Ågestaverkets kontrollrum

Nu monteras Ågestaverket ner

Inom några veckor inleds nedmonteringen av Ågestaverket söder om Stockholm.

Ågestaverket var Sveriges första kommersiella kärnkraftverk och en föregångare till de kommersiella kärnkraftverken i Sverige. Rivningen beräknas ta 3-4 år och leder till friklassning, det vill säga att radioaktiviteten tas bort till så låga nivåer att anläggningen kan friklassas av Strålsäkerhetsmyndigheten. Därefter återlämnas fastigheten till Stockholms stad som äger den. Nedmonteringen har planerats under ett par år och att startskottet kan gå nu är ett resultat av ett framgångsrikt internt samarbete inom Vattenfall.

Ågesta-slussen.jpg

Ågestaverket var i drift 1964-1974 och har sedan dess befunnit sig i servicedrift vilket innebär att det inte producerar men att kärntekniska system underhålls enligt särskilda krav. Nu finns goda förutsättningar för att montera ner och omhänderta avfall, och därför tar sig Vattenfall nu an det sista kravet som kärntekniklagen ställer: att demontera och avlägsna allt radioaktivt material när det inte längre är till någon nytta.

– Kärnkraften har en livscykel från uppförande till drift och slutligen avveckling. Det stärker förtroendet för branschen som helhet att vi kan montera ner och ta hand om kärnkraftens restprodukter på ett säkert, effektivt och hållbart sätt, säger Sven Ordéus, chef för Vattenfalls BU Nuclear Decommissioning (BUND) som ansvarar för avvecklingen av Ågestaverket.

Vattenfall, Stockholms elverk och AB Atomenergi uppförde Ågestaverket, och Vattenfall bidrog med för tiden banbrytande ingenjörsexpertis. När verket nu demonteras kommer nytänkande åter att krävas då särskilda material och trång yta gör att specialutvecklade verktyg och metoder måste användas för vissa moment.

– Vi sätter alltid säkerheten främst och utvecklar metoder som gör att medarbetare och leverantörer kan arbeta både säkert och effektivt. Jag är imponerad av hur projektledarna vänder på alla stenar, är kreativa och använder erfarenheter från rivningen av R2 i Studsvik för att hitta den bästa vägen framåt, säger Anders Dahl, sponsor för avvecklingen av Ågestaverket.

Anders-Dahl-med-hjälm-i-Ågesta.jpg

Anders Dahl på plats i Ågestaverket.

Verket är insprängt i ett bergrum som klätts in med en huva av gastät betong och stålplåt. Allt arbete med demontering, segmentering och packning av radioaktivt material sker inne i bergrummet. Nyinstallerade högeffektiva filter fångar upp  partiklar så att de inte når omgivningen. Det mest radioaktiva materialet såsom kärnbränsle och tungvatten är sedan länge bortforslat från Ågestaverket och kvarvarande material är låg- och medelaktivt samt konventionellt byggnadsmaterial. Utredningar visar att det finns miljöfarligt material såsom asbest och PCB i verket, och detta kommer vid behov att tas om hand enligt beprövade metoder hos konventionella avfallsanläggningar.

Ågesta-reaktorhallen-2.jpg

Reaktorhallen.

– Vi strävar efter att minimera klimat- och andra miljöavtryck. Till exempel källsorterar och återvinner vi den stora mängd material som inte är radioaktiv. Det radioaktiva avfallet transporteras i säkra behållare till Studsvik för mellanförvaring i avvaktan på slutlig deponering i slutförvaren. Leverantörer utvärderas bland annat efter deras möjligheter att jobba miljösmart, säger Anders Dahl.

Kärnkraftsbolagen har under många år avsatt pengar för avveckling av kärnkraft och hantering av avfall och det är de pengarna som nu bekostar avvecklingen. Pengarna finns i Kärnavfallsfonden som förvaltas av Riksgälden.

Sven-Ordéus_högupplöst.jpg

– Avvecklingen av Ågestaverket har en trygg finansiering. Varje verk har en öronmärkt summa för avveckling, för Ågesta är det ungefär 600 miljoner kronor, och den summan ska vi hålla oss till, säger Sven Ordéus.

Inför rivningen har Vattenfall haft samråd och aktiv dialog med närboende och andra intressenter. En hemsida med information, myndighetsdokument och kontaktuppgifter har tagits fram och öppna möten har hållits.

– Vi har fått positiv återkoppling på att vi är transparenta och tillgängliga. Hittills har de flesta frågor handlat om framkomlighet på vägen och där har vi kunnat lugna de närboende med att vi kommer att ha i genomsnitt mindre än en lastbilstransport i veckan, säger Anders Dahl.

Några aktörer har uttryckt önskemål om att bevara Ågestaverket som ett byggnadsminne. Detta är inte möjligt på grund av bestämmelserna i Kärntekniklagen som anger att Vattenfall ovillkorligen måste montera ner och avlägsna allt radioaktivt material. När stora komponenter tas bort kommer övriga byggnadsstrukturer att bli förstörda eftersom Ågestaverket består av flera våningar med begränsad yta inne i ett bergrum. Vattenfall planerar att bevara anläggningen genom fotoproduktioner.

– Det är viktigt för Vattenfall att vi tar ansvaret för att riva de uttjänta kärnkraftverken i vår generation istället för att lämna dem till nästa, säger Sven Ordéus. 

Ågesta-genomskärning-inringat.jpg

Ågestaverket i genomskärning, med några av de radioaktiva delarna inringade.

Fakta

Den termiska effekten på Ågestaverket var 65 MW. Senare höjdes detta till 80 MW, fördelat på 12 MW el och 68 MW fjärrvärme.

Läs mer om Ågestaverkets spännande historia.

Följ avvecklingen på www.vattenfall.se/agestaverket 

Läs även om rivningen av reaktorerna i Studsvik

Foto: Fredrik Ekenborg

Se även

Ringhals kärnkraftverk

Delta i webbinarium 2 juni om Kärnkraften och miljön

Hur påverkas miljön av vår kärnkraft? Nu finns Vattenfalls nya livscykelanalys.

Läs hela artikeln
Arbete kring bryggan. Foto: John Guthed
John Guthed

Segmenteringen av reaktortank och interndelar i Ågesta har nått halvtid

Reaktortanken (RPV) är det största föremålet i Ågestaverket och innehåller några av verkets mest radioaktiva komponenter; de medelaktiva interndelarna. Arbetet med att montera ner och segmen...

Läs hela artikeln
Torbjörn Wahlborg, Vattenfalls chef för elproduktion Norden

Torbjörn Wahlborg: ”Inte rimligt att återstarta reaktor vid Ringhals”

Det är mycket riskabelt, kostsamt och kanske inte ens möjligt att återstarta någon av de avställda reaktorerna vid Ringhals. I stället bör fokus ligga på att utveckla befintlig kärnkraft och...

Läs hela artikeln