Privacy

Vattenfall en haar dochtermaatschappijen beschermen de persoonsgegevens die ons worden verstrekt.

Bij het verwerken van deze gegevens respecteren wij jouw privacy, onder andere door naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Doel van de gegevensverwerking 

Bij bezoek aan deze website kunnen wij persoonsgegevens van jou registreren, bijvoorbeeld als je een vragenformulier op de website hebt ingevuld. Wij informeren je vooraf voor welke doeleinden wij jouw persoonsgegevens verwerken. 

Voor meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens ten behoeve van de aanvraag van producten en diensten van Vattenfall, verwijzen wij je naar het privacy statement op vattenfall.nl. Hier lees je ook meer over het recht op inzage in jouw persoonsgegevens of het recht op bezwaar tegen direct marketing uitingen.

Gebruik van cookies

Om de website gebruiksvriendelijker te maken en de website op jouw persoonlijke voorkeuren af te stemmen, worden bepaalde gegevens over jouw gebruik van deze website verzameld. Wij maken hierbij gebruik van zogenaamde ‘cookies’, een klein tekstbestand dat op de harde schijf van jouw computer wordt geplaatst. Bij terugkerende bezoeken aan onze website worden de cookies gebruikt voor het opvragen van eerder ingevoerde gegevens. Je kunt het gebruik van cookies via de instellingen van jouw browser uitschakelen. Meer informatie vind je in de Cookie Policy Vattenfall.

Informatiebeveiliging

Wij bewaren jouw persoonlijke gegevens op servers in een beveiligde omgeving, die bescherming biedt tegen ongeoorloofde toegang en publicatie en ongeoorloofd gebruik van de gegevens door onbevoegden binnen en buiten de Vattenfall-organisatie. Om dit te waarborgen hanteren wij eisen voor beveiliging en testen wij de beveiliging van onze systemen op gezette tijden.

Responsible Disclosure

Veiligheid, betrouwbaarheid en eerlijkheid hebben voor ons prioriteit. Dat geldt zowel voor Vattenfall’s activiteiten als energieonderneming als voor de rol van Vattenfall in de samenleving. Vattenfall besteedt veel zorg aan een goede beveiliging van haar informatie- en communicatiesystemen. Ondanks dat kan er toch een zwakke plek bestaan of ontstaan: een beveiligingslek. Het misbruiken van een beveiligingslek, of het wijzen van derden op een beveiligingslek zodat die daar misbruik van kunnen maken, is strafbaar.

Melding van beveiligingslekken door responsible disclosure 

Vattenfall besteedt veel zorg aan een goede beveiliging van zijn informatie- en communicatiesystemen. Ondanks dat kan er toch een zwakke plek bestaan of ontstaan: een beveiligingslek. Het misbruiken van een beveiligingslek, of het wijzen van derden op een beveiligingslek zodat die daar misbruik van kunnen maken, is strafbaar. 

Het Nationaal Cyber Security Centrum van het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft aanbevelingen gedaan over het op een verantwoorde manier melden en afhandelen van beveiligingslekken. Vattenfall volgt die aanbevelingen, en houdt de navolgende responsible disclosure regels aan. 

Meld een (vermoedelijk) beveiligingslek aan Vattenfall IT Security via het online formulier. Geef zoveel mogelijk informatie. Melding kan anoniem geschieden. 

Maak geen gebruik (zoals kopiëren of veranderen van gegevens) van het beveiligingslek, doe er geen mededeling aan derden over; eventuele communicatie wordt door Vattenfall gecoördineerd. 
Vattenfall zal, als aan het bovenstaande is voldaan, geen aangifte doen van inbraak op haar systemen bij het Openbaar Ministerie. 

Bij niet-anonieme meldingen informeert Vattenfall de melder over het plan van aanpak van Vattenfall om het beveiligingslek te dichten, en houdt zij de melder van de voortgang op de hoogte. 
Afhankelijk van de ernst van het beveiligingslek en de kwaliteit van de melding kan Vattenfall besluiten de melder een blijk van waardering toe te kennen en/of credits te geven in eventuele publiciteit. 

Vattenfall hecht grote waarde aan veiligheid, betrouwbaarheid en eerlijkheid. Dat geldt zowel voor Vattenfall zijn activiteiten als energieonderneming als voor zijn rol in de samenleving. Jouw eerlijke bijdrage aan een vergroting van die veiligheid en betrouwbaarheid wordt zeer gewaardeerd!

