Nyhet

Vargöns kraftstation reglerar Vänern

Stora mängder vatten kan tidvis strömma till Vänern eftersom nederbördsområdet runt sjön motsvarar cirka en tiondel av Sveriges yta. Vattenfall ansvarar för regleringen av Vänern som sköts vid Vargöns kraftstation nära den plats där sjön övergår till Göta älv.

Vargöns kraftstation kan liknas vid en stor avtappningskran enligt Magnus Carlson, drift- och underhållschef på Vattenfall Vattenkrafts södra område.

Magnus Carlsson– Genom att reglera kraftverkets turbiner eller dammluckor kan avtappningen av Vänern ökas eller minskas efter behov. Det finns dock ett omfattande regelverk, en så kallad vattendom, som detaljerat föreskriver inom vilka gränser regleringen får ske. Det handlar till exempel inom vilka nivåer vattenytan tillåts variera men även vilka flöden i Göta älv som får förekomma.

Utöver kraftproduktionen finns det även flera andra viktiga faktorer att ta hänsyn till när det gäller regleringen enligt Magnus Carlson.

– Sjöfarten som trafikerar Göta älv med stora fartyg upp till Vänerhamnarna fordrar ett visst vattendjup för att kunna angöra kajerna. De är därför angelägna om att vattennivån inte blir för låg. Vidare finns det andra intressen i form av markägare runt Vänern som självfallet är oroliga för att deras marker kan bli översvämmade om nivån blir hög. För att göra det ännu mer komplext måste det också upprätthållas ett visst minsta vattenflöde i Göta älv för att saltvatteninträngning från havet inte ska ske i älvens utlopp. Göteborg tar nämligen sitt dricksvatten från älven.

Det svåraste och helt oförutsägbara är emellertid vädret som kan variera mellan ytterligheter som ett riktigt torrår med lite regn till riktigt blöta år med mycket nederbörd som till exempel 2000 och 2001. Då var tillrinningen till Vänern tre gånger så stor som avtappningen vilket fick till följd att vattennivån steg brant.

– Trots allt brukar det för det för det mesta gå att reglera Vänern på ett sådant vis att alla intressen blir tillgodosedda, säger Magnus Carlson.

Läs mer om Vargöns kraftstation

Se även

Vattenfall Solar Team Foto: Hans-Peter van Velthoven
Foto: Hans-Peter van Velthoven

Solbilsmästarna gör skäl för sitt rykte genom att under tolv timmar köra Nuna Phoenix över...

Nyhet
Biooljeanläggningen i Malmberget. Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Pressmeddelande
2020-08-05

HYBRIT: Lyckade försök med fossilfria bränslen i pelletsprocessen

Inom ramen för HYBRIT-initiativet har försök med fossilfria bränslen i LKAB:s pelletsverk ...

Pressmeddelande
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.