Nyhet

Storsatsning i Valån med medel från Bra Miljöval

En miljon kronor från fonden Bra Miljöval satsas i Valån för att stärka beståndet av Mjörnöring och öka flodpärlmusslans överlevnadsmöjligheter.

Åtgärden berör ett vandringshinder i Valån som utgörs av en bro, klassad som en fast fornlämning. Den är därför skyddad enligt Kulturminneslagen. Bron är delvis raserad vilket gör den till ett vandringshinder för fisk.

Valån är ett av de större biflödena till sjön Mjörn och belägen inom Alingsås kommun. Genom att anlägga ett omlöp* förbi bron kan vandringsmöjligheterna för fisk återskapas. Sjön Mjörn i Säveåns vattensystem har en storvuxen öringstam (Mjörnöring), klassad som skyddsvärd. Beståndet av Mjörnöring har minskat under senare årtionden.

Reproduktionsområden för öringen har sannolikt funnits även i Säveåns huvudfåra men dessa har påverkats negativt av bland annat vattenkraftutbyggnader. Idag utgör biflöden till Mjörn de huvudsakliga reproduktionsområdena för öringen.

Valån har en längd av cirka 4 km varav cirka 3 km har goda lek- och uppväxtområden för öring. I stort sett hela denna sträcka ligger ovanför den raserade bron som utgör vandringshinder för fisk. I Valån finns också ett litet bestånd av flodpärlmussla. Genom att anlägga ett omlöp förbi den delvis raserade bron kan beståndet av Mjörnöring stärkas och flodpärlmusslans möjlighet att överleva förbättras.

Arbetet startade i början av september 2014 och beräknas vara klart i slutet av oktober. Fonden satsar 1 miljon kronor på projektet.

Miljömärkningen Bra Miljöval

Det finns flera miljömärkningar av el. En av de med hårdast miljökrav är Bra Miljöval. Denna märkning har vi kombinerat med vår andra miljöprodukt, EPD (Environmental Production Declaration). För att få sälja el märkt med Bra Miljöval krävs en licens från Naturskyddsföreningen. För varje såld kWh (kilowattimme) som märkts med Bra Miljöval och producerats i ett vattenkraftverk, avsätts 0,15 öre per kWh till Vattenfalls miljöfond. Från fonden betalas pengar ut, i samråd med Naturskyddsföreningen, till åtgärder som minskar vattenkraftens påverkan på naturen. Dessutom avsätts 0,15 öre per kWh till en fond för energieffektivisering.

Vattenfalls kraftverk i Göta älv (Vargön, Hojum, Olidan och Lilla Edet) uppfyller kraven för att producera elenergi märkt Bra Miljöval.

* Omlöp = En typ av fiskväg som anlagts för att tillåta fisk att passera ett vandringshinder som till exempel en damm. Ett omlöp konstrueras normalt som en bäck som löper runt hindret.

Se även

Vattenfall Solar Team Foto: Hans-Peter van Velthoven
Foto: Hans-Peter van Velthoven

Solbilsmästarna gör skäl för sitt rykte genom att under tolv timmar köra Nuna Phoenix över...

Nyhet
Biooljeanläggningen i Malmberget. Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Pressmeddelande
2020-08-05

HYBRIT: Lyckade försök med fossilfria bränslen i pelletsprocessen

Inom ramen för HYBRIT-initiativet har försök med fossilfria bränslen i LKAB:s pelletsverk ...

Pressmeddelande
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.