Vattenfall garandeert dat zij geen poging zal doen de identiteit van een anonieme melder te achterhalen zolang deze geen gebruik maakt van zijn/haar kennis over het beveiligingslek en de kennis niet met derden deelt.
 
Reporting security vulnerabilities through responsible disclosure 
Vattenfall pays much attention to the proper security of its information and communication systems. Despite this, a weak spot may exist or develop: a security vulnerability. Abusing a security vulnerability, or informing third parties about such a vulnerability which could lead to abuse, is illegal. 
 
The National Cyber Security Center of the Dutch Ministry of Security and Justice has made recommendations for reporting and handling security vulnerabilities responsibly. Vattenfall has adopted these recommendations and adheres to the following responsible disclosure rules. 
Report a (possible) vulnerability to Vattenfall IT Security by completing the online form. Provide as much information as possible. A report can be made anonymously. 
Do not use the security vulnerability (e.g. by copying or modifying data), do not make it known to third parties; any communication will be coordinated by Vattenfall. 
If the above conditions have been met, Vattenfall will not report the intrusion of its systems to the Dutch Public Prosecution Services. 

In the event of a non-anonymous report, Vattenfall will inform the discloser about Vattenfall’s approach to resolve the vulnerability and will keep the discloser updated on progress. 
Depending on the degree of seriousness of the security vulnerability and the quality of the report, Vattenfall may decide to express its appreciation and / or issue public credits to the discloser. 
Vattenfall considers security, reliability and honesty as highly important. This applies to Vattenfall’s activities as an energy company as well as to its role in society. Your honest contribution to increasing safety and reliability is highly appreciated!

Vattenfall guarantees that it will not attempt to identify an anonymous discloser, provided that the discloser does not use his / her knowledge about the security leak and that the knowledge is not shared with third parties. 

Gebruik van webtellers 

Onze website bevat een webteller waarmee wordt vastgesteld welke IP-adressen (gebruikers) de pagina’s hebben bezocht. Webtellers worden gebruikt voor het verzamelen van statistische gegevens over het gebruik van onze website. Met webtellers wordt slechts een beperkte hoeveelheid informatie verzameld, zoals het registreren van een cookienummer, de tijd en de datum waarop een pagina is bezocht. Met behulp van deze gegevens meten wij het verkeer op onze website en kunnen we onze website verbeteren.

Meldplicht datalekken 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming kent een meldplicht voor datalekken. Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Bedrijven die persoonsgegevens verwerken, zoals Vattenfall, moeten datalekken in sommige gevallen melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en de getroffen personen. Eenieder die een (vermoedelijk) datalek heeft ontdekt, wordt verzocht dit per direct aan Vattenfall te melden.

Privacy Statement voor sollicitanten

De bescherming van de privacy van sollicitanten is van groot belang voor Vattenfall. Persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorg verwerkt en beveiligd conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit Privacy Statement informeert jou over de wijze waarop Vattenfall met jouw persoons gegevens omgaat en hoe jij jouw rechten op het gebied van persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Wie is verantwoordelijk bij Vattenfall en hoe kun je contact opnemen met ons? 

Als je bij Vattenfall in Nederland in dienst treedt, is vanaf de startdatum van jouw contract het Privacy Statement van Vattenfall Nederland van toepassing. Vattenfall N.V. is de verantwoordelijke voor de bescherming van jouw persoonsgegevens.
Je kunt contact opnemen met de Data Protection Officer voor Vattenfall Nederland via onderstaande gegevens:

Vattenfall Nederland
Data Protection Officer
Hoekenrode 8, 1102 BR Amsterdam
E-Mail: data.protection.netherlands@vattenfall.com

Indien je vragen hebt over het sollicitatieproces dan kun je contact met ons opnemen via job@vattenfall.com. Voor alle andere vacatures is Vattenfall AB de gegevensverantwoordelijke voor de persoons gegevens die je beschikbaar stelt gedurende het sollicitatieproces, tenzij anders wordt vermeld.

Je kunt contact opnemen met de verantwoordelijke Data Protection Officer voor Vattenfall AB via onderstaande gegevens:

Vattenfall AB
Data Protection Officer
Evenemangsgatan 13
S 169 56 Solna
E-Mail: dpo.nordics@vattenfall.com

Wat doen we met de informatie die je aan ons verstrekt? 

