Gespoten PUR vloerisolatie kan veilig worden toegepast

Nuon heeft het onafhankelijke onderzoeksinstituut TNO opdracht gegeven onderzoek uit te voeren naar de luchtkwaliteit van woningen waar PUR vloerisolatie is aangebracht. Dit naar aanleiding van zorgen die zijn ontstaan bij bewoners van woningen met PUR vloerisolatie.

Het eerste deel van het onderzoek richtte zich op 14 woningen van bewoners die klachten aan Nuon hebben gemeld. In deze woningen zijn door TNO metingen verricht. Aangezien deze metingen pas na het melden van klachten konden worden uitgevoerd, hadden de meetresultaten betrekking op de situatie weken tot maanden na het aanbrengen van PUR vloerisolatie. Op basis van dit onderzoek bleek dat aanvullende gegevens nodig waren over concentraties die tijdens of net na het aanbrengen van de PUR vloerisolatie in de woning kunnen optreden. In een aanvullend onderzoek werd de luchtkwaliteit in 3 woningen met verschillende variaties in omstandigheden bepaald tijdens en tot 6 dagen na het aanbrengen van PUR vloerisolatie. De conclusie van TNO is dat de onderzoeken die door TNO zijn uitgevoerd geen ondersteuning geven aan een mogelijk verband tussen het aanbrengen van PUR vloerisolatie en eventuele gezondheidsklachten.

Resultaten TNO onderzoeken

De resultaten van de TNO onderzoeken zijn als volgt samen te vatten: 1. Van alle mogelijk uit PUR afkomstige stoffen die in de lucht in de woonkamers zijn gemeten en waarvoor geen verdenking van mogelijke overgevoeligheidsreacties zijn, is het niet te verwachten dat deze gezondheidsrisico’s opleveren. De gemeten concentraties van deze stoffen blijven in alle gevallen onder gezondheidskundige limietwaarden. 2. Van sommige van de gemeten stoffen die mogelijk uit PUR afkomstig zijn, de isocyanaten, is het onder bepaalde condities mogelijk dat iemand gesensibiliseerd raakt, of dat iemand die al overgevoelig is voor isocyanaten klachten ondervindt. Personen die reeds overgevoelig zijn voor isocyanaten, zouden kunnen reageren met overgevoeligheidsreacties op de gemeten concentraties. Dit betreft echter een zeer klein percentage van de bevolking. De kans wordt als klein ingeschat dat personen gesensibiliseerd kunnen raken bij de gemeten concentraties. 3. Op basis van de huidige kennis wordt geconcludeerd dat de kans op gezondheidsrisico’s als gevolg van blootstelling aan stoffen afkomstig vanuit de PUR vloerisolatie klein is, mits het aanbrengen van PUR vloerisolatie volledig in lijn is uitgevoerd volgens de bestaande eisen en gestelde instructies. Verschillende situaties en toepassingen van PUR vloerisolatie zijn hiermee onderzocht. Het is voor klanten, de onderneming en haar stakeholders van groot belang dat dit onderzoek zorgvuldig en nauwkeurig is uitgevoerd. Het hele traject van onderzoeken heeft meer tijd in beslag genomen dan aanvankelijk was verwacht.

Voor meer informatie over de resultaten van het TNO onderzoek, klik hier. Voor algemene informatie over gespoten PUR vloerisolatie, zie de website van het Kennisplatform Gespoten Purschuim.

Bekijk ook

Vogels zijn goed in het vermijden van turbinebladen

Een nieuw onderzoek naar vogels bij het Klim-windpark in Noord-Jutland in Denemarken toont aan dat vogels veel beter zijn in het vermijden van turbinebladen dan vooraf gedacht. De positieve ...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']
Vattenfall/Jorrit Lousberg

Natuurfonds investeert in kustnatuur bij windpark Slufterdam

Deze week is het Natuurfonds Voornes Duin en Voordelta Westvoorne gelanceerd. Het Natuurfonds is een initiatief van Vattenfall en Eneco en is voortgekomen uit de opening van het vernieuwde w...

Lees het hele artikel
Prinses Ariane Windpark
Vattenfall/Jorrit Lousberg

Prinses Ariane Windpark: reactie CEO Martijn Hagens op media-aandacht

Na de opening van het Prinses Ariane Windpark in Wieringermeer op 30 september was er de afgelopen dagen in diverse media (o.a. 8 uurjournaal, Zondag met Lubach) veel aandacht voor de o...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']