Jaarcijfers 2009 | Nuon behaalt nettowinst van EUR 200 miljoen

Energieonderneming Nuon heeft over het gehele jaar 2009 een nettowinst van EUR 200 miljoen behaald, vergeleken met EUR 492 miljoen in 2008. De nettowinst werd beïnvloed door diverse bijzondere posten.  

Succesvolle integratie binnen Vattenfall

Hoofdpunten

  • De netto-omzet is in 2009 met 9% gestegen tot EUR 5,1 miljard (2008: EUR 4,7 miljard).
  • De nettowinst is gedaald tot EUR 200 miljoen (2008: EUR 492 miljoen), hoofdzakelijk als gevolg van lagere interestbaten en lagere handelsresultaten vergeleken met hoge resultaten in 2008.
  • De operationele kosten werden beïnvloed door bijzondere kosten in verband met de splitsing en met strategische projecten, deels gecompenseerd door het succes van voortgaande kostenbesparingen.
  • Ondanks het hoge klantverloop op de consumentenmarkt bleef het aantal klanten in Nederland stabiel. De klanttevredenheid nam vergeleken met vorig jaar toe. Het aantal klanten in België nam toe.

Het jaar 2009 werd gekenmerkt door grote veranderingen voor de organisatie: de formele splitsing van het geïntegreerde energiebedrijf n.v. Nuon (thans Alliander N.V.) leidde tot het netwerkbedrijf Alliander en het productie- en verkoopbedrijf Nuon. Deze ontwikkeling werd gevolgd door de overname van Nuon door het Europese energiebedrijf Vattenfall op 1 juli 2009. De integratie van activiteiten binnen de Vattenfall Group verliep succesvol. Onze activiteiten op het gebied van energieproductie, de verkoop van energie en de verkoop van energiebesparende producten en diensten maken thans deel uit van de Business Group Benelux van Vattenfall. De handels- en windenergieactiviteiten werden organisatorisch in diverse onderdelen van de Vattenfall groep geïntegreerd. Deze activiteiten zijn nog niet juridisch overgedragen naar andere onderdelen van de Vattenfall groep. Als gevolg hiervan zijn de resultaten van deze activiteiten nog steeds geconsolideerd in de resultaten van Nuon over 2009.

Links CFO Peter Smink en rechts CEO Øystein Løseth
Øystein Løseth, voorzitter van de Raad van Bestuur van Nuon: "De in 2009 behaalde resultaten zijn lager dan die van vorig jaar. Toch hebben wij robuuste resultaten behaald met onze kernactiviteiten. De dienstverlening aan onze klanten werd op een hoog niveau gehandhaafd en onze dagelijkse bedrijfsvoering was succesvol. Dit ondanks het feit dat we vorig jaar de grootste veranderingen in de historie van onze onderneming hebben meegemaakt. De organisatie werd gesplitst en we vonden onze partner Vattenfall. We verheugen ons op het eerste volledige jaar waarin wij onderdeel van Vattenfall uitmaken."
Kerncijfers      
  Boekjaar    
  2009 2008 %
       
Financiën (EUR miljoen)      
Netto-omzet 5.112 4.677 9%

Resultaat voor aftrek van
rente, belastingen en
afschrijvingen (EBITDA)

484 585 -17%
Bedrijfsresultaat (EBIT) 196 399 -51%
Operationele kosten
(inclusief geactiveerde
eigen productie)
998 919 9%
Nettowinst 200 492 -59%
       

Kasstroom uit operationele
activiteiten

1.655 844  

Kasstroom uit
investeringsactiviteiten

-543 -961  
Kasstroom uit
financieringsactiviteiten
-585 88  
Investeringen 698 1.004 -30%
Vrije kasstroom 982 -146  
       
Totaal eigen vermogen 3.400 4.577 -26%
Nettokaspositie 492 115  
Solvabiliteit 42,2% 47,7%  
       
Ratio’s      
ROIC 5,5% 12,6%  
Rentedekking 28,0 n.v.t.  
       
