Personuppgifter hos Vattenfall

Information om personuppgiftsbehandling för jobbsökande

Skyddet av den jobbsökandes personliga integritet är mycket viktigt för Vattenfall. Personuppgifter behandlas och skyddas därför med yttersta omsorg i enlighet med den Allmänna Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 ("GDPR") samt de rättsliga krav som gäller i det land där du söker en tjänst.

Denna information om personuppgiftsbehandling ger dig information om hur Vattenfall behandlar dina personuppgifter och hur du kan utöva dina rättigheter med anledning av hur vi behandlar dina uppgifter.

Vem ansvarar för dina frågor hos Vattenfall och hur kan du kontakta oss?

Vattenfall AB är personuppgiftsansvarig för den information du lämnar till oss under rekryteringsprocessen, om inte annat anges. Du kan kontakta ansvarigt dataskyddsombud för Vattenfall AB på:

Vattenfall AB
Dataskyddsombud
Evenemangsgatan 13
S-169 56 Solna

E-post: dpo.nordics@vattenfall.com

Om du har några frågor om processen eller om hur vi behandlar din information, vänligen kontakta oss på rekrytering.support@vattenfall.com.

Vad gör vi med den information du lämnar till oss?

Den information du lämnar till oss under rekryteringsprocessen används endast i syfte att behandla din ansökan eller om det är nödvändigt för att uppfylla lagar och föreskrifter.

Vi kommer inte att dela några av de uppgifter som du lämnar till oss under rekryteringsprocessen med någon tredje part för marknadsföringsändamål. Vi kommer inte heller att lagra några av dina uppgifter utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (”EES”). Informationen du lämnar lagras på ett säkert sätt av oss och/eller våra personuppgiftsbiträden, oavsett om informationen är i elektroniskt eller fysiskt format. Automatisk profilering äger inte rum.

Vi använder de kontaktuppgifter du lämnar till oss när vi kontaktar dig i samband med hanteringen av din ansökan. Övrig information som du lämnar till oss använder vi för att kunna bedöma din lämplighet för den roll du har sökt. (Personuppgiftsbehandling för att vidta åtgärder i samband med ingående av anställningsavtal i enlighet med Artikel 6.1 (b) GDPR.)

Vilken information ber vi om och varför?

Om du ansöker om jobb hos Vattenfall ber vi dig att lämna din ansökan online. All information som är relevant för din ansökan kan överföras till oss via vårt webbformulär. Vi använder inte mer information än vad vi behöver för att uppfylla våra angivna ändamål och kommer inte behålla informationen längre än nödvändigt. Den information vi ber om används för att bedöma din lämplighet för anställning.

Den information du lämnar till oss i din ansökan kommer att granskas av vårt rekryteringsteam. Vi ber dig om dina personuppgifter, inklusive namn och kontaktuppgifter. Vi ber dig också att ge oss information om dina tidigare erfarenheter, utbildning och referenser. När vi behandlar din ansökan kan vi komma att ställa frågor som är relevanta för den tjänst du har sökt. Vårt rekryteringsteam har tillgång till all denna information.

Om du ger oss information som inte är relevant för vår bedömning av din lämplighet för tjänsten, men som inte går separera från din ansökan (t ex bilder eller uppgift om kön), kommer denna inte att användas under rekryteringsprocessen och endast sparas så länge vi behåller din ansökan. Rapporter gällande jämställdhet och mångfald genereras endast efter att uppgifterna har anonymiserats.

Intervjuer, tester och bedömningar

Vi kan be dig att delta i utvärderingsövningar, genomföra tester eller besvara personlighetsformulär som är av relevans för jobbet och/eller att delta i en intervju, eller en kombination av dessa. Information kommer att genereras av dig och oss eller av vår leverantör för bedömningar. Exempelvis kan du genomföra ett skriftligt prov, alternativt kan vi föra anteckningar under intervjun. Denna information behålls av Vattenfall och lagras endast så länge som det är nödvändigt. (Personuppgiftsbehandlingen är baserad på berättigat intresse enligt Artikel 6.1 (f) GDPR.)

Granskning och säkerhetsprövning före anställning

Om vi vill lämna ett erbjudande om anställning så kan det innan dess förekomma olika kontroller. Först när kontrollerna är godkända kan du gå vidare till avtalsfasen. Dessutom kan din anställning i Tyskland behöva godkännas av företagsrådet för att ditt anställningsavtal ska vara giltigt. Vattenfall är skyldigt att verifiera vår personals identitet, deras rätt att arbeta i det land de har sökt en tjänst och försäkra oss om deras trovärdighet, integritet och tillförlitlighet. (Personuppgiftsbehandling på grund av rättslig förpliktelse enligt Artikel 6.1 (c) GDPR.)

Om vi lämnar ett slutligt erbjudande, kommer vi även att be om följande information:

  • Bankuppgifter – för att genomföra löneutbetalningar
  • Kontakt för nödsituationer – så att vi vet vem vi ska kontakta om du hamnar i en nödsituation på jobbet

Vissa roller kräver en högre säkerhetsklass – det framgår i platsannonsen. Om så är fallet ombeds du under processen att lämna information via vår process för säkerhetsprövning.

