Nyhet

Forsmark i startgroparna för WANO 2019

Den 15 oktober 2019 kommer WANO till Forsmark för en två veckor lång granskning av verksamheten. Förberedelserna är noggranna och redan i full gång.

– WANO kommer hit med ett enda mål, nämligen att leta fel. Syftet är dock inte att sätta dit oss, utan tvärtom, att hjälpa oss identifiera våra egna brister så att vi hela tiden kan förbättra reaktorsäkerhet, strålsäkerhet och personsäkerhet. Det är i vårt eget intresse att utveckla vår verksamhet och åtgärda de brister vi har och därför är vi angelägna om att alla samarbetar med stor öppenhet när granskningsteamet kommer, säger Rickard Halldin, som är ansvarig för WANO i Forsmark och på Ringhals. 

Maximerar säkerheten
World Association of Nuclear Operators, WANO, är en ideell organisation som bildades 1989 till följd av olyckan i Tjernobyl. Alla aktörer skrev på ett kontrakt att maximera säkerheten och driften av kärnkraftverk genom att utbyta information, uppmuntra kommunikation samt jämföra och efterlikna sina medlemmar. WANO har medlemmar från mer än 400 kärnkraftverk i över 30 länder.

Gapanalys formuleras
Så här ett år innan granskningen är förberedelserna redan i full gång. Projektgruppen är formad och alla Counterparts, det vill säga ansvariga för varje granskningsområde, är utsedda. Nu formuleras en
­­så kallad gapanalys, där projektgruppen har börjat med en självutvärdering av verksamheten för att identifiera förbättringsområden.

Styrande dokument

Utgångspunkten för granskningen är som alltid WANO:s dokument ”Performance objectives and criteria”, som innehåller 800 kriterier för en kärnkraftsorganisation i världsklass. Som medlem i WANO har Forsmark förbundit sig att förhålla sig till det dokumentet.
– Vi kopplar kriterierna från WANO till dokumenten i våra egna ledningssystem och även mot de så kallade SOER:na (Significant Operated Experience Report) för att se om dessa dokument sammanfaller eller om vi har gap emellan och hur vi i så fall ska välja att arbeta med dessa, förklarar Rickard Halldin.

Follow Up

Mellan de stora granskningarna, som sker vart fjärde år, följs resultatet upp i en WANO Follow Up. Under 2018 gjordes en sådan på Forsmark. Den syftade till att följa upp statusen på de förbättringsområden som identifierades vid granskningen 2015. Alla förbättringsområden bedöms och graderas enligt en skala mellan A och D, där D står för ”liten eller ingen ändring i status”.
– Resultatet av uppföljningen lämnade en del i övrigt att önska. Vi fick bland annat ett D inom tunga lyft, som är ett personsäkerhetsområde.  Det är självklart en stor besvikelse, vilket ledningen har varit väldigt tydliga med. På Forsmark hade vi en målsättning att få minst A eller B inom samtliga nio områden men dit nådde vi alltså inte.

Bra supportfunktion

Nu har Forsmark beställt support från WANO, som utöver sitt uppdrag som granskningsorgan även har en funktion som kallas Member Support Mission, MSM. Forsmark har inom ramen för den funktionen bett att WANO ska besöka Forsmark tillsammans med en eller flera personer som är experter inom berört område, som i det här fallet rör tunga lyft.

Utöver denna, har också en så kallad Assist Visit beställts. Då kommer en delegation av handplockade experter från industrin till Forsmark för att stötta förbättringsarbetet för riskvärderingsprocessen inför jobb och avställningar i anläggningen. Den tredje beställningen är en erfarenhetsåterföring där experter från Forsmark åker till en anläggning som är erkänt duktiga inom det område där Forsmark behöver bli bättre. I det här fallet handlar det om oberoende övervakning, vilket ligger inom NO:s ansvar.
En fjärde MSM-beställning är i skrivande stund under framtagande.

– MSM är en utmärkt bra stöttning som vi som medlemmar i WANO har möjlighet att använda oss av och det ska vi självklart utnyttja, säger Richard Halldin.

Se även

Biooljeanläggningen i Malmberget. Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Pressmeddelande
2020-08-05

HYBRIT: Lyckade försök med fossilfria bränslen i pelletsprocessen

Inom ramen för HYBRIT-initiativet har försök med fossilfria bränslen i LKAB:s pelletsverk ...

Pressmeddelande
Ett 15-tal personer arbetade i två dagar med att rädda tillbaka laxarna till älvfåran i vid Älvkarleby kraftstation

I Älvkarlebys kraftstation fastnade flera hundra lekmogna laxar mitt i fallet. En stor ins...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.