Medewerkers      

Aantal eigen medewerkers aan
het eind van de periode (in FTE’s)

6.188 5.820*  

Aantal externe medewerkers aan
het eind van de periode (in FTE’s)

974 1.491  
Totaal aantal medewerkers 7.162 7.311*  
       
Klanten      
Klanttevredenheid
consumentenmarkt (%)
91 89  
       

* Exclusief de medewerkers van Nuon Duitsland (289 FTE’s per 31 december 2008)

Netto-omzet in 2009

De netto-omzet is gestegen naar EUR 5.112 miljoen (2008: EUR 4.677 miljoen). Deze stijging is te danken aan hogere gemiddelde tarieven voor gas en elektriciteit in 2009 vergeleken met 2008, aan de bijdrage voor het eerste volledige jaar van de gaswinningsactiviteiten die we medio 2008 hebben overgenomen, hogere elektriciteitsvolumes geleverd aan onze klanten en aan de consolidatie van de omzet van de Duitse verkoop- en industrieparkactiviteiten vanaf het begin van het jaar. Dat laatste vloeide voort uit de juridische overdracht van deze activiteiten in verband met de splitsing. De stijging van de omzet werd tenietgedaan door een daling van de handelsresultaten onder invloed van minder volatiele markten voor commodities en daardoor minder handelsmogelijkheden. Het jaarresultaat van de handelsactiviteiten wordt in grote mate bepaald door de volatiliteit in de prijzen van verhandelde commodities zoals elektriciteit, gas, olie en steenkool.

Het totale volume geleverde elektriciteit in de Benelux is in 2009 gestegen met 2,5% tot 24,8 TWh (2008: 24,2 TWh). De afzet van gas is ten opzichte van het voorgaande jaar met 0,9% gedaald tot 5,0 miljard m3 (2008: 5,1 miljard m3) als gevolg van het relatief milde weer in het voorjaar en het najaar van 2009. Gemiddeld genomen lagen de tarieven van gas en elektriciteit in de consumentenmarkt hoger vergeleken met het voorgaande jaar, ondanks prijsverlagingen per 1 juli 2009. De tarieven van gas en elektriciteit voor de Nederlandse consumentenmarkt zijn per 1 juli verlaagd met 4,5% voor elektriciteit en circa 36% voor gas. De verlaging van de gastarieven is het gevolg van de daling van de olieprijzen vanaf het najaar van 2008. Aangezien de prijzen van gas en olie aan elkaar gekoppeld zijn, heeft de daling van de olieprijzen een vertraagd effect op de gasprijzen. Eind 2009 hebben wij de tarieven voor 2010 voor Nederlandse consumenten aangekondigd: een daling van 23% van het variabele tarief voor elektriciteit en een stijging van 1% van het gastarief.

Bedrijfsresultaat in 2009

Het bedrijfsresultaat (EBIT) is in 2009 gedaald naar EUR 196 miljoen. Dit is inclusief bijzondere posten van EUR 238 miljoen negatief (2008: EUR 399 miljoen, inclusief bijzondere posten van EUR 249 miljoen negatief). Exclusief deze posten is het bedrijfsresultaat in 2009 gedaald naar EUR 434 miljoen (2008: EUR 648 miljoen). Het bedrijfsresultaat is toegenomen door hogere marges op elektriciteit als gevolg van een toename van de verkochte volumes en een hogere marge op de opwek van elektriciteit. Bovendien is het bedrijfsresultaat positief beïnvloed doordat onze gaswinningsactiviteiten een volledig jaar hebben bijgedragen, alsmede door het voortgaande succes van kostenbesparingsmaatregelen, waaronder vermindering van het aantal externe medewerkers. De toename van het bedrijfsresultaat is echter tenietgedaan door lagere handelsresultaten. De totale marge op gas daalde als gevolg van hogere inkoopprijzen van gas en relatief mild weer gedurende het jaar. De marge op warmte en overige producten is afgenomen door een daling van de marge op onze industrieparkactiviteiten als gevolg van de economische teruggang. Deze posten zijn slechts ten dele gecompenseerd door hogere verkopen en marges op onze value-added services (isolatie-, installatie- en beveiligingsdiensten).

