Första kvartalet: Vattenfalls resultat ökade trots stormen Alfrida

Starkt bidrag från fossilfri produktion, men den extrema stormen Alfrida i Sverige kostade Vattenfall 850 miljoner kronor första kvartalet.


Se videointervjun med Vattenfalls vd Magnus Hall och finansdirektör Anna Borg om koncernens resultat för första kvartalet 2019.

Vattenfalls underliggande rörelseresultat ökade något under första kvartalet, från 9,4 miljarder kronor förra året till 9,7 miljarder kronor. Bakom ökningen ligger ett bra bidrag från fossilfri energiproduktion inom främst vindkraft, vattenkraft och kärnkraft. Periodens resultat blev 6,4 miljarder kronor mot 4,2 miljarder kronor motsvarande period förra året.

Stora kostnader efter stormen

Däremot drogs resultatet ner av kostnader i samband med stormen Alfrida. Stormen som drog in över Sverige natten till 2 januari drabbade sammanlagt 65 000 av Vattenfall Eldistributions kunder. Det akuta reparationsarbetet tog tre veckor, men arbetet för att fullt återställa näten pågår fortfarande.

För Vattenfalls del innebar Alfrida ökade kostnader under kvartalet med 850 miljoner kronor, varav ungefär hälften avser avbrottsersättning till drabbade kunder och hälften kostnader för reparationerna. Ytterligare kostnader för stormen kan tillkomma längre fram.

– Det har varit ett kvartal med både höjdpunkter och dalar. Stormen Alfrida var den enskilt största händelsen som har tagit mycket resurser i anspråk och där många kunder har haft en besvärlig tid. För vår del har näten i vissa fall behövt att byggas upp från grunden, och det har kostat oss väldigt mycket pengar. Samtidigt har Vattenfalls insats lovordats av många runt omkring oss, säger Magnus Hall, koncernchef och vd på Vattenfall

Högre elpriser i Norden

I Norden var elpriserna på en högre nivå jämfört med första kvartalet 2018. Detta gynnade segmentet Power Generation, som omfattar bland annat vattenkraft och kärnkraft. Visserligen minskade produktionen något jämfört med samma period 2018 – lägre nivå i vattenmagasinen och en skadad generator på kärnkraftreaktorn Ringhals 2 påverkade produktionen. Minskningen kompenserades dock av de högre priserna. Tillsammans med ett starkt resultat från trading-verksamheten ökade därför det underliggande rörelseresultatet från Power Generation från 3,8 miljarder kronor förra året till 5,4 miljarder under årets första tre månader.

Även vindkraften drog nytta av positiva priseffekter i kombination med ny kapacitet och bidrog bra till resultatet även detta kvartal. Det underliggande rörelseresultatet från vindverksamheten ökade med 0,4 miljarder kronor till 1,5 miljarder kronor.

För försäljningsverksamheten inom Customers & Solutions, bidrog de högre inköpspriserna för el till att försämra resultatet. Högre inköpskostnader kommer däremot att kompenseras av prishöjningar. I Tyskland växer kundbasen vilket orsakar en initial kostnad under första kvartalet men som bidrar till en växande lönsam affär framgent. Det underliggande rörelseresultatet hamnade på knappt 0,4 miljarder kronor för kvartalet, ungefär 0,6 miljarder kronor lägre än motsvarande period ett år tidigare.

Segmentet Heat fick ett underliggande rörelseresultat i nivå med förra året på 1,5 miljarder kronor. Marknadsvillkoren för Heat är fortfarande ansträngda, särskilt när det gäller elproduktionen, med höga priser på utsläppsrätter och bränslen.

– För att vi ska nå våra koncernmål behöver vi fokusera våra ansträngningar, våra resurser och vår tid. Vi behöver även fortsatt ha noggrann kontroll över våra kostnader för att säkra att vi kan leverera goda resultat från alla våra affärsområden, säger Vattenfalls finansdirektör Anna Borg.

Vattenfalls kvartalsrapport, Q1 2019

Viktiga händelser, januari–mars 2019

 • Stora störningar efter stormen Alfrida med relaterade kostnader på 850 MSEK.
 • Minskad produktion delvis som en följd av lägre produktion vid Ringhals 2 där en generator byts ut.
 • Förvärv av försäljningsbolaget DELTA Energie i Nederländerna.
 • Produktionen vid det koleldade kraftverket Hemweg 8 i Nederländerna avslutas i slutet av 2019.
 • Idrifttagning av 170 MW vindkraft och 6 MW solkraft.
 • Deltagande i anbudsförfarandet för vindkraftsprojektet Hollandse Kust Zuid 3 & 4 i Nederländerna samt ett projekt i franska Dunkerque.
 • Staden Berlin vill tilldela Berlin Energie koncessionen för eldistribution.

Finansiell utveckling, januari–mars 2019

 • Nettoomsättningen ökade med 13% (10% exklusive valutaeffekter) till 49 552 MSEK (43 860).
 • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 9 673 MSEK (9 359).
 • Rörelseresultatet uppgick till 8 168 MSEK (6 975).
 • Periodens resultat uppgick till 6 420 MSEK (4 158).

Se även

Vattenfalls vd och koncernchef Anna Borg

Bokslut 2020: Motståndskraft och framsteg under ett utmanande år

Vattenfall har stått sig bra under 2020. Bokslutskommunikén visar stabilt underliggande rörelseresultat trots låga elpriser, minskad försäljning och pågående pandemi.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Vattenfalls logotyp utanför ingången till huvudkontoret

Vattenfall presenterar resultatet för 2020 den 4 februari

Vattenfall publicerar bokslutskommunikén med helårsresultatet för 2020 torsdagen den 4 februari klockan 08.00 på group.vattenfall.com/se. Klockan 10.00 inleds en dire...

Läs hela artikeln