Stålværk

Elektrificering som middel til dekarbonisering – et samlet overblik

Selv om klimaforandring er en af vor tids største udfordringer, indebærer det også enorme muligheder for kreative og innovative løsninger. Vattenfall har en enestående position i forhold til at gribe mulighederne og bidrage til at omlægge både virksomheden selv og andre brancher med store udledninger i hidtil uset omfang.

Vattenfalls mål om at gøre det muligt at leve fossilfrit inden for én generation indebærer at gøre virksomhedens eget energimix 100 % fossilfrit gennem store investeringer i fossilfri energi og udfasning af fossile energikilder. Men det betyder også, at man ser ud over Vattenfalls egen produktion og videre til, hvordan virksomheden kan muliggøre fossilfrihed i andre sektorer på det europæiske hjemmemarked og også længere ud.

Sammen kan vi gennemføre den nødvendige omlægning

"På global skala viser efterspørgslen efter materialer og produkter med en høj CO2-udledning såsom beton, stål og plastic, som vi har bygget vores moderne samfund på, ingen tegn på afmatning," fortæller Mikael Nordlander, som er Vattenfalls Head of Industry Decarbonisation i Staff Function Strategic Development. ”Industrien tegner sig, sammen med transport, for den største del af de globale CO2-udledninger i dag, og globalt er udfordringen ved at begrænse klimapåvirkningen fra vores måde at leve på uforandret. Men en rapport fra 2020 fra ETC (Energy Transition Commission) viser, at det teknisk og økonomisk faktisk er muligt at dekarbonisere vores samfund."

Ifølge rapporten vil det kun have en ubetydelig indvirkning på levestandarden og på væksten fra nu og frem til 2050 at opnå en økonomi med netto nuludledning af CO2.  Faktisk vil fuld dekarbonisering ifølge ETC koste mindre end 0,5 % af det globale BNP, mens "The Economics of Climate Change: Stern Review" har anslået omkostningerne til mellem 5 og 20 %, hvis vi ikke gør noget.

Den stigende efterspørgsel efter bæredygtige løsninger og produkter fra kundernes side vil helt sikkert sætte fart på udviklingen af en ny generation af materialer og brancher. Som en del af Vattenfalls bæredygtige virksomhedsstrategi bør kræfterne derfor lægges sammen med organisationer og virksomheder med innovative ideer, kompetencer og finansielle kilder på tværs af grænserne i Vattenfalls værdikæder. Energiomlægningen og udviklingen af et fossilfrit samfund vil indlysende nok ikke bare kunne ske fra den ene dag til den anden, men det er den eneste mulige vej frem.

Elektrificering som katalysator for et fossilfrit liv

Lige siden de første elektroner blev sat i arbejde i det 19. århundrede, har el og fossile brændstoffer været en vigtig drivkraft for sociale og økonomiske fremskridt. Og nu vil el, kombineret med dekarboniseringen af selve energisektoren, være et vigtigt redskab i omstillingen frem mod fossilfrie industrisektorer og samfund. El kan bruges til at reducere eller eliminere CO2-udledninger i industrien og samfundet ved direkte elektrificering, hvor den direkte erstatter en fossilbaseret energikilde, eller ved indirekte elektrificering, hovedsagelig ved at indføre fossilfri brint i industrielle processer eller i transport- eller varmesektorerne . En forudsætning for, at elektrificering kan være en drivkraft for dekarbonisering, er naturligvis, at energiforsyningen er baseret på fossilfri el såsom vind-, sol-, vand- eller kernekraft – der alle er energikilder i Vattenfalls portefølje.

"Vi har således rigelige mængder af den grundlæggende, fossilfri råvare, der er nødvendig for, at vi kan omstille ikke kun vores egen virksomhed, men store dele af vores samfund," forklarer Mikael Nordlander. "Vores opgave er nu at samle kræfterne og sammen med specielt transport- og industrisektorerne identificere, udvikle og implementere innovative måder at elektrificere aktiviteter på, enten direkte eller indirekte."

Brint – en løsning på de steder, hvor direkte elektrificering ikke er mulig

Vattenfall betragter indirekte elektrificering ved hjælp af fossilfri brint som en vigtig løsning til at dekarbonisere værdikæderne i specielt industrisektorer med høje udledninger, tung transport og Vattenfalls egne kraftvarmeværker. Vattenfall ser et potentiale for at bidrage i hele værdikæden fra produktion og levering af fossilfri el til, i nogle tilfælde, produktion og lagring af brint.

HYBRIT: Et svensk industrielt partnerskab mellem stålproducenten SSAB, mineselskabet LKAB og Vattenfall sigter mod at levere fossilfrit stål til markedet allerede i 2026.

HYBRIT: Et svensk industrielt partnerskab mellem stålproducenten SSAB, mineselskabet LKAB og Vattenfall sigter mod at levere fossilfrit stål til markedet allerede i 2026.

