Vårt miljöansvar

Hållbar resursanvändning

På Vattenfall är vi fast beslutna att använda resurser på ett hållbart sätt. Vi vill minska vår miljöpåverkan och bidra till övergången till en cirkulär ekonomi. När det gäller resurshantering innebär detta att vi tar hänsyn till livscykelaspekter, optimerar användningen av resurser i alla delar av vår verksamhet och att vi byter ut eller undviker att använda farliga kemikalier.

En förbättrad resurseffektivitet skapar positiva miljöeffekter som till exempel minskade utsläpp och mindre avfallsmängder, samtidigt som kostnaderna sänks. Allt detta förbättrar också Vattenfalls konkurrenskraft.

Livscykelanalyser

Livscykelanalyser (LCA) undersöker miljöaspekterna under hela livscykeln för en produkt eller tjänst, från inköp av råmaterial till hanteringen när de är uttjänta. Vattenfall har utfört livscykelanalyser för att utvärdera och kartlägga miljöbelastningen från företagets elproduktion ända sedan i början av 1990-talet. Elproduktionens miljöbelastning beskrivs ur ett livscykelperspektiv som omfattar:

 • Konstruktion av kraftverk
 • Bränsleproduktion
 • Drift och underhåll (inklusive återinvesteringar och avfallshantering)
 • Nedmontering av kraftverk

Det livscykelbaserade synsättet hjälper oss att prioritera rätt när det gäller att identifiera var miljöbelastningar uppstår och vilka åtgärder som behöver vidtas för att reducera dem. Det är också till hjälp när det gäller att utvärdera miljöegenskaperna för nya energilösningar, något som hjälper oss säkerställa goda miljöresultat genom hela värdekedjan.

Livscykelanalys

Läs Vattenfalls livscykelanalys (LCA) för elproduktion.

Klippor vid havet

Miljövarudeklarationer

Våra kunder i de nordiska länderna kan köpa el med verifierade miljödata från certifierade miljövarudeklarationer. En miljövarudeklaration (EPD) bygger på en livscykelanalys enligt internationella standarder (ISO 14025, 14040 och 14044) och innehåller information om resursanvändning, utsläpp, avfallsmängder och markanvändning per kWh producerad elektricitet.

Det övergripande syftet med en EPD är att tillhandahålla relevant, verifierad och jämförbar information om miljöbelastningen från vår elproduktion. Det är en transparent process, och informationen blir tillgänglig för våra kunder och andra intressenter så att de kan bedöma hur deras elanvändning påverkar miljön. Vattenfalls EPD för elektricitet innehåller också information om påverkan på biologisk mångfald och en miljöriskbedömning.

Verifierad miljöinformation

En certifierad miljövarudeklaration (EPD) innehåller information om resursanvändning, utsläpp, avfallsmängder och markanvändning per kWh producerad elektricitet.

Bild på en skog tagen från luften

Vattenresurser

Vatten är en viktig resurs för Vattenfalls verksamhet. Vattenfall strävar efter att utnyttja vattnet på ett mer effektivt sätt och minimera eventuell belastning från vår verksamhet.

Vatten används som kylmedel vid förbränningsanläggningar och kärnkraftverk. De största mängderna kylvatten används vid våra svenska kärnkraftverk.

I fråga om vattenkraft är vattnet både själva energikällan och den plats där verksamheten äger rum. Vattenkraft spelar en viktig roll som en i stort sett utsläppsfri och förnybar energikälla och ett sätt att lagra energi och balansera olika energikällor som sol- och vindkraft. Byggandet av vattenkraftverk har också haft en betydande inverkan på miljön genom att förändra älvarnas naturliga vattenflöde och mångfalden av arter.

Avfallshierarkin

På Vattenfall är vi fast beslutna att arbeta i enlighet med avfallshierarkin. Denna hierarki definierar de olika alternativ som finns för att hantera avfall, baserat på vad som är bäst för miljön: förebygga, reducera, återanvända, återvinna och kassera. En mängd aktiviteter genomförs lokalt för att förebygga och reducera avfallsmängderna, men också för att optimera återanvändning och återvinning. Ett exempel är att värme och elektricitet vid vissa anläggningar produceras genom att förbränna brännbart avfall, det vill säga en metod att återvinna avfallets inneboende energi.

