Vårt miljöansvar

Hållbar resursanvändning

Som producent av förnybar energi har vi en viktig roll i omställningen till en cirkulär ekonomi. Hållbar resurshantering är en av våra viktigaste prioriteringar och vi strävar ständigt efter att optimera resursanvändningen i vår verksamhet och längs vår värdekedja. Vi har arbetat med livscykelanalyser i över 20 år, och det är ett viktigt verktyg i vårt miljöarbete.

Vår ambition för 2030 – ”Mot en cirkulär verksamhet”

År 2030 har vi en cirkulär verksamhet där vi maximerar värdet av våra resurser i alla avseenden. Längs vår värdekedja och tillsammans med våra partners arbetar vi med cirkularitet för att säkerställa ansvarsfull användning – och återanvändning – av alla resurser. När det gäller vår egen verksamhet har vi full insyn i våra resursflöden och drar nytta av innovativa möjligheter att återanvända eller återvinna material, avfall och biprodukter. Hantering av uttjänta produkter är integrerat i design- och inköpsprocesser, och när vi köper in varor väljer vi i första hand alltid fossilfria, biogena eller återvunna material.

Vi strävar efter att optimera resursanvändningen i alla delar av vår verksamhet. Nedan följer några exempel på våra mål inom området:

Återvinning av vindkraftverksvingar

Vattenfall har infört ett omedelbart förbud mot deponering av urdrifttagna vingar från Vattenfalls vindkraftparker. Dessutom har vi satt upp ett mål om att uppnå en återvinningsgrad för vindkraftverksvingar på 50 procent till år 2025 och 100 procent till år 2030.

Utfasning av farliga kemikalier

Senast 2025 ska vi (där det är tekniskt möjligt) ha fasat ut alla farliga ämnen i kandidatförteckningen enligt Reach-förordningen. Glyfosat är en kemikalie i förteckningen som redan har fasats ut i hela vår verksamhet som en del av denna process.

Cirkulära krav för kontorslokaler

År 2025 kommer alla nya byggnader att byggas, och befintliga kontor vara utrustade, i enlighet med cirkulära principer. Det innebär till exempel att minst hälften av alla nyinköp av möbler baseras på cirkulära inköpskrav, att allt förpackningsmaterial för kontor omvandlas till lösningar utan plast och att alla nya små kontor ska använda mindre än 50 kWh fossilfri energi per kvadratmeter.

Så här arbetar vi med hållbar resursanvändning

Cirkulär ekonomi

Vi tror att omställningen till cirkulär ekonomi är en möjlighet och en viktig pusselbit i utvecklingen mot ett fossilfritt samhälle. Vi på Vattenfall bidrar till en cirkulär ekonomi på flera olika sätt:

  • Vår nyckelroll som energiföretag är att tillhandahålla förnybar energi för att driva den cirkulära ekonomin, och vi gör stora investeringar i till exempel vind- och solkraft.
  • Vi utvecklar nya produkter och energilösningar, tjänstebaserade modeller och digitala lösningar för att integrera småskaliga producenter.
  • Vi byter ut bränsletyper, samarbetar med industrin för att göra materialen mer hållbara och fossilfria (till exempel stål, cement, bränslen) och arbetar för att elektrifiera transportsektorn.
  • Vi hanterar våra miljöprestanda längs hela värdekedjan. Vi arbetar också med att utforma våra anläggningar och processer i syfte att minska resursförbrukningen, öka återanvändningen och återvinningen och förlänga livslängden på våra tillgångar.

Exempel på pågående projekt inom cirkulär ekonomi

Tillhandahålla energi till den cirkulära ekonomin
En omställning till en cirkulär ekonomi kommer att kräva elektrifiering av produktionsprocesser och transporter, och den energin måste vara fossilfri. Vår fossilfria energi driver utvecklingen av nya cirkulära uppfinningar och lösningar. Vi har till exempel flera pågående initiativ för att producera vätgas via elektrolys – till exempel Hybrit, där målet är att producera fossilfritt stål, och vårt samarbete med Preem kring produktion av vätgas för biobränsleproduktion. När fossila bränslen förbränns blir resultatet koldioxid och andra utsläpp. När väte omvandlas till bränsleceller bildas endast H2O – det vill säga rent vatten. Det innebär att en betydande del av dagens koldioxidutsläpp från industri, transport och uppvärmning kan undvikas.

Läs mer om våra pågående initiativ och samarbeten för att producera fossilfri vätgas och våra initiativ för att elektrifiera transporter.

Ökad återvinning av överskottsvärme
Primär energianvändning från företag och industrier kännetecknas av stora energiförluster i form av spillvärme. Återvinningen av överskottsvärme är en utmaning, men också en möjlighet för en verksamhet. Vi har därför utvecklat SamEnergi där vi köper överskottsvärme från olika företag, däribland datacenter, bagerier och smältverk, för att återvinna den och föra in den i fjärrvärmenätet. Detta är i sig ingen ny idé, men det har främst varit ett alternativ för tung industri. Med SamEnergi har vi nu utvecklat ett standardiserat avtalsformat som gör det enklare även för mindre företag att sälja överskottsvärme.

