Vårt miljöansvar

Biologisk mångfald

Alla typer av energiproduktion påverkar den biologiska mångfalden. Naturlandskap och allt som lever där påverkas av hur vi använder marken och vattnet. Kraftverk och kraftrelaterad infrastruktur kan också skapa barriärer som förhindrar eller förändrar djurens naturliga vandringsmönster. Eftersom Vattenfalls mångsidiga produktionsportfölj kan påverka sin omgivning på ett otal sätt måste vi arbeta på olika sätt beroende på hur denna påverkan ser ut: lokala förhållanden, tillståndskrav och så vidare. Skyddet av naturen och den biologiska mångfalden är ett viktigt fokusområde för oss, något som också framgår av vår miljöpolicy.

Livsmiljö och artskydd

Vår syn på arbetet med biologisk mångfald går bland annat ut på att redan tidigt under projekt- och anläggningsplaneringen ta hänsyn till denna faktor. Vi uppmärksammar också den biologiska mångfalden i samband med tillståndsförfaranden och bedriver ett omfattande kommunikationsarbete för att öka transparensen och uppfylla allmänhetens förväntningar. Behovet av att skydda den biologiska mångfalden är en mycket viktig fråga för Vattenfall, och vi strävar alltid efter att undvika eller minimera eventuella negativa effekter från vår verksamhet. Om det inte är möjligt att helt undvika eller mildra negativa följder, för vi en diskussion redan under tillståndsprocessen med myndigheter och berörda intressenter, till exempel lokala samhällen, om vilka åtgärder som är möjliga att vidta.

Biotopmetoden – utvecklad av Vattenfall

Utöver att beakta den biologiska mångfalden redan tidigt under utvärderingen av miljöbelastningen och tillståndsprocessen tar vi också hänsyn till detta under våra livscykelanalyser. Eftersom biologisk mångfald vanligen inte ingår i en standardiserad livscykelanalys har vi tagit fram en egen metod tillsammans med externa sakkunniga inom ekologi.

Biotopmetoden tar hänsyn till storleken på de olika livsmiljöer som berörs och påverkas av vår verksamhet. Den gör det möjligt att jämföra den ekologiska påverkan och de tänkta fördelarna. Som en del av vårt löpande arbete med livscykelanalyser använder vi denna information för att utvärdera och jämföra de olika aktiviteter som ingår i vår verksamhet. Metoden bygger på identifiering och klassificering av livsmiljöer i Sverige, något som delvis utgår från Sveriges lantbruksuniversitets lista över hotade och sällsynta växter och djurarter – Artdatabanken.

Forskning inom biologisk mångfald – av största vikt för att förbättra våra resultat 

Vattenfall deltar i forskningen om biologisk mångfald, framför allt i relation till vind- och vattenkraft. Syftet är att vi ska lära oss mer för att därigenom kunna bedriva vår verksamhet med så liten påverkan som möjligt. Vi är med i ett antal kunskapsuppbyggande fleråriga projekt. Vi har också ett eget forsknings- och utvecklingsprogram som rör vattenkraft, men på grund av vår stora tillväxt inom vindkraft behöver vi bli mer aktiva inom helt nya typer av forskning inom biologisk mångfald. Här följer några exempel på olika forskningsprojekt som vi deltar i:

 • DEPONS-projektet som syftar till att utveckla ett evidensbaserat modelleringsverktyg för att utvärdera hur bullret från pålningsverksamhet vid uppförande av vindkraftsparker påverkar tumlarpopulationen i Nordsjön. 
 • European Offshore Wind Deployment Centre (EOWDC), ett vetenskapligt forskningsprogram i syfte att förstå hur de havsbaserade vindkraftsprojekten i Aberdeen Bay påverkar miljön. Detta banbrytande forskningsprogram ger fascinerande kunskaper om hur flasknosdelfiner, lax, öring och sjöfåglar lever, men också om de samhällen som omger vindkraftsparken. De utvalda projekten utgår från EOWDC i Aberdeen Bay. 
 • Miljöforskning för att öka kunskaperna kring hur vindkraftsparker kan påverka djurlivet. Ett exempel är studien av kungsörnar i norra Sverige. Under denna studie följdes örnarna i flera års tid med hjälp av GPS-teknik för att på ett bättre sätt förstå deras rörelser och se till att vi kan göra bättre konsekvensbedömningar och val av var vi ska placera vindkraftsparker i de områden där kungsörnarna häckar. 

