Vårt miljöansvar

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald och naturskydd är ett prioriterat område för oss på Vattenfall. Det är ett av fokusområdena i vår miljöpolicy och därför också en central del i vårt miljöarbete. För oss är biologisk mångfald en nyckelfråga i många nya projekt och i flera delar av vår verksamhet, men vi investerar också mycket i långsiktig forskning och vi genomför många frivilliga projekt för att stärka biodiversitet lokalt.

Vår ambition för 2030 – ”Mot nettopositivitet för biologisk mångfald”

År 2030 är åtgärder för att förbättra den biologiska mångfalden en integrerad del av alla aktiviteter där vi har en påverkan på naturen. Eftersom klimatförändringar är ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden är våra investeringar i en fossilfri framtid ett mycket viktigt bidrag till att minska påverkan, men vi gör mycket mer. Genom att införa många olika typer av åtgärder, både på befintliga anläggningar och vid nybyggnationer, bidrar vi till att upprätthålla ett stabila ekosystem och en levande planet. Vi arbetar också målmedvetet tillsammans med våra leverantörer för att hantera uppströms påverkan, och vi använder ny teknik och utvecklar innovativa lösningar för skydda och främja arter och naturmiljöer.

För att arbeta mot en nettopositiv påverkan har vi identifierat olika mål och nyckelaktiviteter för de kommande åren. Några exempel är:

Fortsätta att vara ledande inom forskning och utveckling kring biologisk mångfald

Forskning om biologisk mångfald fortsätter vara mycket viktigt för Vattenfall, i synnerhet inom vind- och vattenkraft. Vi kommer därför att fortsätta prioritera långsiktig forskning och evidensbaserad kunskap genom att avsätta årlig budget och tillräckliga FoU-resurser för att nå vår ambition. 2025 kommer vi att ha genomfört minst tre pilotprojekt som bygger på vår kunskap inom maskininlärning i syfte att genomföra storskaliga undersökningar av den biologiska mångfalden.

Hantering av biologisk mångfald i ledningsgator

I slutet av 2025 kommer vi att ha vidtagit åtgärder och infört skötselplaner i minst 70 procent i alla identifierade ’hotspots’ för biologisk mångfald i våra ledningsgator.

Åtgärder för att öka den biologiska mångfalden i anslutning till kontor

År 2025 kommer vi att främja åtgärder för att öka den biologiska mångfalden i anslutning till alla kontorslokaler.

Så här arbetar vi för att skydda naturen och den biologiska mångfalden

Projekt inom biologisk mångfald

Vårt arbete inom biologisk mångfald handlar bland annat om att säkerställa att frågor om arter och naturmiljöer inkluderas tidigt i projekt- och anläggningsplanering. En annan viktig del är att investera i långsiktig biodiversitetsforskning samt genomföra eller stödja olika typer av biodiversitetsstärkande projekt på frivillig väg.

Vi har en mängd olika exempel på projekt inom biologisk mångfald och dessa är kopplade till alla delar av Vattenfalls verksamhet. Vi letar alltid efter nya sätt för att möta de utmaningar vi ser inom området.  

Exempel på pågående projekt

Biologisk mångfald i distributionsnätet
Ledningsgator är viktiga för att upprätthålla en grön infrastruktur i landskapet och hur de sköts påverkar flera sällsynta och hotade arter. Återkommande röjningar av ledningsgatorna skapar och bibehåller ängsliknande marker som är viktiga livsmiljöer för många hotade arter.

En omfattande kartläggning av regionnätet har identifierat områden med extra höga naturvärden där insatser görs för att främja biologisk mångfald. Detta arbete har nu utökats till att även omfatta stationer i elnätet. Syftet med dessa åtgärder är att främja biologisk mångfald med fokus på pollinatörer och samtidigt minska underhållskostnaderna.

Forskning och utveckling (FoU) kring fiskvandring nedströms
I Älvkarleby har vi Laxeleratorn, ett unikt storskaligt laboratorium för vattenkraftsrelaterade studier inom miljö- och hydraulik. Här bedriver vi olika typer av forskningsprojekt, många med fokus på innovationer för nedströms fiskvandring, såsom bubbelgardiner och flexibla nät för att undvika passage vid turbiner.

Utöver våra många FoU-projekt är en viktig del av vårt miljöarbete inom vattenkraften även att återställa och tillhandahålla naturliga livsmiljöer för olika arter. När Vattenfall säljer vattenkraftsel märkt med Bra Miljöval avsätts pengar till en miljöfond som genom åren har bidragit till många återställande- och bevarandeprojekt.

Dokumentation av sjöfåglars flygbeteende inom havsbaserad vindkraft
Vid European Offshore Wind Deployment Centre (EOWDC) i Aberdeen Bay i Skottland har ett forsknings- och övervakningsprogram värt 3 miljoner euro genomförts i syfte att förbättra den vetenskapliga faktabasen för planering och konsekvensanalys kopplat till framtida havsbaserade vindkraftsparker. Inom ramen för detta program har det till exempel genomförts en studie som syftar till att dokumentera exakt hur bra sjöfåglar som havsbritsar, tretåiga måsar och fiskmåsar undviker att flyga in i havsbaserade vindkraftverk när de förflyttar sig fram och tillbaka mellan häckningskolonier på kusten och utfodringsområden till havs.