Voor de persoonsgegevens die je ons verstrekt gedurende het sollicitatieproces, geldt dat we deze enkel gebruiken met als doel jouw sollicitatie te verwerken, of om aan de wet en regelgeving te voldoen,voor zover nodig.
We zullen de persoonsgegevens die je ons verschaft gedurende het sollicitatieproces niet delen met een derde partij ten behoeve van marketingdoeleinden en zullen jouw persoonsgegevens niet opslaan buiten Europa. De persoonsgegevens die jij ons verschaft worden veilig opgeslagen bij ons en/of onze verwerkers. Automatisch profileren vindt niet plaats.
Jouw contactgegevens gebruiken we om in contact met je te treden in het belang van de voortgang van het sollicitatieproces. De andere gegevens gebruiken we om een inschatting te maken van jouw geschiktheid voor de functie waarop je hebt gesolliciteerd.

Welke informatie vragen we, en waarom? 

Als je solliciteert bij Vattenfall, vragen we je om jouw sollicitatie online te doen. Alle voor jouw sollicitatie relevante informatie kan worden verstuurd via ons webformulier. We gebruiken niet meer persoonsgegevens dan voor dit doel benodigd en we zullen deze gegevens niet langer opslaan dan noodzakelijk.
De informatie die we van jou vragen is nodig om jouw geschiktheid om in dienst te treden in te schatten. De informatie die je ons verschaft zal worden beoordeeld door ons recruitment team. We vragen je ook om informatie over eerdere ervaring, opleiding en referenties. Gedurende de voortgang van jouw sollicitatie kunnen we je vragen stellen die relevant zijn voor de functie waarop je hebt gesolliciteerd. Ons recruitment team zal toegang hebben tot al deze informatie.
Wanneer je ons persoonsgegevens verstrekt die niet relevant zijn voor de geschiktheid voor de betreffende functie, die echter niet gescheiden kan worden van jouw sollicitatie (bijvoorbeeld foto’s of geslacht), dan zullen deze persoonsgegevens niet gebruikt worden in het sollicitatieproces. Deze gegevens zullen worden opgeslagen zo lang we jouw sollicitatiegegevens opslaan. Rapportages omtrent gelijke kansen worden enkel opgesteld, nadat de gegevens zijn geanonimiseerd.

Interview, Test en Assessment 

We kunnen je vragen om deel te nemen aan een assessment, een test of om een persoonlijkheidsvragenlijst in te vullen en/of deel te nemen aan een interview – of een combinatie hiervan. Informatie worden hierbij gegeneerd door ons of onze dienstverlener voor assessments. Bijvoorbeeld, je vult een schriftelijke test in of wij maken aantekeningen tijdens een interview. Deze informatie wordt door Vattenfall bewaard en enkel voor de duur die noodzakelijk is.

Pre-employment Screening en Veiligheidsonderzoek 

Wanneer we je een arbeidsovereenkomst willen aanbieden, dan is het mogelijk dat we voorafgaand een pre-employment check uitvoeren. De pre-employment check moet succesvol worden afgerond, voordat de daadwerkelijke contractfase kan starten. Aanvullend kan het zijn dat in Duitsland voor jouw indiensttreding goedkeuring van de Ondernemingsraad is vereist.
We zijn verplicht de identiteit van onze medewerkers te bevestigen en hun recht om te mogen werken in het land waar ze gesolliciteerd hebben. We moeten ons ervan overtuigen dat de medewerker betrouwbaar en integer is.

Wanneer we je een finale aanbieding doen, zullen we ook de volgende persoonsgegevens vragen:

Bankgegevens – Ten behoeve van salarisbetaling
Contactgegevens voor noodgevallen – Zodat we weten met wie we contact moeten opnemen bij een noodgeval op het werk
Voor sommige functies is een hoger niveau van betrouwbaarheidsverklaring nodig – dat zal duidelijk gemaakt worden in de vacature. Als dit het geval is, dan zal in het Security Vetting Proces gevraagd worden om informatie beschikbaar te stellen.
Onze Gedragscode schrijft voor dat iedere medewerker een verklaring omtrent belangenverstrengeling moet afgeven. Wanneer je deze verklaring afgeeft, zal de informatie in jouw persoonlijk dossier worden opgeslagen.