Forskning inom biologisk mångfald

Läs mer om de projekt inom biologisk mångfald som Vattenfall deltar i.

Vindkraftverk utanför Aberdeen i Skottland

Projekt inom biologisk mångfald

Vårt arbete innebär att vi hela tiden stöter på och engagerar oss i många olika frågor som gäller biologisk mångfald, och vi söker alltid efter nya sätt att möta dessa utmaningar i alla våra projekt. Nedan ges några exempel på framgångsrika projekt som vi har genomfört inom områdena naturskydd och biologisk mångfald: 

 • Vi skyddar sällsynta och utrotningshotade arter i de skyddsområden vi frivilligt har valt ut. Dessa frivilligt skyddade områden är platser med mycket höga, och i vissa fall unika värden. Genom detta frivilliga initiativ bevarar och vårdar vi den biologiska mångfalden, men vi förbättrar också rekreationsmöjligheterna i dessa områden och informerar allmänheten om vilka värden som finns på de olika platserna. I norra Sverige har vi fyra skyddsområden längs Luleälven och ett område längs Västerdalälven.
 • Vattenfall hjälper till att skapa ett grönare Berlin genom att bygga storstadsträdgårdar runt kraftvärmeverk. Allmänheten får utnyttja dessa trädgårdar fritt för plantering och avkoppling. Storstadsträdgårdar utgör oaser i stadskärnan och bidrar till ett hållbarare samhälle. I Berlin har vi dessutom upplåtit mark för bikupor vid våra inhägnade transformatorstationer, något som bidrar till att förbättra situationen med krympande bipopulationer. 
 • Vid flera vattenkraftverk, bland annat Stornorrforsen (vid Umeälven), Hietamankoski och Leuhunkoski (vid Kymmene älv), har vi byggt fisktrappor för att ge vandringsfiskar, som lax och öring, möjlighet att passera kraftverken. I Finland återställer vi också vattendrag för saimalaxen, en viktig del av Finlands naturarv. Syftet med projektet är att återställa den naturliga livscykeln för saimalaxen i Koita älv i Norra Karelen. 
 • Den regelbundna röjning som utförs längs kraftledningarna kan skapa och upprätthålla öppna ängslandskap som kan fungera som viktiga livsmiljöer för många hotade arter. I korridorerna längs våra kraftledningar har vi till exempel hittat den sällsynta fjärilsarten väddnätfjäril (sällsynt enligt Internationella naturvårdsunionens rödlista). De senaste årtiondena har väddnätfjärilspopulationen minskat kraftigt och arten är nu hotad som en följd av landskaps- och klimatförändringarna. 2018 kartlade vi alla kraftledningskorridorer med GIS-teknik för att identifiera viktiga så kallade ”hotspots”, områden med en hög koncentration biologisk mångfald, och vi anpassar omfattningen av vår röjning. På Lidingö deltar vi i ett pilotprojekt där vi testar en ny metod för att röja kraftledningskorridorer. Här använder vi getter i stället för maskiner för att hålla landskapet öppet, något som även påverkar den biologiska mångfalden positivt. 
 • När SKB (Svensk Kärnbränslehantering AB) bygger kärnbränsleförvaret i Forsmark måste man fylla igen en damm där man vet att gölgrodor lever, eller åtminstone har gjort det tidigare. Gölgrodan finns med på den nationella listan över hotade arter, och lagen kräver att åtgärder vidtas för att skydda grodorna. SKB har åtagit sig att skapa nya livsmiljöer för gölgrodorna och har därför grävt sex nya dammar. Som bonus byggdes dessutom ett grodhotell. Hotellet ligger två meter ovan marknivå och erbjuder frostfritt husrum vintertid. 
 • Vi vidtar många olika typer av åtgärder som berör den biologiska mångfalden när vi bygger nya vindkraftsparker, både till lands och till havs. Vår vindkraftspark Ray i Storbritannien täcker till exempel flera olika livsmiljöer som är vanligt förekommande i högländerna, inklusive barrträdsskogar, marktäckande mossar, fukthedar, torra hedmarker, sura gräsmarker och vattenvägar. Här har vi med framgång vidtagit flera hjälpande åtgärder under byggnationen för att ta hänsyn till många olika sorts arter och livsmiljöer. Här finns ett mycket varierande växt- och djurliv, bland dem ett antal sällsynta och fridlysta arter: ekorre, grävling, utter, fladdermus, reptiler, vitklokräfta och ett antal uggle- och rovdjursarter som till exempel tornuggla, stenfalk, blå kärrhök och duvhök. 
 • Vi stödjer många olika miljöprojekt via vår miljöstiftelse i Tyskland – Vattenfall Umweltstiftung. Stiftelsen är en ideell organisation, och skolor, föreningar och naturskyddsgrupper kan ansöka om bidrag. Projekten inriktar sig framför allt på storstadsområden, miljöutbildning, återställning av vattendrag och ekologisk återställning.
 • På Vattenfall vill vi säkerställa att våra kontor så långt som möjligt utgör en förlängning av och en koppling mellan olika livsmiljöer. Därför har vi satt upp mål om att stärka biologisk mångfald kring våra kontor och vi som hjälp har tagit fram en idékatalog där man kan hitta uppslag för vad man kan göra för att stärka olika arter och naturmiljöer.