Forskningsprogrammet i Aberdeen prisades i kategorin hållbar utveckling vid Nature of Scotland Awards 2018 och fågelstudien fick pris i miljö- och hållbarhetskategorin vid Global Offshore Wind Awards 2023.

Fokus på biologisk mångfald inom forskning och utveckling

Vattenfall gör stora investeringar i forskning kopplat till biologisk mångfald, främst inom vindkraft och vattenkraft, i syfte att öka kunskapen för att bättre kunna bedriva vår verksamhet med minsta möjliga miljöpåverkan. Vi arbetar till exempel med följande:

  • Utveckla ett evidensbaserat modelleringsverktyg för bedömning av hur buller från pålning vid havsbaserade vindkraftsparker påverkar tumlare.
  • Programmera smarta självlärande algoritmer för att förbättra fiskvandringen i vattendrag.
  • Använda GPS-spårning av kungsörnar för att få en bättre bild av deras aktivitet och därmed förbättra konsekvensanalyser vid planering av nya vindkraftsparker.
  • Genomföra flera tester i vårt laboratorium i Älvkarleby för att hitta tekniska lösningar som maximerar både produktion av förnybar vattenkraftsel och skydd av biologisk mångfald.

Kvantifiera och redovisa vår påverkan på och förbättringar av biologisk mångfald

Biologisk mångfald är komplext, och det är viktigt att ha enkla och robusta metoder för att mäta påverkan. För Vattenfall är detta avgörande för att vi ska kunna säkerställa att våra klimatinvesteringar också främjar biologisk mångfald på olika sätt, och vi undersöker aktivt olika verktyg och metoder för att mäta biologisk mångfald. Vårt mål är att etablera ett arbetssätt där vi kan värdesätta såväl hur vi påverkar biodiversitet när vi bygger nya anläggningar som positiva värden som vi bidrar till genom projekt och forskning. Genom detta arbete ökar vi vår förståelse för hur vi kan bidra till nettopositivitet för biologisk mångfald.

Här är några exempel på initiativ som vi för närvarande är involverade i:

Science Based Target for Nature (SBTN)
Initiativet SBT for Nature håller för närvarande på att utvecklas och bygger på initiativet Science Based Targets (SBTi), som innebär att över tusen av världens största företag har åtagit sig att sätta upp mål om minskade utsläpp av växthusgaser. För att bidra till utvecklingen av verktyg som kan användas för att sätta upp mätbara mål som ligger i linje med den bästa tillgängliga vetenskapen och jordens begränsade resurser deltar Vattenfall i Science Based Targets Network Corporate Engagement Program. Som ett steg mot att sätta upp vetenskapligt baserade mål för att värna om miljön har vi utvärderat hur hela vår värdekedja påverkar den biologiska mångfalden med hjälp av verktyget Global Biodiversity Score (GBS).
Läs mer om detta i vår Års- och hållbarhetsredovisning

Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD)
Taskforce on Nature-related Financial Disclosures är en arbetsgrupp som arbetar för att upprätta ett ramverk som företag och finansinstitut kan använda för att utvärdera, hantera och rapportera om på vilka sätt de är påverkar och är beroende av naturen. Syftet är att vägleda investerare i bedömningen av naturrelaterade risker så att de globala ekonomiska flödena leds bort från verksamheter som påverkar naturen negativt och styrs mot naturpositiva investeringar. Vattenfall är medlem i TNFD Forum, en internationell tvärvetenskaplig rådgivande grupp bestående av företag och institutioner.

Changing Land use Impact on Biodiversity (CLImB)
Som ett sätt att delta aktivt i utvecklingen av nya metoder och riktlinjer i Sverige är Vattenfall en del av CLImB-projektet. Syftet med projektet är att utveckla ett verktyg som företag kan använda för att på ett trovärdigt sätt kvantifiera och kommunicera kring både sin negativa och sin positiva påverkan på den biologiska mångfalden när mark omvandlas eller återställs. Vattenfall leder styrgruppen och finansierar projektet tillsammans med LKAB, Boliden, Skellefteå Kraft, Svenska kraftnät, Cementa, Talga, Skanska, Specialfastigheter och SBMI. Verktyget lanserades den 1 september 2023.

Relaterad information

Ett bi på en gul blomma framför solpaneler

Miljöaspekter hanteras som en integrerad del av vår verksamhet.

Rörledningar i kraftvärmeverk

Klimatfrågan är kärnan i vår strategi och vi arbetar för att minska våra utsläpp.

Bygget av vindparken Kentish Flats

På Vattenfall är vi fast beslutna att använda resurser på ett hållbart sätt.

Se även

Två anställda vid en fiskodlingsanläggning

Vattenfall är en del av, och en partner till, samhället i stort.

Barn som leker med en Carrera-bana

Vi samarbetar med kunder och partner för att minska koldioxidutsläppen.

Flicka med grön tröja tittar in i kameran

Vi ska ta vårt hittills största steg för att minska effekten av klimatförändringarna.