For Mikael Nordlander er det tydeligt, hvilken rolle brint kan spille: "Vattenfall bidrager aktivt til at forme en stærk europæisk brintøkonomi, hvor brintproduktion i stor skala, der er baseret på fossilfri el, som er til at betale, er en vigtig grundpille for en vellykket energiomstilling. Selvom fossilfri brintproduktion endnu ikke altid er kommercielt holdbart og brint ikke vil blive løsningen på at reducere CO2-udledningerne på alle områder, har brint potentiale til at dekarbonisere processer, hvor direkte elektrificering ikke er mulig. Det er afgørende for at nå klimamålene fra Parisaftalen samt vores eget ambitiøse mål om at muliggøre et fossilfrit liv."

Samarbejde om en fossilfri fremtid

Vattenfall deltager aktivt i forskellige projekter og udviklingsinitiativer på tværs af alle vores markeder for yderligere at fremme implementeringen af fossilfri el (se listen i infoboksen om Vattenfall-partnerskaber og -brintprojekter).

Der er allerede indgået partnerskaber om direkte elektrificering med virksomheder i den svenske mineindustri og i transportsektoren, og Vattenfall ejer og driver et af Europas største ladenetværk, InCharge, til elbiler. Skibsfart og luftfart er også områder, hvor Vattenfall deltager i partnerskaber og innovationsaktiviteter om direkte elektrificering.

En elektrisk lastbil fra Volvo bliver testet hos mineselskabet Kaunis Iron.

En elektrisk lastbil fra Volvo bliver testet hos mineselskabet Kaunis Iron.

I forhold til indirekte elektrificering er Vattenfall drivkraft for udviklingen frem mod anvendelse af fossilfri brint, der er skræddersyet til stærkt energiforbrugende industrisektorer. Det gøres i flere banebrydende projekter gennem partnerskaber, hvor hver enkelt interessent bidrager med sine unikke evner. Det er eksempelvis produktionen af fossilfrit stål, en strategiundersøgelse om biobrændstofproduktion i stor skala og udvikling af planer på Vattenfalls Moorburg-kraftværk i Hamborg om et anlæg til fremstilling af brint fra vind- og solenergi til dekarbonisering af anlæg i havneområdet.

I varmesektoren arbejder Vattenfall blandt andet på at finde ud af, om vores kraftvarmeværk Marzahn i Berlin kan bruges til at teste brug af brint i kraftværker.

"Vi ser også mange flere innovative muligheder for elektrificering i andre industrisektorer med høje udledninger," fortæller Mikael Nordlander. "I den kemiske sektor kan det gøres ved at bruge fossilfri brint og opsamlet kuldioxid til produktion af methanol for eksempel – en grundlæggende byggesten for materialer såsom plast og kulfiber. I landbrugssektoren kan produktionen af ammoniak, der bruges til gødning, dekarboniseres ved hjælp af fossilfri brint, og luftfartssektoren rummer muligheder, hvor udskiftning af fossile råmaterialer med el til raffinering af biobrændstoffer eller produktion af syntetiske brændstoffer fra CO2 kan dekarbonisere produktionen af petroleum."

Vindenergi, solenergi og elektrolysatorer

I Holland er Vattenfall også ved at udvikle et landbaseret projekt, der potentielt kan producere 100 % vedvarende brint ved at forbinde vind- og solenergiproduktion direkte til en elektrolysator og et batteri.

Dedikerede offshore brintparker, der kombinerer vindmøller og elektrolyse, kan blive en af grundpillerne i brintøkonomien. Takket være det høje antal fuldlasttimer er vind særligt velegnet til produktion af fossilfri brint. Men det faktum, at mange vindmølleparker i fremtiden vil blive placeret længere ude på havet, vil gøre transmission af el via kabel meget dyrt. Transmission af energi via brintrørføringer vil således blive den mest attraktive løsning for disse typer af vindmølleparker.

Samarbejde på tværs af grænser er afgørende

Dekarbonisering af Vattenfalls værdikæder gennem samarbejde på tværs af virksomheder og organisatoriske, funktionelle, samfundsmæssige og geografiske grænser er en kompleks udfordring. De enkelte lande og markeder har deres egne specifikke udfordringer og strategier for, hvordan man kommer videre, og det betyder, at industrien er nødt til endnu mere aktivt at søge efter de bedst egnede koalitioner for at skabe en ny generation af fossilfrie produkter og serviceydelser. Et samarbejde i til tider uventede partnerskaber kan øge innovationspotentialet på hvert eneste trin i værdikæden, helt fra design til levering af halvfabrikata og færdige produkter eller serviceydelser og frem til den måde, biproduktstrømme håndteres på. Og ikke mindst betyder samarbejdet også, at både finansielle og ikke-finansielle risici bedre kan reduceres i hele værdikæden. Rejsen frem mod et fossilfrit liv er godt i gang.

Fossilfri brint – kilder og anvendelser

Illustrationen giver et generelt overblik over, hvordan Vattenfall mener, at brint kan bidrage til dekarbonisering af samfundet. Vattenfall undersøger potentielle muligheder og deltager i forskellige projekter og udviklingsinitiativer i en bred vifte af sektorer.

