Vattenfall – delårsrapport januari-mars 2017

Finansiell utveckling:

• Nettoomsättningen minskade med 4% till 40 064 MSEK (41 619).

• Det underliggande rörelseresultatet1 var oförändrat på 8 341 MSEK (8 300).

• Rörelseresultatet1 uppgick till 6 024 MSEK (10 199).

• Periodens resultat uppgick till 3 782 MSEK (6 820).

• Elproduktionen uppgick till 36,6 TWh (34,5).

Viktiga händelser:

• Hög tillgänglighet och produktion av svensk kärnkraft.

• Väsentlig ökning av förnybar kapacitet efter fullt idrifttagande av Sandbank (288 MW) och idrifttagande av del av Pen y Cymoedd (144 MW av totalt 228 MW).

• Ökning av kundbasen med cirka 95 000 kontrakt och stark Net Promotor Score, NPS, (kundlojalitet).

• Fortsatta investeringar för att förbättra leveranssäkerheten i distributionsnät i Tyskland och Sverige.

• Utbyggnad av infrastruktur för laddning av elfordon.

Övrigt informationsmaterial samt information om presskonferensen klockan 1030 på fredagen finns på:
https://corporate.vattenfall.se/

Denna information är av sådan art att Vattenfall är skyldig att offentliggöra den i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (EU Market Abuse Regulation) och/eller svensk lag om värdepappersmarknaden. Informationen överlämnades till en av ovanstående personer anlitad nyhetsbyrå för publicering den 28 april 2017 klockan 09.00 CET. Detta pressmeddelande har tagits fram både på svenska och engelska. Vid eventuella skiljaktigheter mellan de två versionerna är det den svenska versionen som ska gälla.

För mer information, kontakta:
Johan Sahlqvist, Head of Investor Relations, telefon 08-739 72 51, mobil 072-226 40 51
Markus Friberg, Head of Media Relations & Editorial Nordic/Corp/EU, mobil: 070-261 30 84

Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10,  press@vattenfall.com
Facebook:    facebook.com/vattenfallpressrum
Twitter:         twitter.com/Vattenfall_Se

Se även

Frusen sjö
Pressmeddelande
Regulatoriskt
2019-02-07

Vattenfalls bokslutskommuniké för 2018

Vattenfall redovisar idag resultatet för det fjärde kvartalet och helåret 2018.

Pressmeddelande
Anna Borg och Magnus Hall

Ökad försäljning, produktionsrekord för kärnkraften och framgångar för Wind, men fortsatta...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ned bilder.