Nyhet

Vattenfall vill förbättra leveranssäkerheten i elnäten

En ny rapport från Energimarknadsinspektionen visar att de stora elnätsföretagen Vattenfall, Fortum och Eon är de som har störst problem med långa elavbrott. Annika Viklund, eldistributionschef på Vattenfall, besvarar kritiken.

Skillnaderna är stora över landet. Leveranssäkerheten har förbättrats i glesbygden men tycks ha försämrats i flera tätorter.
Vattenfall toppar listan både när det gäller antal avbrott och antal avbrott som varade längre än 24 timmar.

EI uppskattar samhällets kostnader för elavbrott under 2012 till närmare 1 miljard kronor.

Hur allvarlig är kritiken, Annika Viklund, chef för Vattenfall Eldistribution?
Det är alltid allvarligt när våra kunder inte är nöjda med vår leverans. Vi är inte nöjda förrän våra kunder är nöjda.
EIs rapport visar på hur viktig en väl fungerande elförsörjning är för samhället och att vi, liksom hela branschen, måste fortsätta att förbättra leveranssäkerheten till våra kunder.
Det är också viktigt att komma ihåg att kraven och förväntningarna på elnäten har blivit fler under de senaste åren. Utöver ökade krav på leveranssäkerhet ska elnäten klara av att ansluta förnyelsebar energi i form av vindkraft.

Har Vattenfall blivit sämre på leveranssäkerhet?Energimarknadsinspektionens rapport är från 2012, december bjöd på stora utmaningar i Stockholmsområdet då stora delar drabbades av snöoväder vid ett flertal tillfällen vilket orsakade infrastrukturella problem. Vi kan tydligt se att avbrottslängden per kund har minskat sen 2005. De områden som vi hittills har byggt om har fått väsentligt förbättad leveranskvalité. Under 2014 kommer vi att slutföra omfattande ombyggnadsprojekt i vårt södra nätområde och nu startar vi ett omfattade investeringsprogram i norra Sverige.

Vad gör Vattenfall för att bli bättre?
Vi har arbetat målmedvetet de senaste tio åren med att förbättra elnätet för våra kunder. Det handlar också om att förbättra avbrottshanteringen tillsammans med våra entreprenörer, automatiseringen av nätdriften från vår driftcentral och att säkerställa röjning av ledningsgator vilket måste ske i dialog med markägare och myndigheter. 
Det handlar om en strukturerad och långsiktig satsning från vår sida och det är en utmaning för entreprenörsmarknaden att klara de volymer av projekt som vi handlar upp idag. slutändan måste elnätsföretagen också ha ekonomiska förutsättningarna för att fortsätta investera i elnätet.

"Överlag kan man konstatera att skillnaderna i leveranssäkerhet är omotiverat stora såväl mellan olika nätföretag som inom olika nätföretag”, skriver Anne Vadasz Nilsson, generaldirektör på EI. Vad beror skillnaderna på?
Förutsättningarna för att bedriva elnät kan skilja sig mycket åt mellan olika nätföretag men även inom ett nätföretag. Vi har både stadsnät och landsbygdsnät och dessa påverkas olika vid olika väderförhållanden.

Se även

Ett 15-tal personer arbetade i två dagar med att rädda tillbaka laxarna till älvfåran i vid Älvkarleby kraftstation

I Älvkarlebys kraftstation fastnade flera hundra lekmogna laxar mitt i fallet. En stor ins...

Nyhet

I Nederländerna bygger Vattenfall just en hybridkraftpark - Haringvliet Zuid - som bl...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.