfalden längs de 1 600 km för att säkerställa resultaten och för att prioritera de mest värdefulla platserna med hänsyn till biologisk mångfald, förklarar Ylva Wahlstedt.

Under fältundersökningarna dokumenterades livsmiljöer och arter liksom platserna där de hittats. Dessa klassificerades i fyra kategorier utifrån förekomsten av rödlistade arter, indikator- eller signalarter, regionalt viktiga arter och biotopens kvalitet. När fältbesöken var avslutade visade resultaten att det fanns 980 sådana värdefulla platser som tillsammans täcker cirka 25 mil av kraftledningsgatorna.

Large-Screen-72-DPI-Vattenfall_Distribution_Biodiversity_Getvappling_2022.jpg

Skräddarsytt underhåll för att öka den biologiska mångfalden

Enligt Vattenfall Eldistributions underhållsplan ska kraftledningsgatorna röjas vart åttonde år till en bredd av 40 meter för att säkerställa en så säker och tillförlitlig elöverföring som möjligt. Dessutom ska den så kallade patrullstigen, som används för inspektioner och underhåll, vart fjärde år röjas till en bredd av tre meter. Underhållsplanen håller landskapet under våra kraftledningar öppet.

Utifrån de upptäckter som gjordes vid identifieringen av dessa särskilt värdefulla platser tas skräddarsydda underhållsplaner fram för var och en av de 980 platserna. På så sätt förbättras förutsättningarna för biologisk mångfald och ökar värdet för varje sådan plats. I en sådan plan kan ingå att skapa gläntor, bredda patrullstigarna och ta bort röjningsmaterialet samt att utföra specialbeskärning och gallring för att förhindra igenväxt och för att upprätthålla livsvillkoren för flora och fauna.

Hittills har underhåll utförts på 30 procent av platserna och målet är att den skräddarsydda underhållsmetoden ska vara införd vid 70 procent av dessa till år 2025.

– Att genomföra åtgärder för att öka den biologiska mångfalden är en viktig del av våra hållbarhetsmål. I samband med att vi infört skräddarsytt underhåll i våra kraftledningsgator har vi lärt oss mycket om värdena med biologisk mångfald och skaffat oss flera nya verktyg inom området. Det är lärdomar som vi nu använder oss av när vi undersöker möjligheten att utöka vårt fokus på biologisk mångfald så att det även omfattar våra transformatorstationer i regionnätet,  säger Ylva Wahlstedt.

Rödlistade väddnätfjärilar

En av de arter som dragit nytta av Vattenfalls insatser för biologisk mångfald är väddnätfjärilen. Den har minskat avsevärt i antal under de senaste 30 åren. Den är rödlistad och omfattas av EU:s habitatdirektiv samt av nationella skyddsåtgärder. Fjärilen förekommer i kraftledningsgatorna vid Vattenfalls anläggningar i och omkring Älvkarleby. Särskilda planer för området har tagits fram av Vattenfall i samarbete med myndigheter i Uppsala och Gävleborg.

Se även

Holländske kungen Willem-Alexander och chefer från Vattenfall, BASF och Allianz på invigningen av Hollandse Kust Zuid

Innovation och biologisk mångfald i fokus när Vattenfall, BASF och Allianz invigde havsvindsparken Hollandse Kust Zuid

Den holländska kungen Willem-Alexander invigde idag vindkraftsparken Hollandse Kust Zuid. För att markera tillfället firade kungen färdigställandet av Vattenfalls hittills största havsbasera...

Läs hela artikeln
Laddning av elektrisk sopbil. Foto: Karen Rosetzsky

Tyst revolution när Köpenhamns sopbilar blir elektriska

I Köpenhamn byts sopbilarna ut mot elektriska. Bytet är i första hand avsett att minska utsläppen, men för invånarna i den danska huvudstaden, och för renhållningsarbetarna, ger elsopbilar e...

Läs hela artikeln
Solcellsparken Tützpatz i nordöstra Tyskland ska kombineras med  hållbart jordbruk i form av ekologisk äggproduktion med frigående höns och kan komma att se ut som på denna AI-genererade bild.

En plats i solen: Tützpatz kombinerar solenergi och jordbruk

I Tysklands nordöstra hörn har Vattenfall påbörjat bygget av landets hittills största agrivoltaiska projekt: Tützpatz. Utformningen av den 79 MW stora anläggningen gör det möjligt att kombin...

Läs hela artikeln