De operationele kosten zijn in 2009 toegenomen als gevolg van eenmalige kosten in verband met de splitsing en het strategische partneringproces, en als gevolg van een algemene salarisverhoging medio 2009 uit hoofde van de collectieve arbeidsovereenkomst. Onze operationele kosten zijn in 2009 voorts beïnvloed door de opname van de operationele kosten van nieuwe groepsmaatschappijen, met name onze gaswinningsactiviteiten, alsmede door de consolidatie van de verkoop- en industrieparkactiviteiten van Nuon Duitsland sinds het begin van het jaar. Deze lasten overtroffen de bijdrage van succesvolle kostenbesparingsprogramma’s en de vermindering van extern personeel uit hoofde van de voortgaande focus op efficiency en kostenreductie.

In het resultaat verwerkte bijzondere posten

De resultaten van Nuon zijn beïnvloed door de volgende bijzondere posten:

Overzicht van in het resultaat verwerkte bijzondere posten    
EUR miljoen Boekjaar  
  2009 2008
Eenmalig effect van de verandering in de verwerking van contracten voor eigen gebruik -411 -
Mutaties in reële waarde van financiële instrumenten en derivaten anders dan voor handelsdoeleinden 261 -256
Vrijval voorziening voor kosten uit voorgaande jaren verband houdend met duurzame energie - 28
Kosten verbonden aan de splitsing en het strategische partneringproces -77 -21
Diverse andere posten -11 -
Totale invloed op bedrijfsresultaat (EBIT) -238 -249
     
Kosten afkoop cross border lease-contracten -18 -
Interestcomponent in de vrijval van een voorziening voor kosten uit voorgaande jaren verband houdend met duurzame energie - -3
     
Eenmalige belastingposten 70 95
Belastingeffect op incidentele posten 65 64
     
Totale invloed op nettowinst -121 -93

 

De bijzondere posten gedurende het boekjaar 2009 hebben geleid tot een netto last EUR 121 miljoen (2008: een netto last van EUR 93 miljoen).

De post 'Eenmalig effect van de verandering in de verwerking van contracten voor eigen gebruik' heeft betrekking op een verandering in de wijze waarop derivatencontracten aangehouden voor eigen gebruik (leveringen aan klanten of verbruik in onze centrales) door de onderneming worden verwerkt. Deze verandering vloeit voort uit de synchronisatie van de waarderingsgrondslagen van Nuon met die van Vattenfall, evenals de integratie van onze activiteiten en strategie op het gebied van handel en toelevering in Vattenfall. Dit heeft geleid tot een verandering in de wijze waarop we tegen derivaten voor eigen gebruik aankijken. De verandering van de verwerkingswijze heeft tot een eenmalige non-cash last van EUR 411 miljoen geleid.

Reële waarde-mutaties op instrumenten anders dan voor handelsdoeleinden weerspiegelen de mutaties op instrumenten die - op basis van onze huidige waarderingsgrondslagen - tegen reële waarde gewaardeerd zijn en daarmee een goede analyse van de onderliggende resultaten verstoren.

In 2009 hebben we de belastingaangiften voor de jaren 2005-2008 afgerond en ingediend. Dat leidde tot een belastingbate van EUR 70 miljoen.

Aantal klanten in Nederland en België

Op de Nederlandse consumentenmarkt is de concurrentie in 2009 in hevigheid toegenomen. Dat had invloed op het klantverloop in Nederland. Desalniettemin slaagden wij erin onze klanten te behouden en nieuwe klanten aan te trekken: het aantal elektriciteit- en gasleveringscontracten in de Nederlandse consumentenmarkt is stabiel gebleven op respectievelijk 2,3 miljoen en 1,9 miljoen. Het aantal elektriciteitsklanten in België is in 2009 gestegen met circa 25.000 tot 300.000.

Kasstroom uit operationele activiteiten en nettokaspositie in 2009

De kasstroom uit operationele activiteiten is in 2009 uitgekomen op EUR 1.655 miljoen vergeleken met EUR 844 miljoen in 2008. Deze stijging houdt voornamelijk verband met de afwikkeling van rekening-couranttegoeden met onze voormalige aandeelhouder voor een totaalbedrag van circa EUR 1,5 miljard. Dit effect is gedeeltelijk tenietgedaan door het lagere resultaat en door belastingbetalingen.

