Vattenfall investerar i innovativt värmelager i Berlin

Vattenfall kommer att investera närmare 100 MEUR i Tysklands största power-to-heat-anläggning som möjliggör lagring av överskott av vindkraftel som värme.

Under de kommande två åren investerar Vattenfall nästan 100 MEUR i en ny power-to-heat-anläggning, liksom i gasbaserade värmeverk i Berlin Spandau. Så snart de nya anläggningarna tagits i drift kan det gamla kraftverket Reuter C fasas ut. Med en total kapacitet på 120 MWth, kommer power-to-heat-anläggningen att bredda Vattenfalls erfarenhet av den innovativa power-to-heat-tekniken i stor skala.

– I februari tog vi ett investeringsbeslut om att bygga ett kraftvärmeverk i Berlin-Marzahn. Vårt andra stora investeringsbeslut inom fjärrvärmeverksamheten i år kan ses som en bekräftelse på vår bas i Berlin och vårt stöd av den lokala delstatsregeringen i deras ambition att uppnå klimatneutralitet i Berlin till 2050, säger Tuomo Hatakka, chef affärsområde Heat i Vattenfall.

Vattenfalls nya projekt i Berlin omfattar förutom värmeanläggningen, som använder el för att producera värme, även värmeproducerande enheter baserade på naturgas. Byggnationen planeras inledas i höst. Idrifttagningen beräknas ske 2019.

Beslutet gällande Reuter-projektet i Berlin är i linje både med Vattenfalls strategi och företagets klimatöverenskommelse med staden Berlin. Enligt denna kommer Vattenfall att fortsätta investera för en fullständig utfasning av stenkol i Berlin till år 2030.

Gunther Müller, talesman för styrelsen i Vattenfall Värme i Berlin, bekräftar: – Vår fjärrvärme är en viktig del i Berlins energiomställning. Power-to-heat-anläggningen i Spandau kommer inte bara att optimera utfasningen av det stenkolsbaserade kraftvärmeverket Reuter West, utan även möjliggöra användningen av förnybara energikällor för att producera klimatvänlig fjärrvärme i framtiden.

Investering i Berlin är ett av de projekt som ingår i WindNODE, den nordosttyska modellregionen för intelligent energi. Inom ramen för programmet ”Schaufenster intelligente Energie” (SINTEG) stöder det tyska ministeriet för ekonomi och energi totalt fem modellregioner i Tyskland, där lösningar för framtidens intelligenta energiförsörjning med en ökande andel förnybar energi utvecklas.

Investeringsbeslutet förutsätter att byggnationen får ett slutgiltigt myndighetsbeslut enligt Tysklands lag om utsläppskontroll.

Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.

Från Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com
Facebook: facebook.com/vattenfallpressrum
Twitter: twitter.com/Vattenfall_Se

Se även

Kraftvärmeverket i Marzahn
Pressmeddelande
2020-06-03

Vattenfall inviger nytt kraftvärmeverk och halverar koldioxidutsläppen i Berlin

Vattenfall har idag invigt ett nytt kraftvärmeverk i stadsdelen Marzahn i östra Berlin.

Pressmeddelande
En datorgenererad bild på Brent Cross
Argent Related
Pressmeddelande
2020-05-20

Vattenfall tecknar avtal om klimatsmart fjärrvärme i London

Vattenfall har fått i uppdrag av fastighetsutvecklaren Argent Related att installera ett f...

Pressmeddelande
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.