Gebruik van verwerkers 

Verwerkers zijn derde partijen die ons ondersteuning bieden bij onderdelen van recruitment dienstverlening. We hebben verwerkingsovereenkomsten met onze verwerkers. Dit betekent dat ze jouw persoonsgegevens niet kunnen gebruiken voor doeleinden anders dan dit sollicitatieproces. Zij zullen jouw gegevens niet delen met een andere organisatie dan Vattenfall. Zij slaan deze gegevens veilig op en bewaren deze niet langer dan wettelijk wordt voorgeschreven.

Hoe lang wordt de informatie bewaard? 

Wanneer jouw sollicitatie niet succesvol is, dan kunnen we je vragen of je het op prijs stelt, dat jouw persoonsgegevens gedurende één jaar worden opgeslagen in onze talent pool. In dat geval zullen we pro-actief contact met je opnemen bij passende functies.
Wanneer jouw sollicitatie succesvol verloopt, zullen de persoonsgegevens die je gedurende het sollicitatieproces hebt verstrekt, worden opgeslagen als onderdeel van jouw personeelsdossier tijdens het dienstverband en gedurende 2,5 jaar na beëindiging van het dienstverband. Indien een geschil ontstaat tussen jou en Vattenfall gedurende deze periode, zal de informatie worden bewaard totdat overeenstemming is bereikt of het geschil anderszins is beëindigd. Dit betreft ook gegevens verkregen door het veiligheidsonderzoek en referenties.
Wanneer jouw sollicitatie niet succesvol blijkt, dan zal de door jou verstrekte gegevens worden bewaard gedurende 1 jaar met jouw toestemming. Als gedurende die periode een geschil ontstaat tussen jou en Vattenfall, dan zullen de gegevens worden bewaard, totdat overeenstemming is bereikt of het geschil anderszins is beëindigd.  

Hoe komt besluitvorming tot stand in het sollicitatieproces?

Het uiteindelijke besluit met betrekking tot de recruitment wordt genomen door de manager van de afdeling en de leden van het recruitment team. Alle informatie die werd verzameld tijdens het recruitment proces wordt hierbij betrokken.

Vragen omtrent de besluitvorming over jouw sollicitatie kun je richten aan ons recruitment team of door een mail te sturen aan job@vattenfall.com. 

Jouw rechten

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb je als individu rechten die je kunt uitoefenen met betrekking tot de persoonsgegevens die wij hebben opgeslagen. Deze rechten zijn: Correctie in het geval van fouten in de verwerking en opslag van jouw gegevens (Art. 16 AVG), verwijdering van jouw gegevens bijvoorbeeld in het geval dat het doel van opslag of verwerking niet langer nodig is of door het intrekken van de toestemming voor de verwerking(Art. 17 en 18 GDPR), beperking van verwerking bijvoorbeeld als de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist (Art. 18 GDPR), bezwaar tegen verwerking op basis van gerechtvaardigd belang (Art. 21 GDPR) en dataportabiliteit (recht om persoonsgegevens over te dragen) betreffende de gegevens die je beschikbaar hebt gesteld in een machine leesbaar formaat (Art. 20 AVG).

Klachten of vragen 

Vattenfall streeft de hoogst mogelijke standaard na bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens. Daarom nemen we iedere klacht hierover zeer serieus. We moedigen personen aan om het onder onze aandacht te brengen, wanneer men denkt dat onze wijze van gegevensverwerking of het gebruik van persoonsgegevens misleidend of ongepast is. We staan daarnaast open voor suggesties als het gaat om het verbeteren van onze procedures. Wanneer je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan kun je rechtstreeks contact opnemen met onze Data Protection Officer.
De Data Protection Officer is tevens beschikbaar in het geval van verzoeken of klachten en kan bereikt worden via:

Vattenfall N.V.
Data Protection Officer
Hoekenrode 8
1102 BR, Amsterdam
E-Mail: data.protection.netherlands@vattenfall.com

Aanvullend heb je het recht om een klacht in te dienen bij de relevante instantie. In het geval van Vattenfall Nederland dien je dan contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze Autoriteit kan worden bereikt via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Dit privacy statement is opgesteld met als doel op bondige en heldere wijze informatie te verschaffen. We zijn graag bereid aanvullende informatie en uitleg te geven. Een verzoek hiertoe kan gericht worden aan: job@vattenfall.com

Wijzigingen van dit privacy statement 

Wij toetsen dit privacy statement regelmatig.