2018 ett utmanande år för Vattenfall

Ökad försäljning, produktionsrekord för kärnkraften och framgångar för Wind, men fortsatta utmaningar för Heat. Elpriset steg men på grund av löpande prissäkringar slår inte denna effekt igenom. Så kan Vattenfalls 2018 sammanfattas.


Vattenfalls resultat för 2018 ökade med 2,5 miljarder SEK till 12 miljarder kronor. Ökningen beror till stor del på lägre bolagsskatt i Sverige samt omvärdering av andelar i Kärnavfallsfonden till verkligt värde. Styrelsen föreslår en utdelning till ägaren, svenska staten, på SEK 2 miljarder kronor.

Det underliggande rörelseresultatet för helåret minskade dock med 3,3 miljarder SEK till 19,9 miljarder SEK.

– Det har varit ett intressant och utmanande år. Vi har haft mycket bra produktion i både vår kärnkrafts- och vattenkraftsverksamhet men de höga elpriserna har inte slagit igenom i våra siffor. Det hör samman med de prissäkringar som vi gör för att få prisstabilitet över tiden. Förra året gav de oss ett bra resultat, men inte i år. Vi har också ett lägre resultat inom värmeverksamheten på grund av höga bränsle- och koldioxidpriser. Till en del kunde det balanseras med en ökning av resultatet inom vindverksamheten, säger Magnus Hall, Vattenfalls vd och koncernchef.

Power Generation producerade bra

Elproduktionen i Norden stod sig stark under 2018 och kärnkraftsverksamheten satte rekord med en produktion på 55 TWh. Vattenkraften producerade 36 TWh vilket är i nivå med 2017. Men tidigare gjorda prissäkringar innebar att det underliggande rörelseresultatet för segmentet Power Generation minskade med 1,4 miljarder SEK till 9,4 miljarder SEK.

Fortsatta utmaningar för värmeverksamheten

För värmeverksamheten innebar 2018 kraftigt höjda kostnader för bränsle och utsläppsrätter vilket bidrog till ett lägre underliggande rörelseresultat: 0,8 miljarder SEK mot 3,4 miljarder SEK året innan.

– En del av minskningen kan hänvisas till engångseffekter under 2017 som gjorde att det året påverkades positivt, men den stora skillnaden är att vi inte kunnat kompensera för de ökade kostnaderna. Vi har nu ett hårt arbete framför oss med fortsatta effektiviseringar och minskad exponering mot utsläppskostnader. I Berlin har vi till exempel uppnått målet att halvera koldioxidutsläppen till 2020 tre år i förväg och i Uppsala investerar vi 3,5 miljarder kronor i nya anläggningar, säger Magnus Hall.

Framåt för vindkraften

Vindkraften gjorde viktiga framsteg under 2018 där högre elpriser och ytterligare kapacitet ledde till att resultatet ökade med 1,6 miljarder SEK till 3,7 miljarder SEK. Under fjärde kvartalet togs bland annat investeringsbeslut för den danska havsbaserade vindkraftsparken Kriegers Flak på 605 MW.

Under 2018 investerade Vattenfall 8,2 miljarder SEK i vindkraft och annan förnybar produktion, en ökning med 46 procent jämfört med året innan. Under 2019 och 2020 ska ytterligare 24 miljarder SEK investeras i ny vindkapacitet, motsvarande tre fjärdedelar av Vattenfalls totala budget för tillväxtinvesteringar.

Försäljningen ökade

Försäljningen av el och gas ökade på de flesta marknader och kundbasen ökade med 1,9 procent till 8,9 miljoner kontrakt. Laddnätverket InCharge växer stadigt och nådde under året 10 500 laddpunkter. Det underliggande rörelseresultatet för Customers & Solutions minskade dock med 600 miljoner SEK till 1,3 miljarder SEK, till stor del som en följd av satsningar på tillväxt.

Stora investeringar i elnät

Inom Distribution ökade investeringarna i elnätet med över 20 procent i Sverige. Ny lagstiftning gör dock att Vattenfall framöver kommer behöva att minska investeringarna.

– Det är ett bekymmersamt läge för oss, för vi vill och vi behöver investera i uppgradering av näten, både för att klara att anslutna all ny förnybar kapacitet och för att bygga ut infrastruktur som behövs för att möta de växande städernas behov. Den nya regleringen om Sveriges elnätstariffer gör det svårt att klara det.  För oss innebär det att vi behöver sänka våra investeringsambitioner, säger Anna Borg, Vattenfalls finansdirektör.

Strax efter nyår orsakade stormen Alfrida stor förödelse i Sverige. Som mest var 63 000 Vattenfallkunder utan ström. Återställningsarbetet kommer att pågå stora delar av året.

– Jag vill passa på att rikta ett stort tack till alla inblandade som gjort storartade insatser för att hjälpa våra kunder i en svår situation, säger Magnus Hall.

Vattenfalls elnätsbolag i Berlin har under året bland annat skrivit kontrakt om laddinfrastruktur när staden byter ut sina 1 400 dieselbussar mot elbussar.

Det underliggande rörelseresultatet för Distribution ökade med 200 miljoner SEK till 6,3 miljarder SEK  för 2018.

Besparingsprogrammet fortsätter

För att öka effektiviteten bedriver Vattenfall ett besparingsprogram om 2 miljarder SEK till 2020 för stabs- och stödfunktioner. Detta projekt har fortlöpt enligt plan och vid årsskiftet hade personalstyrkan reducerats med 400 heltidstjänster.

Läs mer om Vattenfalls resultat

Se även

Skylt med Vattenfall-logga utanför huvudkontoret i Solna

Vattenfall presenterar delårsrapport för januari-juni 2021 den 20 juli

Vattenfalls delårsrapport för januari-juni 2021 publiceras tisdagen den 20 juli klockan 08.00 på group.vattenfall.com/se.

Läs hela artikeln
Jonas Stenbeck

Vattenfall förvärvar 100 procent av aktierna i Enwell Holding AB

Vattenfall AB har köpt samtliga aktier av delägarna Christer Holmén, Bertil Carlsén, Thomas Olausson och Bo Svefors i Enwell Holding AB.

Läs hela artikeln