Märkta rör ger säkrare arbetsmiljö

Ett arbete pågår på Ringhals för att tydligt märka upp rörledningar som innehåller kemiska produkter som kan vara skadliga för människa och miljö.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2011:19 19§ och 20§) ska tankar och rörledningar som innehåller en farlig kemisk produkt vara märkta med produktens namn samt faropiktogram och en pil som visar strömningsriktningen.

– För Ringhals har 62 berörda kemikalier identifierats, säger Tord Kinngard, som hösten 2014 lett ett pilotprojekt med uppmärkning av två system på Ringhals 3.

De aktuella systemen är dosering av hydrazin och ammoniak för turbinkretsen (738), och dosering av etylenglykol i hetvattensystem (767).

Märkningen ska placeras väl synlig på rörledningarna med maximalt 25 meters mellanrum och alltid i närheten av ventiler, kopplingar och liknande. Vid genomgångar i väggar ska märkning göras på båda sidor.

– 2013 gjordes en förstudie som beräknade att det behövs cirka 15 000 uppmärkningsställen runt om på Ringhals, säger Tord.

– Jag håller på att göra i ordning total 112 arbetspaket, ett för varje berört system, fortsätter han. I första hand är det skiftgående processoperatörer som kommer att utföra och dokumentera uppmärkningen i anläggningarna.

Större delen av jobbet kommer att kunna utföras under driftsäsongen, men det finns också rör och tankar i utrymmen där strålningsnivåerna då är höga eller som man av andra orsaker inte kan komma åt under drift. Dessa kommer att märkas upp under revisionstid. Arbetet beräknas vara helt klart 2017.

Se även

Anja Alemdar

Anja Alemdar ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs i Sverige

Anja Alemdar har anställts som ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs (PRA) i Sverige.

Läs hela artikeln
Vattenfalls vindkraftspark Stor-Rotliden

Förnybar energi från Vattenfall dygnet runt till Microsofts svenska datacenter

Vattenfall och Microsoft Sverige lanserade ”24/7 Matching solution” som ett pilotprojekt förra året. Lösningen kommer nu att användas i Microsofts tre nya datahallar i Sverige.

Läs hela artikeln
Illustration: Smart City, District Heating

Värme till Amsterdam: varje värmekälla behövs

Vattenfalls största värmenät i Nederländerna finns i Amsterdamregionen. Den dominerande värmekällan i dagsläget är gas. För att ersätta den behövs alla tillgängliga fossilfria värmekällor.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']