Personuppgifter hos Vattenfall

Integritetspolicy – förnybar energi

Integritet är en grundläggande rättighet. Därför är det mycket viktigt för oss på Vattenfall att skydda de personuppgifter vi får från dig. Vi hanterar och skyddar dina personuppgifter med största möjliga försiktighet.

Här förklarar vi hur vi hanterar dina personuppgifter, varför vi ber om dem och vad vi använder dem till.

Vem ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter?

Den som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter är Vattenfall Vindkraft AB med adress 169 92 Solna och dess dotterbolag.

När samlar vi in personuppgifter från dig?

Vi samlar in dina personuppgifter när du är i kontakt med Vattenfall. Exempelvis kan vi be dig att uppge dina personuppgifter när du börjar prenumerera på ett nyhetsbrev så att vi kan hålla dig informerad om utvecklingen, byggnationen och/eller driften av någon typ av anläggning för förnybar energiproduktion, till exempel en vindkraftspark eller solkraftspark. Vi kan även be dig att uppge dina personuppgifter i samband med ett samhällsevenemang eller mässa där vi ger information och ber om dina åsikter om en installation med förnybar energi.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vattenfall kan samla in och behandla personuppgifter såsom ditt namn, din adress, din e-postadress och ditt/dina telefonnummer. I vissa fall dokumenterar vi även dina åsikter, idéer och funderingar då de i möjligaste mån bidrar till att utforma konstruktionen, utvecklingen, byggnationen och/eller driften av våra anläggningar för förnybar energiproduktion.

På vilket sätt använder vi dina personuppgifter?

Vattenfall kan använda dina personuppgifter för följande syften:

  • Skicka en inbjudan till ett informationstillfälle om utvecklingen, byggnationen och/eller driften av en anläggning för förnybar energiproduktion.
  • Skicka ut nyhetsbrev, e-postmeddelanden eller liknande informationsbulletiner om utvecklingen, byggnationen och/eller driften av en installation med förnybar energi.
  • Skicka rapporter till dig eller informera dig om att rapporter där dina anonymiserade åsikter har beaktats har publicerats.

Vid vilka tillfällen har vi tillåtelse att använda dina personuppgifter?

Behandling av personuppgifter måste stödjas mot en rättslig grund. Vattenfall samlar in och behandlar dina personuppgifter enbart baserat på följande rättsliga grunder:

  • Berättigat intresse: på grundval av våra berättigade intressen behandlar vi personuppgifter i syfte att meddela och informera närboende och andra intressenter om en anläggning för förnybar energiproduktion som ett sätt att involvera dem och inkludera och/eller beakta deras åsikter gällande utvecklingen av installationen i den utsträckning som rimligen kan förväntas av Vattenfall.
  • Efterlevnad av rättsliga krav: enligt bestämmelserna i flera författningar och förordningar måste Vattenfall involvera intresserade parter i utvecklingsfasen för en föreslagen installation med förnybar energi.

Om du inte vill att Vattenfall ska använda dina personuppgifter för något av ovannämnda syften kan du åberopa din rätt att göra invändningar enligt nedan.

Vilka rättigheter har du när det gäller dina personuppgifter?

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Du kan därför be om information från oss gällande vilka personuppgifter vi behandlar och för vilka syften. Du har dessutom rätt att korrigera dina personuppgifter om de har behandlats på ett felaktigt eller ofullständigt sätt. Du har även rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter och begära att dina personuppgifter ska raderas förutsatt att de inte längre behövs för de syften de samlades in för.

Om du vill åberopa någon av ovannämnda rättigheter ska du meddela detta till Vattenfalls personuppgiftsombud via nedanstående e-postadress. Till detta meddelande ska du bifoga en kopia på en giltig ID-handling (körkort, pass eller legitimation). Detta är något som Vattenfall kräver eftersom vi måste kunna säkerställa att du är den person vars personuppgifter det rör sig om, och för att vi ska kunna förhindra att fel personuppgifter raderas.

Vattenfall kommer att svara dig senast en månad efter mottagandet av din begäran.

Med vem/vilka delar vi dina personuppgifter?

Inom Vattenfall får personuppgifter behandlas av de medarbetare som behöver ha tillgång till personuppgifter för att kunna utföra sitt arbete. Detta gäller till exempel kommunikationsavdelningen eller de medarbetare som ingår i Vattenfalls projektteam. I samband med våra aktiviteter kan vi även be externa parter att assistera oss när vi anordnar möten eller informerar om utvecklingen, byggnationen och/eller driften av en installation med förnybar energi.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vattenfall sparar dina personuppgifter så länge du vill bli informerad om utvecklingen, byggnationen och/eller driften av en installation med förnybar energi under dess livslängd, eller tills dess att det lagstadgade förfarande du är inblandad i är slutfört. Därefter raderas dina personuppgifter.

Hur säkra är dina personuppgifter hos Vattenfall?

Vattenfall vidtar lämpliga tekniska och administrativa åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust och alla former av olaglig behandling. Vi lagrar dina personuppgifter på servrar i en säker miljö där de skyddas mot olaglig åtkomst, publicering och olaglig användning av obehöriga personer inom och utanför Vattenfallorganisationen.

Har du några frågor gällande integritet inom Vattenfall eller har du ett klagomål att framföra?

Vattenfall har utnämnt ett personuppgiftsombud som ger råd till organisationen och övervakar Vattenfalls efterlevnad av dataskyddsrelaterade lagar och förordningar. Om du har några frågor om denna integritetspolicy eller om hur Vattenfall hanterar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Vattenfalls personuppgiftsombud via e-postadressen dpo.nordics@vattenfall.com.

Du kan även lämna in klagomål till personuppgiftsombudet gällande Vattenfalls behandling av dina personuppgifter. Klagomål kan även lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten, till exempel om du upplever att ditt klagomål inte har hanterats på ett korrekt sätt av Vattenfall.

De juridiska enheter som ansvarar för behandling av personuppgifter är:

Vattenfall Vindkraft AB
Vattenfall Vindkraft Sverige AB
Vattenfall Vindnät Sverige AB
Vattenfall Hjuleberg Vind AB
Vattenfall Juktan Vind AB
Vattenfall Höge Väg Vind AB
Vattenfall Högabjär-Kärsås Vind AB

 

Relaterad information

En flicka i rosa tröja på klippor vid havet

Vi behandlar alltid personuppgifter med respekt för den personliga integriteten.

En kvinna och en man samtalar på ett kontor

Läs mer om hur personuppgifter hanteras när du söker jobb hos oss.