De nettokaspositie bedroeg op 31 december 2009 EUR 492 miljoen, vergeleken met een nettokaspositie van EUR 115 miljoen eind 2008. Deze toename is het gevolg van de positieve kasstroom uit operationele activiteiten in 2009 die gedeeltelijk teniet is gedaan door investeringen in vaste activa.

Investeringen en kasstroom in 2009

De investeringskasstroom is in 2009 gedaald tot EUR 543 miljoen (2008: EUR 961 miljoen). Deze daling is het gevolg van de overname van de gaswinnings- en isolatieactiviteiten in 2008. De investeringen in vaste activa bedroegen EUR 698 miljoen. Naast de reguliere investeringen in onze bestaande productiecapaciteit en warmtenetwerken zijn investeringen gepleegd in de multi-fuel energiecentrale Nuon Magnum, gasopslagfaciliteiten in Duitsland en Nederland en in Helianthos (ontwikkeling van zonnecelfolie). Daarnaast hebben wij grotere belangen verworven in gasvelden in de Noordzee, een  warmtekrachtcentrale in Almere overgenomen en geïnvesteerd in onze testinstallatie voor de afvang van CO2 in Buggenum.

De financieringskasstroom is in 2009 uitgekomen op EUR 585 miljoen. Deze uitgaande kasstroom houdt met name verband met EUR 211 miljoen aan dividendbetalingen en de terugstorting van agio (EUR 405 miljoen) aan onze voormalige aandeelhouder. Laatstgenoemde houdt verband met de aanwijzingen van de minister van Economische Zaken in verband met de goedkeuring van de splitsing.

De vrije kasstroom – de kasstroom uit operationele activiteiten verminderd met de acquisities, netto-investeringen in materiële vaste activa, immateriële vaste activa en investeringen in deelnemingen en joint ventures – is in 2009 gestegen tot EUR 982 miljoen (2008: een negatieve vrije kasstroom van EUR 146 miljoen). Deze stijging is voornamelijk veroorzaakt door de afwikkeling van rekening-couranttegoeden met onze voormalige aandeelhouder.

Het eigen vermogen is met 26% afgenomen tot EUR 3.400 miljoen aan het eind van 2009. Deze afname heeft met name betrekking op de volgende posten: een afname van het agio (- EUR 373 miljoen), hoofdzakelijk vanwege de voorgenoemde terugstorting; een netto wijziging in de kasstroomafdekkingsreserve (- EUR 368 miljoen) als gevolg van fair value-mutaties op derivaten uit hoofde van afdekkingstransacties; de dividendbetaling voor 2008 (- EUR 211 miljoen) aan onze voormalige aandeelhouder en een post voor jaarlijks te betalen dividend aan Nederlandse aandeelhouders (- EUR 430 miljoen) die is gevormd ten laste van het eigen vermogen. Deze afboekingen zijn enigszins gecompenseerd door de toevoeging van het resultaat van dit jaar (EUR 200 miljoen).

De solvabiliteit aan het eind van 2009 daalde tot 42,2% ten opzichte van 47,7% eind 2008, als gevolg van de post voor jaarlijks te betalen dividend aan Nederlandse aandeelhouders (EUR 430 miljoen) die is gevormd ten laste van het eigen vermogen naar schulden. Exclusief deze aanpassing bleef de solvabiliteit vergelijkbaar met die van vorig jaar.

Strategische ontwikkelingen

Nuon is in 2009 gestart met de bouw van een testinstallatie voor de afvang van CO2 bij onze kolenvergassingsinstallatie in Buggenum. Nuon heeft de bouw van Nuon Magnum deze zomer opnieuw opgestart nadat de noodzakelijke vergunningen waren ontvangen. Ook hebben wij onze gasopslagportefeuille verder geoptimaliseerd.