Vattenskydd 

Vattenskydd har i många år varit högprioriterat både hos allmänheten, myndigheterna och vårt företag. Flera av våra kraftverk och transformatorstationer ligger i närheten av viktiga vattenkällor, och vi måste därför ha mycket god beredskap och vidta förebyggande åtgärder. 

Vi påverkar vattenmiljöer både genom att använda själva vattnet (t.ex. som kylvatten för kraftverk) och genom att vår verksamhet kan påverka såväl vattenliv som vattenkvalitet. Vi arbetar bland annat aktivt för att miljöanpassa vattenkraften i Sverige. Detta är relaterat till hur Sverige verkställer ramdirektivet om vatten. Vårt mål är att genomföra de åtgärder som är nödvändiga för att uppnå de miljökvalitetsnormer som ramverket kräver. Vi genomför olika projekt och åtgärder för att förbättra förhållandena och den biologiska mångfalden, till exempel återställer vi älvar och bygger fisktrappor, men vi deltar dessutom i avancerad forskning om biologisk mångfald. Vi arbetar också aktivt för att minimera vår vattenanvändning, till exempel genom att införa slutna kylkretsar i våra kraftverk. 

Ramdirektivet för vatten

Skummande vatten

Bra Miljöval

Vattenfall säljer el märkt med Bra Miljöval. För varje såld kilowattimme som märkts med Bra Miljöval avsätts pengar till miljöprojekt.

Skydd av mark 

Jordar försörjer och fungerar som livsmiljöer för människor, djur, växter och organismer. Alla dessa livsformer hanterar samtidigt de flesta processer som bearbetar och bryter ned material inom ekosystemet. De står för filtrering och lagring som skapar en balans mellan vatten och materia, en lagringsplats för mineraler och energi, fungerar som grundval för jord- och skogsbruk och ger oss dessutom ett arkiv över vår natur- och kulturhistoria. 

Mark som använts för industriändamål är en av orsakerna till att den biologiska mångfalden kommer till skada eller till och med försvinner. När vi bygger nya anläggningar använder vi ännu mer mark. Då har vi som mål att begränsa den yta som vi använder, att använda befintliga industriområden och att begränsa följderna av jordförstörelse. Jordförstörelse inträffar när jorden täcks av hårda material, precis det som händer när nya byggnader och vägar uppförs. 

Även föroreningar leder till jordförstöring. För att vi ska kunna förhindra jordföroreningar i vår verksamhet måste vi utforma våra anläggningar på rätt sätt så att kemikalier och olja innesluts korrekt, och vi måste också hantera dessa anläggningar på ett ansvarsfullt sätt. Om vi lägger ned vår verksamhet på en plats avlägsnar vi alla kemikalier och oljor och kasserar dem på rätt sätt för att säkerställa att inga läckage kan inträffa. Hela anläggningen inspekteras avseende föroreningar, och vid behov vidtar vi åtgärder i samarbete med myndigheterna. 

Relaterad information

Trädtoppar i grodperspektiv

Miljöaspekter hanteras som en integrerad del av vår verksamhet.

Bygget av vindparken Kentish Flats

Vattenfall är fast beslutet att använda resurser på ett hållbart sätt.

Rör i ett kraftverk

Våra insatser för att minska koldioxidutsläppen är mycket omfattande och skiftande.

Se även

Två anställda vid en fiskodlingsanläggning

Vattenfall är en del av, och en partner till, samhället i stort.

Två barn som leker med en bilbana

Vi samarbetar med kunder och partner för att minska koldioxidutsläppen.

En flicka i grön tröja som ser in i kameran

Vi ska ta vårt hittills största steg för att minska effekten av klimatförändringarna.