Illustrationen giver et generelt overblik over, hvordan Vattenfall mener, at brint kan bidrage til dekarbonisering af samfundet. Vattenfall undersøger potentielle muligheder og deltager i forskellige projekter og udviklingsinitiativer i en bred vifte af sektorer.

Illustration: Fossil-free hydrogen – sources and applications (PDF, på Engelsk)

Vattenfalls partnerskaber og brintprojekter

BOLIDEN: Vattenfall har et samarbejde med Boliden om direkte elektrificering af miner og smelteværker, som også omfatter batteriløsninger, hvor formålet er at understøtte elnettet og optimere elforbruget.

KAUNIS IRON: Vattenfall og Kaunis Iron har et partnerskab om direkte elektrificeret fossilfri minedrift i jernmalmminen i Pajala i Nordsverige. Samarbejdet involverer forretningsløsninger, der reducerer behovet for fossile brændstoffer, eksempelvis elektrificeret transport af jernmalm og passagerer.

HYBRIT: Vattenfalls mest fremskredne dekarboniseringsprojekt i industrien er det fossilfrie jernsvampprojekt HYBRIT til fremstilling af fossilfrit stål ved hjælp af brint. Det drives sammen med vores svenske samarbejdspartnere, stålvirksomheden SSAB og mineselskabet LKAB, med støtte fra det svenske energiagentur.

Produktion af biobrændstof: I en strategiundersøgelse af biobrændstofproduktion i stor skala undersøger Vattenfall mulighederne for at erstatte fossile brændstoffer i produktionsprocessen. Undersøgelsen gennemføres i samarbejde med Preem, der er Sveriges største raffinaderi.

Green Hydrogen Hub Moorburg: På kraftværket Moorburg i Hamborg har Vattenfall indgået et samarbejde med Shell, Mitsubishi Heavy Industries og det kommunale selskab Wärme Hamburg. Formålet med partnerskabet er at udvikle planer for et anlæg til fremstilling af brint fra vind- og solenergi og udnytte det i lokalområdet.

Brint til opvarmning: I varmesektoren har brint potentiale til at reducere CO2-udledningerne, hvis det anvendes som et alternativ til gas. Vattenfall samarbejder blandt andet med Siemens Energy om at finde ud af, om vores kraftvarmeværk Marzahn i Berlin kan bruges til at teste anvendelsen af brint i kraftværker.

Den kemiske sektor: I den kemiske sektor ser Vattenfall mange flere muligheder for elektrificering ved at producere methanol, som er en råvare til fremstilling af materialer såsom plastic og kulfiber, ved hjælp af fossilfri brint og opsamlet kuldioxid.

Landbrugssektoren: I landbrugssektoren kan produktionen af ammoniak, der anvendes til gødning, dekarboniseres ved hjælp af brint.

Luftfartssektoren: Der er også muligheder i denne sektor, da udskiftning af fossile råmaterialer med el kan dekarbonisere produktionen af petroleum. Vattenfall er en af partnerne i Hemweg Consortium, som blandt andet fokuserer på at bruge brint til fremstilling af flybrændstof.

Transportsektoren: Vattenfall ejer og driver et af Europas største ladenetværk, InCharge, til elbiler, der inkluderer partnerskaber med kommuner, bilproducenter, netoperatører, private virksomheder og boligforeninger.

Vattenfalls kombinerede vind- og brintanlæg på land: På vindmølleparken Slufterdam ved Rotterdams havn kan vedvarende elektricitet bruges direkte til at producere brint og derved undgå begrænsninger i produktionen, og i Nordtyskland sigter Vattenfall mod at producere 100 % vedvarende brint ved at forbinde vind- og solenergiproduktion direkte med en elektrolysator og et batteri.

Dedikerede offshore brintparker: Vattenfall tror på, at prismæssigt konkurrencedygtig, fossilfri brint kan opnås inden 2030 ved at kombinere stordriftsfordele, standardisering og innovation i dedikerede havmølleparker, der producerer brint. Derfor undersøger Vattenfall flere projekter og initiativer i Europa og er et af de stiftende medlemmer af initiativet AquaVentus, der har en ambition om at installere 10 GW offshore-brintkapacitet i den tyske del af Nordsøen inden 2030.

Se også

Ren energi illustration

HYBRIT: Opførelsen af et brintlager til 25 mio. euro påbegyndt i Luleå i Sverige

SSAB, LKAB og Vattenfall har påbegyndt opførelsen af et klippehulelager til fossilfri brint til HYBRITs pilotanlæg i Luleå i det nordlige Sverige. Investeringen på omkring 25 mio. euro deles...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Sommerfugl

Vattenfall deltager i initiativ der skal beskytte og genoprette naturen i overensstemmelse med videnskaben

Med henblik på at deltage aktivt i udviklingen af nye metoder og retningslinjer for at beskytte og genoprette naturen baseret på videnskaben har Vattenfall som den første større svenske virk...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Vattenfalls administrerende direktør og CEO Anna Borg

De første tre måneder: Et stærkt kvartal og opsving på markedet

Vattenfall har fået en god start på 2021 med positiv indtjening, viser rapporten for første kvartal.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']