Vattenfall positivt till EU:s förslag om nya klimatmål

Vattenfalls EU-expert Sabine Froning kommenterar EU-kommissionens förslag till långsiktiga energi- och klimatmål och hur de påverkar Vattenfall.

EU:s klimatmål för 2020 är att minska växthusgasutsläppen med 20 procent, få upp andelen förnybar energi till 20 procent och sänka energianvändningen med 20 procent.

EU-kommissionens nya förslag fram till 2030 är att:
- utsläppen ska minskas med 40 procent (jämfört med 1990)
- 27 procent av energianvändningen ska komma från förnybara källor 2030, men utan inverkan på nu gällande nationella klimatmål
- inga nya mål för energieffektivisering
- förändra EU:s ETS-system för handel med utsläppsrätter genom att inrätta en marknadsstabilitetsreserv, något som skulle göra systemet mer resistent mot ”oförutsedda händelser” och dessutom åtgärda problemet med överskottet av utsläppsrätter

Vilka positiva förändringar finns i förslaget för 2030, Sabine Froning, chef för European Affairs & Policy Management?

– Vi välkomnar i synnerhet förslaget om ett bindande europeiskt mål för att minska koldioxidutsläppen med 40 procent. Den nivån ligger i linje med EU:s mål om att vara i det närmaste fritt från fossila bränslen 2050. Förslaget om att reformera EU:s system för handel med utsläppsrätter genom att inrätta en marknadsstabiliseringsreserv, innebär att priserna på utsläppsrätter blir mer förutsägbara och påverkas mer av utsläppsminskningar på medellång och lång sikt.

Vad finns det mer för intressanta förslag i paketet?

– Förslaget om att 27 procent av energin ska komma från förnybara källor. Enligt förslaget så måste medlemsstaterna själva ta fram nationella mål för förnybart och upprätta nationella planer för de åtgärder och den politik som krävs för att klara dessa mål. Kommissionen i sin tur ska utvärdera planerna, och sedan vid behov föreslå ytterligare åtgärder på EU-nivå. En av utmaningarna blir att försöka få energipolitiken på EU-nivå och nationell nivå att stämma bättre överens i framtiden. Det finns risk för ytterligare fördröjningar när det gäller den politiska och marknadsmässiga integrationen.

– Än så länge finns inga mål för energieffektivitet uppsatta. I stället ska kommissionen återkomma med ett förslag efter att medlemsländernas egna insatser har granskats, vilket blir någon gång senare i år. I paketet ingår också rekommendationer för länder som vill utvinna skiffergas.

Hur sannolikt är det att förslaget godkänns av medlemsstaterna?

– Förslagets ambitionsnivå visar att det handlar om en kompromiss. Hittills har åtta av medlemsländerna, bland dem Tyskland, Frankrike och Italien, efterlyst kraftfulla mål både vad gäller klimat och förnybar energi. Övriga, som exempelvis Polen och Storbritannien, har endast uttryckt sig positivt om ett klimatmål. Det är därför ganska sannolikt att de flesta finner förslaget acceptabelt. EU-parlamentet däremot efterlyser tre bindande mål: 40 % minskning av koldioxidutsläpp, 30 % förnybart, 40 % bättre energieffektivitet.

Vattenfall har övergett CEO-initiativet som kritiserades för att vara ”mot förnybart”, har du några kommentarer till detta?

– Vattenfall uttryckte sitt stöd för initiativet eftersom vi ville understryka hur brådskande det är att blåsa nytt liv i systemet för utsläppshandeln, och vikten av att man i Europa diskuterar de nuvarande marknadsproblemen. Eftersom politikerna har uppmärksammat initiativet ansåg vi att det fyllt sitt syfte.

Se även

Magnum kraftverk i Eemshaven, Nederländerna

Vattenfall undersöker försäljning av nederländska Magnum

Vattenfall ska undersöka möjligheterna att sälja det gaseldade Magnum-kraftverket i Eemshaven, Nederländerna.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Annika Ramsköld, hållbarhetschef på Vattenfall, sittandes i en hybrid bil

Vattenfalls elbilssamarbete med Volvo gav miljardvinst

Vattenfall och Volvo Car Corporation startade 2009 det gemensamma samriskbolaget V2, Volvo-Vattenfall Plug-In Hybrid Vehicle Partnership, den första i sitt slag.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Patrik Andersson, ny vd på Borås Elhandel

Ny vd till Borås Elhandel

Patrik Andersson från Luleå Energi har rekryterats som ny vd till Borås Elhandel AB, ett helägt dotterbolag till Vattenfall.

Läs hela artikeln