Vattenfall släppte ut mer koldioxid 2013

I fjol släppte Vattenfall ut 88,4 miljoner ton CO2, en ökning med 3,4 miljoner ton jämfört med 2012. ”Ökningen var förväntad och förklaras av att nya fossileldade kraftverk tagits i bruk.  Vårt mål att reducera Vattenfalls koldioxidexponering till 65 miljoner ton till 2020 ligger dock fast,” säger strategichef Tomas Björnsson.

Under fjolåret tog Vattenfall den nya R-enheten vid det brunkolseldade kraftverket Boxberg i Tyskland i kommersiellt bruk. Enligt hållbarhetschef Annika Ramsköld är det huvudförklaringen till varför koncernens CO2-exponering ökade med drygt 3 miljoner ton från 2012 till totalt 88,4 miljoner ton.

- Ökningen var förväntad med hänsyn till Boxberg och att vi även tog några nederländska gaskraftverk i bruk under 2013.

Vattenfalls kostnader för CO2--utsläppsrätter för eget bruk uppgick under 2013 till 6 miljarder kronor jämfört med 4 miljarder kronor under 2012.

Koleldade kraftverk är i dag lönsammare än gaseldade kraftverk. Speciellt brunkolseldade kraftverk är mycket lönsamma till följd av de låga kostnaderna för brunkolsbrytningen och de låga priserna på CO2-utsläppsrätter. Det är också förklaringen till att kolkraftverken i Tyskland gick för fullt i fjol, trots den pågående energiomställningen (Energiewende).

Under året producerade tyska kolkraftverk el på den högsta nivån sen 1990, samtidigt ökade CO2-utsläppen i landet med 0,8 procent.

Osäker prognos
Vattenfall ska minska CO2-exponeringen till 65 miljoner ton till 2020. Men under 2013 ökade de.

Annika Ramsköld, HållbarhetschefVad säger det om Vattenfalls trovärdighet, hållbarhetschef Annika Ramsköld?
- Vår verksamhet är långsiktig med långa ledtider. Investeringar i ny produktionskapacitet tar många år att genomföra. Redan när målet sattes, visste vi att det skulle bli tufft. Skillnaden var att vi då räknade med att kunna utnyttja CCS-tekniken (Carbon Capture and Storage) i Tyskland. Men det finns i dag inte tillräckligt med acceptans från varken myndigheter eller allmänhet för att vi ska kunna gå vidare med koldioxidlagring.

Enligt Annika Ramsköld är prognosen för årets CO2-exponering osäker.

- Försäljningen av Amagerverket i Danmark och minoritetsposten i det polska energiföretaget Enea innebär att vi under 2014 minskar exponeringen med totalt 3 miljoner ton koldioxid jämfört med 2013. Samtidigt tar vi stenkolskraftverket Moorburg utanför Hamburg i drift under året.

Vind och energieffektivitet
Vattenfalls styrelse har satt ytterligare två hållbarhetsmål för Vattenfall. Koncernen ska växa snabbare än marknaden inom förnybar kapacitet till 2020.

- Det målet följs upp årligen men vi ska slå marknaden ackumulerat 2020. Det kan variera ganska mycket från år till år beroende på när man tar ny kapacitet i bruk. För 2013 var Vattenfalls tillväxttakt 9,1 procent netto jämfört med marknadens uppskattade tillväxt på 11-15 procent, förklarar Annika Ramsköld.

Det tredje hållbarhetsmålet, att förbättra energieffektiviseringen, är satt som ett kortsiktigt mål för 2014 att genom interna och externa åtgärder spara i genomsnitt 1 GWh per dag, totalt 365 GWh för 2014.

Färdplan
Tomas Björnsson, Vattenfallkoncernens strategichef förklarar vägen fram till 2020 då CO2-exponeringen ska ha sjunkit till 65 miljoner ton årligen.

- Det handlar om lägre förväntade drifttimmar i kol- och gaskraftverk. Äldre kraftvärmeanläggningar kommer att ersättas av modernare och effektivare anläggningar. Dessutom har vi sameldning av stenkol och biomassa som förväntas minska CO2-exponeringen.

Enligt beräkningarna räcker de åtgärderna till en sänkning till 79 miljoner ton CO2. Det fattas fortfarande nästan 15 miljoner ton?
- För att nå målet måste ytterligare åtgärder vidtas. Det kan bli aktuellt att helt eller delvis sälja verksamheter för att på så sätt minska Vattenfalls andel av utsläppen. Vattenfalls nya organisation gör det möjligt att ta in partners i region Continental/UK.

Varför är det så viktigt att hålla fast vid 65 miljoner ton-målet?
- Vi tror att kostnaderna för koldioxidutsläpp kommer att öka på sikt. Därför måste vi minska vår CO2-exponering.

Hade det inte varit enklare att stänga de verksamheter som genererar högst koldioxidutsläpp?
- Enligt Vattenfalls uppdrag ska vi generera en marknadsmässig avkastning genom att affärsmässigt bedriva energiverksamhet. Vi kan inte bara stänga en lönsam produktionsanläggning. Det skulle inte heller vara samhälleligt ansvarsfullt, eftersom våra kraftverk behövs för att garantera en trygg energiförsörjning.

Fakta om Vattenfalls uppdrag från ägaren
”Vattenfalls uppdrag är att generera en marknadsmässig avkastning genom att affärsmässigt bedriva energiverksamhet så att bolaget tillhör ett av de bolag som leder utvecklingen mot en miljömässigt hållbar energiproduktion.”

Fakta Vattenfalls CO2-utsläpp (i miljoner ton, pro rata)
2010: 93,7
2011: 88,6
2012: 85,0
2013: 88,4

Se även

Smart kombination av solpaneler och remsodling

Vattenfall har fått tillstånd att uppföra en solkraftspark i Almere, Nederländerna, där man kan testa kombinationen av solpaneler och remsodling.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']