Hedlandskap

Vattenfalls kvartalsrapport: Ett svagt resultat för Heat vägs upp av ökat resultat för Wind

Ökade kostnader för bränslen och utsläppsrätter sänker resultatet för Vattenfalls värmeverksamhet. Högre elpriser och ökad vindkapacitet väger upp.

De första nio månaderna 2018 visar på en stabil utveckling för Vattenfall på de flesta områden. Under perioden ökade omsättningen, elförsäljningen och elproduktionen.

Periodens resultat ökade med 2,2 miljarder kronor till 8,9 miljarder kronor. Ökningen beror dock främst på en teknisk effekt i redovisningen av Vattenfalls tillgångar i kärnavfallsfonden. Det underliggande rörelseresultatet för de första nio månaderna blev 15,3 miljarder kronor jämfört med 16,0 miljarder kronor förra året. Exkluderat engångseffekter om cirka 800 miljoner kronor under 2017 i värmeverksamheten är koncernens resultat i linje med förra året.

– Vi gör ett rimligt bra och stabilt resultat på det stora hela där vi också hade flera händelser under kvartalet som stödjer vår strategi att bli fossilfria inom en generation. Det senaste kvartalet visar att vi är på rätt spår, säger Vattenfalls VD och koncernchef Magnus Hall.

Högre kostnader för värmeverksamheten

Affärsområdet Heat har trängts av lägre marginaler på grund av högre priser för kol, gas och utsläppsrätter för koldioxid. Detta tillsammans med engångseffekter under 2017 bidrog till att det underliggande rörelseresultatet minskade med 2,1 miljarder kronor till 0,3 miljarder kronor. Minskningen på värmesidan vägs emellertid upp av ökningar på andra håll i verksamheten.

Ökad vinst för vindkraften

Högre priser och ytterligare kapacitet bidrog till att det underliggande rörelseresultatet steg till 1,9 miljarder kronor, vilket är mer än en dubblering jämfört med samma period året innan. Vattenfalls senaste kapacitetstillskott inkluderar European Offshore Wind Deployment Centre (EOWDC, 97 MW), Ray (54 MW), Pen y Cymoedd (228 MW) och Sandbank (72 MW av 288 MW).

Högre elproduktion och portföljtillväxt för energiköpsavtal

– Framför allt har produktionen ökat – det går särskilt bra för kärnkraften och Ringhals ser ut att gå mot ett rekordår. Dessutom är flera av våra investeringar i vindkraft nu byggda och har kopplats in på nätet. Den kombinationen tillsammans med en strikt kostnadskontroll gör att vi är på en stabil nivå, trots utmaningarna för värmeverksamheten, säger Vattenfalls finansdirektör Anna Borg.

Vattenkraftproduktionen minskade något under tredje kvartalet på grund av torrt väder och lägre nivåer än normalt i vattenmagasinen.

– Priserna har varit förhållandevis höga och volatila i och med den varma och torra sommaren i Europa. Det har påverkat våra marginaler, men samtidigt har den effekten dämpats av våra prissäkringar, säger Anna Borg.

Under årets första nio månader har affärsområdet Markets tecknat flera långsiktiga avtal för köp av förnybar el. Under tredje kvartalet tecknades ett 15-årigt avtal om att köpa elproduktionen från vindkraftsparken Kråktorpet väster om Sundsvall från ägaren tyska Aquila Capital.

Sammantaget steg det underliggande rörelseresultatet i affärsområdet Power Generation från 8,1 till 8,5 miljarder kronor.

Nätinvesteringar ses över

Under tredje kvartalet ökade elnätsinvesteringarna med 18 procent till 1,4 miljarder kronor, varav 970 miljoner kronor i Sverige och 357 miljoner kronor i Berlin. Nyligen avslutades det omfattande moderniseringsarbetet av Gotlandslänken vilket har varit nödvändigt för att trygga säker elleverans på Gotland i framtiden. I samband med detta har det uppstått störningar för kunderna, vilket Vattenfall beklagar.

Den svenska regeringen har presenterat en ny lagstiftning som innebär en kraftig minskning av elnätsföretagens tillåtna intäkter. Som en konsekvens av detta måste Vattenfalls investeringsplan från år 2020 nu ses över.

– Dels har regleringen ändrats flera gånger vilket är ett problem i sig i en verksamhet som behöver stabila investeringsvillkor. Dessutom har man satt en övre gräns för WACC* som ligger lägre än det europeiska genomsnittet. Det leder till lägre lönsamhet och ett väsentligt lägre kassaflöde vilket gör att vi måste dra ner på investeringstakten i ett läge där vi skulle behöva investera mer, för nya datacenter, elbilsladdning, mer förnybart och växande städer, säger Anna Borg.

Stark försäljningsutveckling

Försäljningen ökade i främst Tyskland och Storbritannien. I Tyskland ökade kundbasen och är nu uppe i 3,6 miljoner kontrakt. Nettoomsättningen steg kraftigt, men högre rörelsekostnader och expansion i Storbritannien bidrog till att det underliggande rörelseresultatet för Customers & Solutions minskade något till strax under 1,2 miljarder kronor.

– Vi är på en resa och har bevisat att vi rör oss i rätt riktning. Det finns många tillväxtmöjligheter på vägen så vi ser en ljus framtid. Men den innehåller naturligtvis också flera utmaningar för att vi ska leverera den lönsamhet som krävs av oss. Inte minst handlar det om att fortsatt hålla fokus på våra kostnader, säger Magnus Hall.

* WACC = kalkylränta för den reglerade avkastningen


Viktiga händelser, juli–september 2018

 • Ökad elproduktion som en följd av högre tillgänglighet inom kärnkraften.
 • Invigning av European Offshore Wind Deployment Centre (97 MW) i Aberdeen, Skottland.
 • Elhandelsavtal med Novo Nordisk och Novozymes om leverans av förnybar el från vindkraftsparken Kriegers Flak.
 • Energiköpsavtal om köp av förnybar el och kraftbalansering för Aquila Capitals vindkraftspark Kråktorpet i Sverige.
 • Nya partnerskap för laddlösningar i Nederländerna och Sverige.
 • Beslut från regeringen om ny lagstiftning kring elnätsföretagens intäktsramar från år 2020.

Finansiell utveckling, januari–september 2018

 • Nettoomsättningen ökade med 12% (7% exklusive valutaeffekter) till 108 776 MSEK (96 772).
 • Underliggande rörelseresultat 15 256 MSEK (15 991).
 • Rörelseresultat 13 430 MSEK (12 605).
 • Periodens resultat 8 907 MSEK (6 675).

Finansiell utveckling, juli–september 2018

 • Nettoomsättningen ökade med 19% (12% exklusive valutaeffekter) till 32 489 MSEK (27 354).
 • Underliggande rörelseresultat 2 127 MSEK (2 757).
 • Rörelseresultat 3 680 MSEK (2 115).
 • Periodens resultat 1 782 MSEK (749).

Läs delårsrapporten och ta del av presentationsmaterialet

Se även

Vattenfalls logotyp i receptionen på huvudkontoret

Vattenfall tecknar kreditfacilitet på 2 miljarder euro med koppling till hållbarhetsresultat

Vattenfall tecknar kreditfacilitet på 2 miljarder euro med koppling till hållbarhetsresultat

Läs hela artikeln
Koncernchef Magnus Hall och finansdirektör Anna Borg

Delårsrapport: Positiv utveckling i en turbulent marknad

Trots utmanande marknadsläge visar Vattenfalls delårsrapport för januari till september ett något förbättrat resultat från den underliggande verksamheten.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']