Kommentar: Svenska Kraftnät har beslutat om sanktionsavgift mot Vattenfall Vattenkraft 

Svenska Kraftnät, SvK, har beslutat att Vattenfall Vattenkraft AB ska betala en sanktionsavgift på 33 MSEK för administrativa brister i efterlevnaden av säkerhetsskyddslagen.  

Givet det rådande säkerhetsläget pågår ett omfattande arbete med att uppdatera och implementera säkerhetsskyddsföreskrifter för säkerhetsklassad verksamhet i Sverige, som produktion och distribution av energi.  
 
Den 21 oktober 2022 inledde SvK en tillsyn av hur Vattenfall Vattenkraft efterlever de nya administrativa kraven i säkerhetsskyddslagen och anslutande föreskrifter, som bland annat rör säkerhetsskyddsanalys, säkerhetsskyddsavtal samt samråd inför vissa förfaranden som kräver säkerhetsskyddsavtal.   
 
– Vi tar säkerhetsskyddsfrågorna på största allvar och arbetar skyndsamt med att hantera de påpekade administrativa bristerna. Arbetet med de nya kraven är omfattande och vi har därför löpande tillsatt ytterligare resurser. Vi har en pågående dialog sedan 2022 och följer den nya tidplan som SvK har ställt upp, säger Magnus Kryssare, pressekreterare, Vattenfall.  
 
Vattenfall kommer att överklaga beslutet eftersom det finns begränsad rättspraxis på området och vi välkomnar ett klargörande av rättsläget.

Frågor och svar: 

Varför har ni inte uppfyllt kraven? 

Vi har agerat så skyndsamt som möjligt för att hantera kraven i den nya säkerhetsskyddslagen. Vår utgångspunkt har varit att föra en öppen dialog med myndigheten och beskriva de steg som vi vidtagit för att uppfylla de administrativa säkerhetsskyddskraven. Det är uppenbart att vi inte har lyckats hålla tidsplanen för implementeringen av de nya kraven, vilket vi beklagar.  

Vilka brister handlar det om?  

Vattenfall kommenterar inte vårt förebyggande och pågående säkerhetsarbete i detalj. Bristerna handlar om administrativa krav gällande säkerhetsskyddet, som vi arbetar intensivt med att åtgärda.  

Kommer Vattenfall att möta lagkraven? 

Vattenfall kommer självklart att möta lagkraven. Arbetet är i sitt slutskede och följer den nya tidplan som SvK har ställt upp.  

När infördes det nya regelverket? 

Säkerhetsskyddslagen trädde ikraft den 1 april 2019. Den 1 december 2021 infördes nya regler genom säkerhetsskyddsförordningen och sedan dess har ytterligare föreskrifter tillkommit. Vattenfall har under denna period arbetat intensivt med att uppdatera våra administrativa rutiner för att möta kraven, men vi kan konstatera att vi inte har nått hela vägen fram. 

Se även

Vatten i en fors

Vattenfall investerar 350 miljoner kronor i Ajaure vattenkraftstation

Vattenfall investerar 350 miljoner kronor i förnyelse och modernisering av Ajaure vattenkraftstation i Umeälven, i Västerbotten.

Läs hela artikeln
Forsande vatten på Fallens dagar i Trollhättan

Årets fallpåsläpp i Trollhättan sker endast under Fallens dagar

I likhet med sommaren 2023 kommer planerade fallpåsläpp endast att ske under ”Fallens dagar”, som i år går av stapeln den 19 till 21 juli i Trollhättan.

Läs hela artikeln
Ingela Hålling

Vattenfall tar över ansvaret för Husqvarna Sveriges högspänningsanläggningar

Vattenfall och Husqvarna Group har ingått ett långsiktigt samarbetsavtal om att Vattenfall med sin Power-as-a-Service lösning ska äga, driva och förvalta Husqvarnas befintliga infrastruktur ...

Läs hela artikeln