Vy över Ringhals och omgivningar en sommardag

Så små är utsläppen från Ringhals

Under fjolåret genomförde Ringhals extra provtagningar i omgivningen runt kärnkraftverket. Frukt, fisk, bär, tång, mossa och kött med mera har samlats in och analyserats. Resultatet visar att de utsläpp som kan uppmätas är mycket låga, eller till och med under vad som går att mäta.

Ända sedan 1970-talet samlas årligen hundratalet prover från land och hav runt kärnkraftverket Ringhals för att analyseras. Omgivningskontrollen görs för att studera hur omgivningen påverkas av verksamheten när det gäller radioaktivitet.

– Vi vill gärna uppmärksamma resultaten för att visa att vi har kontroll på vår anläggning och att vår fossilfria elproduktion inte för med sig några radiologiska utsläpp som riskerar att skada människa och miljö, säger Ringhals produktionschef Sven-Anders Andersson.

- Vi sätter alltid säkerheten främst och arbetar systematiskt sedan decennier med att minimera vår påverkan på omgivningen.

Enstaka spår av nuklider i omgivningen

År 2020 samlades ett större antal prover in från omgivningen. Proverna som analyserades var växter, rötslam från närliggande reningsverk, komjölk under betessäsongen och kött från nötboskap med mera. Utöver de ordinarie vattenmiljöproverna ingick utökade analyser av bottensediment och blåmusslor från havet utanför Ringhals.

Inte i några prover från landmiljön detekterades nuklider från kraftverket, och endast i några enstaka fall hittades spår i prover från vattenmiljön. Nivåerna är dock så låga i närmiljön att de knappt kan detekteras ens med de känsligaste mätinstrument.

Spår av Tjernobyl

I de omgivningsprover där Cesium 137 detekteras härrör aktiviteten huvudsakligen från Tjernobylolyckan och atombombssprängningarna på 1950–60 talet. Halterna visar dock på en nedåtgående trend, minskningen är en del av den naturliga halveringsprocessen.

Den totala stråldosen en person i Ringhals närhet utsätts för från Ringhals utsläpp till luft och vatten har beräknats vara mindre än en tusendel av den naturliga bakgrundsstrålningen, vilket innebär att bidraget inte går att mäta utan endast kan beräknas.

- Det går lika bra att bo, leva, äta bär, grödor och fisk från omgivningen runt Ringhals som varsomhelst i landet, säger Sven-Anders Andersson.

Fakta om kärnkraftverkets omgivningskontroll

  • Årsrapporten är uppförd i enlighet med krav i SSMFS 2008:23 samt riktlinjer i SSI rapport 2004:15 ”Omgivningskontrollprogram för de kärntekniska anläggningarna”. Rapportering av utsläpp till luft och vatten är utförd i enlighet med beslut SSM 2010/1156 [ref 3].
  • Omgivningskontrollen har som funktion att ge underlag för internationell rapportering och samverkan inom miljöområdet,  att testa beräkningsmodeller för radionukliders spridning i miljön, att upptäcka diffusa utsläpp samt, inte minst, att ge underlag för information till allmänheten.
  • Omgivningskontrollen ger en uppskattning av halten av olika radionuklider i kraftverkets närområde. Den är bland annat avsedd att komplettera den kontinuerliga utsläppsövervakningen. Den dominerande nukliden i analyserna är fortsatt Cs-137 som härrör från Tjernobylnedfallet.
  • Rapporterna ”Ringhals utsläppsrapport över radioaktiva ämnen 2020” och ”Ringhals omgivningskontroll årsrapport för 2020” finns att begära ut från Strålsäkerhetsmyndigheten. 

Se även

Forsmark kärnkraftverk

Så små är utsläppen från Forsmark och Ringhals

Under fjolåret genomförde kärnkraftverken i Ringhals och Forsmark en stor mängd provtagningar i omgivningarna. Frukt, fisk, bär, tång, mossa och kött med mera har samlats in och analyserats....

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Tungvattentank från Ågestaverket

Två centimeter till godo när tungvattentankarna togs upp från Ågestaverket

Ågestaverket i södra Stockholm är det enda drifttagna kärnkraftverket i Sverige som använt tungvatten som moderator. Kort efter att verket togs ur bruk på 1970-talet såldes tungvattnet till ...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Laddmaskinen före nedmontering. Foto: Fredrik Ekenborg
Foto: Fredrik Ekenborg

Laddmaskinen i Ågestaverket – jag har gjort mitt

Efter 10 års tjänst och nästan ett halvt sekel i träda har den ikoniska laddmaskinen i Ågestaverket monterats ner. Själv tyckte nog maskinen att det var hög tid att få pensioneras på riktigt...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']