Voorts heeft Nuon een groot investeringsproject aangekondigd: de ontwikkeling van Beaufort, een off-shore windpark met een capaciteit van 340 MW waarvoor Nuon afgelopen zomer de vergunning ontving. De overname in december van de warmtekrachtcentrale in Almere waarborgt de levering van warmte aan onze klanten aldaar. Na balansdatum hebben Nuon en de Duitse energieonderneming SEWAG de intentie aangekondigd om Nuon Deutschland GmbH te verkopen aan SEWAG. De desinvestering van Nuon Deutschland is een voorwaarde van de mededingingsautoriteiten van de Europese Commissie voor de goedkeuring voor de overname van Nuon door Vattenfall.

Over Nuon

Nuon is een energieonderneming die met zesduizend medewerkers drie miljoen consumenten, bedrijven en organisaties bedient in Nederland, België en Duitsland. Een betrouwbare, betaalbare en zo schoon mogelijke energielevering staat daarbij centraal. Nuon produceert en levert gas, elektriciteit, warmte en koude en helpt haar klanten om het energieverbruik te beperken. Nuon is onderdeel van de Vattenfall Group.

Meer informatie

Nuon Mediarelaties
E-mail: mediarelaties@nuon.com

Voor de redactie

Deze resultaten hebben betrekking op de juridische entiteit Nuon Energy ("Nuon") en worden vergeleken met de resultaten over het vorig jaar. Vorig jaar werden deze resultaten geconsolideerd en gepubliceerd met die van het netwerkbedrijf, die destijds allebei onderdeel vormden van de voormalige n.v. Nuon (thans "Alliander N.V.").

De resultaten van Nuon bevatten de resultaten van de verkoop- en productieactiviteiten van Nuon, tezamen met de resultaten van de wind- en handelsactiviteiten van Nuon. Met ingang van 1 juli 2009 zijn de wind- en handelsactiviteiten geïntegreerd in respectievelijk Vattenfall Business Group Pan Europe en Vattenfall Energy Trading. Zolang deze activiteiten nog niet juridisch zijn overgedragen binnen de Vattenfall groep zullen de resultaten van deze nog in de financiële rapportages van Nuon worden opgenomen.

Disclaimer

Onderdelen van dit bericht bevatten vooruitzichten op de toekomst. Deze onderdelen kunnen – zonder beperking – verwachtingen bevatten over toekomstige operationele resultaten, overheidsmaatregelen, de invloed van andere regulerende maatregelen op de activiteiten van Nuon, het aandeel van Nuon en dat van haar dochterondernemingen en joint ventures in bestaande en nieuwe markten, industriële en macro-economische trends en de prestaties van Nuon daarin, en uitspraken voorafgegaan door, gevolgd door of bevattende woorden als 'gelooft', 'verwacht', 'meent', 'anticipeert' of vergelijkbare uitdrukkingen. Deze toekomstgerichte uitspraken zijn gebaseerd op de huidige aannames over toekomstige activiteiten en zijn onderhevig aan bekende en onbekende factoren en andere onzekerheden waarvan vele buiten de invloedssfeer van Nuon, waardoor toekomstige, feitelijke resultaten materieel kunnen afwijken van deze verwachtingen.

Bekijk ook

Vattenfall/Jorrit Lousberg

Vattenfall en Vattenfall Solar Team voor laatste maal samen op jacht naar wereldtitel

Vattenfall gaat nog eenmaal proberen om met het Vattenfall Solar Team de wereldtitel zonneracen binnen te slepen. Na de race in Australië stopt Vattenfall als hoofdsponsor van het team ...

Lees het hele artikel
Vattenfall/Jorrit Lousberg

Windmolens Nieuwe Hemweg in recordtempo geïnstalleerd

Na het hijsen van het eerste turbineblad in november zijn nog geen maand later alle zes windmolens voor Windpark Nieuwe Hemweg al volledig geïnstalleerd. Door de gunstige weersomstandig...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']
Vattenfall/John Guthed

Amsterdam maakt werk van het verwarmen van huizen met restwarmte van nieuw datacenter

De gemeente Amsterdam, onroerendgoedbedrijf Caransa, Westpoort Warmte en Port of Amsterdam willen de restwarmte gebruiken van een nieuw te bouwen datacenter in de Amsterdamse haven...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']