Så kan Sverige öka antalet elbilar till en miljon år 2030

Vattenfalls vd Magnus Hall och e-mobility-ansvariga Susanna Hurtig har tio konkreta förslag för hur Sverige kan få fart på omställningen till elbilar.

För att nå målet att minska koldioxidutsläppen med 70 procent till 2030 krävs att antalet elbilar i Sverige ökar från 31 000 till 1 miljon.

Susanna Hurtig vid laddstation på Malmgårdsvägen i Stockholm

I en debattartikel som publicerades på DN Debatt den 25 april 2017 föreslår Vattenfalls vd Magnus Hall och e-mobility-ansvariga Susanna Hurtig, tio konkreta åtgärder för hur Sverige kan få till en smart utbyggnad av laddinfrastruktur och skynda på omställningen av företagsägda bilflottor:

Om Sverige menar allvar med målet att minska utsläppen i transportsektorn med 70 procent till år 2030 så måste vi agera nu. Vattenfall ser stor potential i att satsa på en effektivisering av transportsektorn för att nå ett fossilfritt samhälle men för att nå målet menar vi att det krävs en miljon laddbara bilar, både rena elbilar och laddhybrider. För att nå målet måste ett antal kriterier och åtgärder uppfyllas och det krävs en tydlighet på nationell nivå. Vi ser att städerna är centrala men utbyggnaden av laddinfrastruktur i hela landet måste uppmuntras och det behövs en stöttning av företagsflottorna för att skapa skarpa incitament.

Vi vet att transporterna i dag står för en tredjedel av Sveriges utsläpp av koldioxid och är den sektor där utsläppen fortsätter att öka.

År 2016 såldes cirka 12 000 elfordon (ungefär 3 procent av nybilsförsäljningen). Antalet sålda elbilar måste öka rejält de närmsta åren för att vi ska nå en miljon elbilar. Vår bedömning är att det kräver följande utveckling av nybilsförsäljningen av elbilar: 32 000 (8 procent) år 2020, 80 000 (20 procent) år 2025 och 150 000 (40 procent) 2030.

De största fordonsgrupperna, privatägda och privatleasade bilar, tar längst tid att ställa om till eldrivna fordon. Fordon som används kommersiellt i till exempel taxiverksamhet, distribution och kommunal service omsätts något snabbare och utgör en femtedel av fordonen. Den fordonsgrupp som har allra kortast förnyelsetid är förmånsbilar. Kommersiella bilflottor och förmånsbilar har redan i dag ganska goda förutsättningar för eldrift och därför är det dessa grupper man bör rikta de tidiga insatserna mot.

Med ett perspektiv som omfattar hela fordonsflottan är vi övertygade om att Sverige från dagens drygt 31 000 laddbara bilar kan nå en miljon år 2030. För att lyckas med det krävs krafttag redan i dag.
Sveriges stabila elsystem och höga andel förnybar och koldioxidfri el ger väldigt goda förutsättningar att ställa om bilparken till eldrift. Fler elfordon är inte bara positivt ur ett klimat- och energiperspektiv, de skapar också städer med mindre buller som därmed är trevligare att bo i och betydligt hälsosammare. Men ett antal kriterier inom ekonomi, laddinfrastruktur och elbilsmodeller måste uppfyllas för att målet ska kunna nås.

Bensin kostar i dag runt tio kronor per mil och el runt tre kronor. Trots det är elbilen inte tillräckligt ekonomisk för många privatbilister då inköpspriset på en elbil fortfarande är väsentligt högre än för en liknande bil med förbränningsmotor. Eftersom vi inte kan vänta oss att en marknadsdriven omställning uppnår målet om en miljon elbilar 2030 krävs tydliga åtgärdsplaner.

Vi har identifierat tio konkreta åtgärder som bidrar till att kunna nå en miljon elbilar år 2030 och därmed uppnå målet om 70 procent lägre koldioxidutsläpp. Åtgärderna visar tydligare Sveriges inriktning mot fossilfria transporter och ger städerna olika verktyg att arbeta med.

Detta är vårt förslag för hur Sverige kan få till en smart utbyggnad av laddinfrastruktur och skynda på omställningen av företagsägda bilflottor:

1. Anta ett kvantitativt mål om minst en miljon elbilar år 2030. För att uppnå målet om 70 procent koldioxidreduktion krävs det en tydlig nationell inriktning. En viktig del är att regeringen tar fram ett kvantitativt mål för elbilar. Vår uppfattning är att det måste vara minst en miljon elbilar.