Lösningen innebär att Vattenfall erbjuder sig att köpa in överskottsvärme, transportera den och återanvända den där den behövs, som till exempel för att värma upp närliggande bostadshus och kommersiella byggnader. Att använda energi som annars inte skulle användas är ett perfekt exempel på hur Vattenfall i samarbete med andra företag bidrar till en cirkulär ekonomi.

Återanvändning av mobiltelefoner
Vattenfall IT har flera policyer och processer för hantering av miljöaspekter kopplat till våra IT-tjänster. Vårt arbete styrs av Vattenfalls Green IT-program och vi har etablerat processer för att säkerställa återlämning och återanvändning av slutanvändarnas utrustning. Idag lämnas alla mobiltelefoner, de flesta bärbara datorer och stationära datorer tillbaka för återanvändning och renovering.

Vattenfalls Green IT-program omfattar även åtgärder för att minska användningen av IT-tjänster och insatser för att öka miljöcertifieringarna för upphandlingar (till exempel Energy Star).

Resurshantering

Vi optimerar resursanvändningen i all verksamhet och arbetar med substitution för att undvika användning av farliga kemikalier.

Vatten
Vatten är en viktig resurs för Vattenfalls verksamhet, och förvaltning och skydd av vatten har varit en prioritet i många år. Vi använder vatten för att producera vattenkraft och som kylmedel i våra kärnkraftverk och värmekraftverk, och det är en integrerad del av miljön som omger oss. Vatten i våra vattenkraftsdammar används också för att reglera flodflödena och minska översvämningsrisker.

Vattenfall fokuserar mycket på att säkerställa en miljömässigt hållbar förvaltning av vattenresurser. Det innebär till exempel att förbättra vattenkvaliteten och att minimera påverkan på akvatiska ekosystem. Vi arbetar också aktivt för att effektivisera vattenanvändningen, till exempel genom slutna kylningscykler i vissa av våra kraftverk.

Avfall
Avfallshanteringen har sedan länge utgått från avfallshierarkin, men med ett cirkulärt synsätt måste vi tänka ännu mer på hur vi kan skapa mer värde och ytterligare undvika att slösa på värdefulla resurser. Någon annans avfall kan vara en resurs för oss och tvärtom.

Vi arbetar därför aktivt med att öka återvinningen, utvärdera nya möjligheter för att använda material och produkter under längre tid samt designar i syfte att minimera avfall. Vi försöker ständigt öka återanvändningen av biprodukter som skapats av vår verksamhet, till exempel aska och gips som kan användas för cementtillverkning (gips) eller vägbyggen (bottenaska och granulat). Återvinning och återanvändning är viktiga aspekter i samband med avveckling, och vi arbetar proaktivt för att hantera kommande utmaningar, till exempel avfall i form av uttjänta vindkraftsblad och återvinning av solpaneler.

Kemikalier
Vi arbetar aktivt för en giftfri miljö genom att undvika kemikalier som har negativ inverkan på människor och naturen. För att undvika eller minimera användningen av farliga ämnen har en utfasningsplan tagits fram för hela Vattenfallkoncernen.

Livscykelanalyser (LCA) och värdekedjearbete

Vattenfall har använt livscykelanalyser som ett verktyg för att utvärdera och kartlägga elproduktionens miljöpåverkan ur ett värdekedjeperspektiv sedan början av 1990-talet. Livscykelanalyser hjälper oss att fastställa prioriteringar genom att identifiera var miljöpåverkan uppstår och var vi behöver vidta åtgärder för att minska dem. Det är också fördelaktigt vid utvärdering av nya energilösningars miljöprestanda.

Våra kunder på våra nyckelmarknader kan köpa el med verifierade miljödata från certifierade miljövarudeklarationer (Environmental Product Declaration). En miljövarudeklaration baseras på en livscykelanalys enligt internationella standarder (ISO 14025,14040 och 14044) och erbjuder olika typer av miljöinformation per kWh producerad el.

Relaterad information

Väddnätfjäril

Biologisk mångfald är viktig, och vi deltar i många olika projekt inom området.

Rörledningar i kraftvärmeverk

Klimatfrågan är kärnan i vår strategi och vi arbetar för att minska våra utsläpp.

Ett bi på en gul blomma framför solpaneler

Miljöaspekter hanteras som en integrerad del av vår verksamhet.

Se även

Elbil ansluten till en laddningsstation

Vi elektrifierar samhället för att vända utvecklingen när det gäller klimatförändringarna.

Vindkraftverk och solceller

Vattenfall håller på att fasa ut sin fossila produktion och investerar i förnybart.

Industrianläggning

Vi samarbetar med olika företag och industrier för att nå klimatmålen.