Vattenfall/Mohok

Stuurgroep adviseert 45 TWh extra hernieuwbare-elektriciteitsproductie voor verduurzaming industrie

De Stuurgroep Extra Opgave publiceert vandaag haar advies: “Complementair ontwikkelen: in balans naar groeiende elektrificatie van de industrie en extra aanbod van hernieuwbare elektriciteit”. Daarin stelt de stuurgroep dat een ambitieuze, samenhangende ketenaanpak nodig is, waarbij 45 TWh extra hernieuwbare elektriciteitsproductie in 2030 (indicatief zo’n 10 GW wind op zee), met de daarvoor benodigde infrastructuur, nodig zou zijn om 42 TWh industriële elektrificatie mogelijk te maken.

Vraag, aanbod én infrastructuur moeten complementair ontwikkeld worden. Bovendien is duidelijkheid nodig voor de ontwikkeling van datacenters, de Stuurgroep adviseert hierin om verduurzamingsvoorwaarden te stellen. De Stuurgroep is opgericht om te onderzoeken of de in het Klimaatakkoord afgesproken ambitie van 84 TWh in 2030 voldoende is om aan een aanvullende elektriciteitsvraag van industrie en datacenters te voldoen. Directeur-generaal Sander Gaastra nam het advies namens de Minister van Economische Zaken en Klimaat in ontvangst.

Verduurzaming van industriële processen via elektrificatie en door inzet van groene waterstof vormt de meest duurzame manier om structureel de CO2-uitstoot in de industrie te verminderen, aldus de Stuurgroep Extra Opgave, mits dit gepaard gaat met voldoende extra Nederlands aanbod van hernieuwbare elektriciteit. Vanuit de industrie is hiervoor een aanzienlijk potentieel. Het is daarbij niet zozeer de vraag óf, maar wannéér dit potentieel benut wordt.

De Stuurgroep concludeert in haar advies echter dat op dit moment grote onzekerheden, lange doorlooptijden en wederzijdse afhankelijkheden in de gehele waardeketen van elektriciteitsproductie, transport, opslag en de afname in de industrie, de benodigde verduurzaming belemmeren en dat hierdoor aanzienlijk potentieel in de industrie nu niet gerealiseerd wordt.

“Om deze potentie tijdig te realiseren is een verschuiving nodig in beleid van stimulering van de aanbodzijde naar stimulering van de keten, waarbij geborgd wordt dat tegenover de extra elektriciteitsvraag uit de industrie voldoende extra Nederlands aanbod van hernieuwbare elektriciteit staat, zodat dit ook daadwerkelijk leidt tot zoveel mogelijk broeikasgasemissiereductie in de gehele Nederlandse keten”, aldus Jan Jacob van Dijk, voorzitter Uitvoeringsoverleg Elektriciteit. “Ook bestaat er een gerede kans op enige mismatch in tijd en volumes, maar dat zou vanuit de maatschappelijke waarde van deze transitie naar klimaatneutraliteit in 2050, tijdelijk acceptabel moeten zijn.”

“Complementair ontwikkelen moet de nieuwe manier van samenwerken worden in de waardeketens. De industrie kan ook hier het vliegwiel zijn voor zowel verduurzaming als het vergroten van het verdienvermogen van Nederland” aldus Carolien Gehrels, voorzitter Uitvoeringsoverleg Industrie.

De Stuurgroep concludeert verder dat er mogelijk een aanzienlijke extra elektrificatievraag te verwachten is vanuit datacenters. Indien deze datacenters daadwerkelijk besluiten in Nederland te vestigen of uit te breiden, adviseert de Stuurgroep actief richting te geven via verduurzamingsvoorwaarden bij vestiging via een convenant, waaronder inkoop van 100% hernieuwbare Nederlandse elektriciteit, toepassing van hoge energie-efficiëntie normen en waar mogelijk uitkoppeling van restwarmte.

De Stuurgroep benadrukt het belang dat de vraag naar elektriciteit vanuit industrie en datacenters (energie-)efficiënt en zo veel mogelijk flexibel wordt vormgegeven, plaatsvindt op de juiste locatie (bezien vanuit maatschappelijke kosten optiek), met oog voor de omgeving en dat de elektriciteitsvraag vanuit industrie en datacenters leidt tot daadwerkelijke CO2-reductie in de waardeketen door de juiste prikkels te geven om hernieuwbare elektriciteit in te kopen.

Het is zaak nu de kansen voor verduurzaming te benutten met de juiste keuzes in het beleidsinstrumentarium.

De Stuurgroep Extra Opgave bestaat uit de volgende leden: Jan Jacob van Dijk (voorzitter Uitvoeringsoverleg Elektriciteit), Carolien Gehrels (voorzitter Uitvoeringsoverleg Industrie), Hans Grünfeld (VEMW), Martijn Hagens (Vattenfall) en Marc van der Linden (Stedin)

Adviesbrief Stuurgroep Extra Opgave - Complementair ontwikkelen

Bekijk ook

Vattenfall

Kroonprinses Victoria van Zweden bezoekt Nederland en ontmoet CEO Vattenfall NL Martijn Hagens

Op 7 en 8 juni bracht de Zweedse Kroonprinses Victoria een bezoek aan Nederland voor een Zweeds-Nederlandse summit over duurzaamheid en innovatie, georganiseerd door de Zweedse Kamer van Koo...

Lees het hele artikel
Frans Timmermans, Andreas Regnell en de Zweedse minister van Business, Industry & Innovation, Karl-Petter Thorwaldsson, bezoeken HYBRIT
Vattenfall/Heidi Stenström

HYBRIT: fossielvrij staal krijgt steun van het EU-Innovatiefonds

Het HYBRIT-initiatief van staalbedrijf SSAB, mijnbedrijf LKAB en Vattenfall heeft officieel steun gekregen van de Europese Unie, als een van de zeven innovatieve projecten in het kader van h...

Lees het hele artikel
CEO Martijn Hagens van Vattenfall opent Energiepark Haringvliet
Vattenfall/Jorrit Lousberg

Energiepark Haringvliet: combinatie wind, zon en batterijen is blauwdruk voor de toekomst

In het op 22 maart geopende energiepark Haringvliet worden wind, zon en batterijen met elkaar gecombineerd. Daarmee wordt productie van energie goedkoper, wordt de beschikbare netcapaciteit ...

Lees het hele artikel