2. Följ Bonus-malus-utredningens förslag om 60 000 kronor i bonus för utsläppsfria fordon. Det krävs ett samlat grepp om dagens ekonomiska styrmedel för att främja fordon med lägre utsläpp. Det föreslagna bonus-malus-systemet är viktigt att införa och bör följa utredningens förslag om 60 000 kronor. Det gör elbilar mer prisvärda jämfört med bensin- och dieselbilar och ger incitament kopplat till kostnaderna för ägandet – såsom man gjort framgångsrikt i andra länder.

3. Inför en linjärt ökande koldioxidskatt på fossila bränslen över tid samt låt förmånsvärde och fordonsskatt baseras på klimatpåverkan. De nationella styrmedlen inom transportsektorn bör styras om så att de tydliggör inriktningen mot lägre koldioxidutsläpp.

4. Inför Miljözon II-III som gör att städer kan välja att skapa utsläppsfria zoner. Städer kommer att bli centrala i utformningen av framtidens transporter och kan också dra stor nytta av eldrivna fordon. Ge städer verktyg att införa utsläppsfria zoner och därigenom få en möjlighet till lokala styrmedel.

5. Anpassa regelverk så att de tillåter lokalt miljödifferentierade parkerings- och trängselavgifter. Städer och kommuner kan påverka ägandekostnaderna för fordon och flera städer har börjat att miljödifferentiera för att visa inriktningen. Kommuner ska ha möjlighet att ge lägre parkerings- och trängselavgifter för fordon med låga utsläpp.

6. Gör om regeringens initiativ Klimatklivet till ett fast stöd per laddstation och fokusera på destinationsladdare. Elbilar kommer främst att laddas vid start och slutdestinationer, så kallad destinationsladdning. Klimatklivet, som är mycket bra, bör därför ersättas med ett fast stöd per laddstation till fastighetsägare. Snabbladdare upprättas redan av kommersiella aktörer.

7. Ställ krav på att kommuner upprättar laddplaner och sätter lokala mål för antal laddpunkter. Kommuner har bäst insikt i transport- och parkeringsmönster och behöver vara aktiva i utbyggnaden av laddinfrastrukturen. Det måste finnas möjlighet att ladda elbilen smidigt och bekvämt.

8. Ändra byggreglerna till att förbereda för laddning vid ny- och ombyggnation. Ett hinder för många fastighetsägare är kostnaden. En viktig fråga för att säkerställa en effektiv utbyggnad är att ändra byggreglerna så att man förbereder för laddning vid ny- och ombyggnation redan i dag.

9. Skapa incitament för kommersiella aktörer att ställa om sina bilflottor. Ytterligare incitament för att påskynda den redan pågående omställningen av förmånsbilar kan riktas mot företagen.

10. Ställ krav på offentliga aktörer att införa mål för andel utsläppsfria fordon. Offentliga verksamheter kan ställa krav på energieffektivitet och miljövärden vid upphandling av tjänster. Detta leder till att fler laddbara bilar effektivt introduceras i Sverige.

Tillsammans med våra partners i laddnätverket InCharge vill Vattenfall bidra till en fossilfri fordonsflotta inom en generation. Men om Sverige ska kunna minska utsläppen från vägtransporter med 70 procent till år 2030 behövs en tydlig riktning. Vi vill utmana våra politiker att ta på sig ledartröjan för att nå dit.

Magnus Hall och Susanna Hurtig. Foton: Jeanette Hägglund och Lennart Ström

Magnus Hall, vd och koncernchef, Vattenfall
Susanna Hurtig, chef E-mobility Norden, Vattenfall

Se även

InCharge-laddpunkt på Valhallavägen i Stockholm

Nästan en dubblering av antalet laddpunkter i Stockholm

I samarbete med Stockholms stad öppnar InCharge, ett initiativ från Vattenfall, ytterligare sex nya publika laddgator under våren. Det innebär 55 nya laddpunkter till de redan 80.

Läs hela artikeln
Flygplatsen i Örnsköldsvik

LFV och Vattenfall i samarbete om den fossilfria flygplatsen

LFV och Vattenfall inleder nu ett forskningssamarbete som innebär ytterligare steg mot en fossilfri transportsektor.

Läs hela artikeln
En eldriven tung lastbil från Kaunis Iron i ett pilottest med bl.a. Vattenfall om fossilfri eldrift

Eldriven tung lastbil utmanar arktiskt klimat

Fungerar eldrift av tunga lastbilar i minus 44 grader? Nu samverkar Kaunis Iron med Vattenfall, Volvo Lastvagnar, ABB och Wist Last & Buss i ett unikt pilotprojekt för att utveckla framt...

Läs hela artikeln