Vår uppförandekod kräver att alla anställda uppger om de har några potentiella intressekonflikter. Om du lämnar sådan information till oss lagras den i din personalakt.

Användning av personuppgiftsbiträden

Personuppgiftsbiträden är tredje parter som tillhandahåller delar av vår rekryteringstjänst. Vi har personuppgiftsbiträdesavtal med våra leverantörer. Det innebär att de inte kan använda din information för något annat syfte än denna rekryteringsprocess. De kommer inte att dela dina personuppgifter med någon annan organisation än vår. De kommer att hålla dina personuppgifter säkert och endast lagra dem under den tid som krävs enligt lag.

Hur länge lagras informationen?

Om du inte går vidare i urvalet för den tjänst du har sökt kan vi fråga om du vill att dina uppgifter ska behållas i vår talangpool under en period av tre år. Om du säger ja, kontaktar vi dig om lämpliga lediga tjänster skulle uppstå.

Om du anställs kommer informationen du har lämnat under rekryteringsprocessen att sparas av oss i din personalakt, under anställningstiden samt 2,5 år efter det att din anställning upphör. Skulle en tvist uppstå mellan dig och Vattenfall under denna tidsperiod sparas informationen fram till dess att tvisten är avgjord eller löst på annat sätt. Detta inkluderar eventuell bakgrundskontroll, resultat från hälsokontroll samt andra säkerhetskontroller och referenser.

Om du under något skede av ansökningsprocessen inte går vidare kommer de uppgifter som du har lämnat fram till den tidpunkten att sparas i 2,5 år. Skulle en tvist uppstå mellan dig och Vattenfall under denna tidsperiod, sparas informationen fram till dess att tvisten är avgjord eller löst på annat sätt.

Hur fattar vi rekryteringsbeslut?

Slutliga rekryteringsbeslut fattas av rekryteringsansvariga chefer samt medlemmar av vårt rekryteringsteam. All relevant information som samlas in under rekryteringsprocessen beaktas.

Du kan ställa frågor om beslut gällande din ansökan genom att kontakta din kontaktperson inom vårt rekryteringsteam eller genom att mejla rekrytering.support@vattenfall.com.

Dina rättigheter

Enligt EU:s Allmänna Databeskyddsförordning har du rättigheter som individ vilka du kan utöva såvitt avser den information vi lagrar om dig. Dessa rättigheter är: Rättelse vid fel i samband med lagring och behandling av dina personuppgifter (Artikel 16 GDPR), radering av dina uppgifter, till exempel om ändamål inte längre finns eller om tidigare lämnat samtycke återkallas (Artikel 17 och 18 GDPR), begränsning av behandling såsom exempelvis bestridande av personuppgifternas korrekthet eller för att göra gällande rättsliga anspråk (Artikel 18 GDPR), invändning mot behandling som baseras på berättigat intresse (Artikel 21 GDPR) och dataportabilitet för de uppgifter som du tillhandahåller i ett maskinläsbart format (Artikel 20 GDPR).

Klagomål eller frågor

Vattenfall försöker uppfylla de högsta standarderna vid insamling och användning av personuppgifter. Av denna anledning ser vi mycket allvarligt på klagomål som vi tar emot om detta. Vi uppmanar människor att göra oss uppmärksamma på om de anser att vår insamling eller användning av uppgifter är orättvis, vilseledande eller olämplig. Vi välkomnar även förslag som syftar till att förbättra våra rutiner.

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter, kan du direkt kontakta vårt Dataskyddsombud, som även är tillgänglig för att hjälpa till med sitt team vid eventuella förfrågningar eller klagomål. Vänligen kontakta:

Vattenfall AB
Dataskyddsombud
Evenemangsgatan 13
S-169 56 Solna

E-post: dpo.nordics@vattenfall.com

Dessutom har du rätt att klaga till relevant dataskyddsmyndighet (Artikel 77 GDPR). Dataskyddsmyndigheten som ansvarar för Vattenfall AB är Datainspektionen (efter namnbyte Integritetsskyddsmyndigheten) och kan nås på imy.se.

Denna information om personuppgiftsbehandling skrevs i syfte att vara kortfattad och tydlig. Den ger inte uttömmande detaljer om alla aspekter av Vattenfalls insamling och användning av personuppgifter. Vi tillhandahåller dock gärna ytterligare information eller förklaring om så behövs. Eventuella önskemål om detta skickas till följande adress: rekrytering.support@vattenfall.com.

Ändringar av denna information om personuppgiftsbehandling

Vi granskar regelbundet denna information om personuppgiftsbehandling. Denna information uppdaterades senast den 25 maj 2018.

Relaterad information

En flicka i rosa tröja på klippor vid havet

Vi behandlar alltid personuppgifter med respekt för den personliga integriteten.

En Vattenfallanställd man med hjälm vid Stor-Rotliden vindkraftspark

Så här hanterar vi personuppgifter i samband med förnybar energi.