Vår verksamhet ger upphov till flera typer av avfall och restprodukter. Förbränning av alla typer av fasta bränslen som till exempel stenkol, biomassa och avfall genererar aska, och stenkolsförbränning resulterar dessutom i gips. I kärnkraftverken genereras radioaktivt avfall. Avfall identifieras, klassificeras och hanteras med tillämplig nationell lagstiftning som ramverk. En mängd aktiviteter genomförs lokalt för att förebygga och reducera avfallsmängderna, men också för att optimera återanvändning och återvinning.

Avfallshantering

Avfallshantering har sedan länge utgått från avfallshierarkin, men med utgångspunkt från cirkulärt tänkande måste vi ägna ännu mer uppmärksamhet åt hur vi kan skapa mervärde och minska resursslöseriet. Någon annans avfall kan vara en resurs för oss.

Vårt avfall kan delas upp i tre huvudkategorier:

 • Icke-farligt avfall (större delen av avfallet)
 • Farligt avfall (t.ex. flygaska från avfallsförbränning)
 • Radioaktivt avfall (från kärnkraftverken)

Hur vi hanterar avfallet beror på vilken typ av avfall det gäller och vilka regelverk som är tillämpliga. Vi tillämpar avfallshierarkin i enlighet med EU:s avfallsdirektiv. Vi försöker att i allt större omfattning återanvända de restprodukter som uppstår genom vår verksamhet.

 • Icke-farligt avfall återanvänds eller återvinns så långt det är möjligt enligt avfallshierarkin. Om återvinning inte är ett alternativ, bränns avfallet för att utvinna energi. Endast som sista utväg deponeras avfallet.
 • Farligt avfall hanteras separat. Antingen processas det för att återvinnas via neutralisering genom förbränning och energiåtervinning. Som en sista utväg kan det deponeras i enlighet med gällande regelverk.
 • Avfall från nybyggnationer och rivningar av bland annat kraftverk och distributionsnät hanteras i enlighet med respektive nationell lagstiftning.
 • Vi främjar återanvändning och återvinning av byggavfall.
 • Avfall från IT-verksamheten hanteras lokalt av utrustningens återförsäljare, eller av specialiserade företag.

Restprodukter

Förbränning av fasta bränslen och rökgasrening genererar stora mängder restprodukter i form av aska och gips. Vi återanvänder aska och andra restprodukter, vilket leder till en minskad användning av nya resurser. Det minskar också avsevärt den mängd aska som måste läggas i deponi.

Aska från stenkolseldade kraftverk och gips från avsvavling av rökgaser är de viktigaste restprodukterna från vår verksamhet. Gipset säljs till den europeiska gips- och cementindustrin. Större delen av flygaskan från stenkolsförbränningen används som råmaterial i betong. Bottenaska och granulat används för vägbyggen.

Läs mer

Företaget STEAG använder restprodukter från kraftverken för att producera byggnadsmaterial för industrier.

En anställd vid ett kärnkraftverk.

Relaterad information

Fiskar som simmar i vatten

Biologisk mångfald är viktig, och vi deltar i många olika projekt inom området.

Rör i ett kraftverk

Våra insatser för att minska koldioxidutsläppen är mycket omfattande och skiftande.

Trädtoppar i grodperspektiv

Miljöaspekter hanteras som en integrerad del av vår verksamhet.

Se även

Solpaneler med vindkraftverk i bakgrunden

Vattenfall håller på att fasa ut sin fossila produktion och investerar i förnybart.

En flicka i grön tröja som ser in i kameran

Vi ska ta vårt hittills största steg för att minska effekten av klimatförändringarna.

En elbil som laddas vid en InCharge-laddare i ett garage

Vi elektrifierar samhället för att vända utvecklingen när det gäller klimatförändringarna.