Första halvåret 2020: Svåra marknadsförhållanden men stabil verksamhet

Vattenfalls rapport för årets andra kvartal visar på stabil verksamhet under den pågående pandemin. Samtidigt är marknadssituationen utmanande och nedskrivningar leder till negativt resultat.

Vattenfalls koncernchef Magnus Hall kommenterar halvårsresultatet så här:

El, gas och värme har levererats till Vattenfalls kunder med hög servicenivå och utan större avbrott, trots pandemin. Våra medarbetare har på ett föredömligt sätt hanterat situationen och anpassat arbetssätt och rutiner för en säker drift av våra anläggningar. Däremot ser vi i flera avseenden ansträngda marknadsvillkor, särskilt för fossileldad kraftproduktion. Utvecklingen är inte förvånande, men resulterar nu i stora nedskrivningar. Vattenfall redovisar därmed en förlust för det andra kvartalet och första halvåret 2020.

En volatil elmarknad

Utvecklingen på den nordiska elmarknaden (som har enskilt störst påverkan på Vattenfalls resultat) har varit slagig med stora svängningar. Under det första halvåret var systempriset som högst runt 30 EUR/MWh men föll nyligen under 1 EUR/MWh – en historiskt låg nivå. Det förklaras främst av stora inflöden till vattenmagasinen och hög vindkraftsproduktion. Mellan prisområden i Sverige har extrema prisskillnader uppstått, delvis på grund av utmaningar vid överföring i transmissionsnätet. Efter ett avtal med Svenska Kraftnät togs Ringhals 1 tillbaka i drift tidigare än planerat efter sitt underhåll för att stabilisera frekvensen.

Stabilt underliggande resultat men nedskrivningar

Fossileldad kraftproduktion är av förklarliga skäl särskilt utsatt i dagens utmanande marknad. Tysklands parlament har antagit en lag om utfasning av kol, vilket är i linje med den internationella utvecklingen och Vattenfalls strategi om att fasa ut fossila bränslen. En naturlig effekt är dock att värdet på fossila anläggningar sjunker.

Vattenfalls koleldade anläggning Moorburg i Hamburg skrivs ned med 9,1 miljarder SEK som en följd av låga marginaler och denna utveckling. Fallande elpriser har en omfattande och negativ påverkan på Vattenfall. Tillgångar framförallt inom den svenska vindkraften skrivs ned med 1,5 miljarder SEK som en konsekvens av detta. Sammantaget bidrar nedskrivningarna till att periodens resultat för halvåret och kvartalet uppgår till -1,6 miljarder SEK respektive -8,5 miljarder SEK.

De senaste åren har vi sett en positiv utveckling för Vattenfall och operativt redovisar verksamheten ett relativt stabilt resultat för halvåret. I det andra kvartalet påverkades vi dock mycket negativt av lägre elpriser. Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 13,0 miljarder SEK för halvåret och 2,8 miljarder SEK för det andra kvartalet. Det innebär en minskning med 0,3 miljarder SEK respektive 0,8 miljarder SEK.

Trots en i flera avseenden omtumlande marknadsutveckling är den framtida riktningen tydlig. Vi finner fortsatt stöd för satsningar på fossilfria energilösningar. Under kvartalet har vi bland annat tagit beslutet att investera i vad som kommer att bli världens största havsbaserade vindkraftspark, Hollandse Kust Zuid 1-4 i Nederländerna (1,5 GW, motsvarande elkonsumtionen från cirka 2 miljoner hushåll).

Läs Vattenfalls rapport för första halvåret 2020


Viktiga händelser, april–juni 2020

• Stora prisfall och ändrade marknadsförutsättningar, särskilt
för kolkraft, resulterar i stora nedskrivningar.
• Investeringsbeslut för den havsbaserade vindkraftsparken
Hollandse Kust Zuid 1-4 i Nederländerna.
• Investeringsbeslut och avtal om framtida försäljning av den
landbaserade vindkraftsparken South Kyle i Skottland.
• Avtal med Svenska Kraftnät om tidigarelagd återstart av
Ringhals 1 för perioden 1 juli till 15 september.
• Regeringsbeslut om nationell plan för moderna miljövillkor
för vattenkraft i Sverige.
• Invigning av kraftvärmeverket Marzahn i Berlin.
• Beslut om sänkta elnätsavgifter för 870 000 kunder i
Sverige från 1 juli.

Viktiga händelser efter balansdagen

• Vattenfalls Vd och koncernchef Magnus Hall har beslutat att
lämna Vattenfall. Styrelsen kommer att inleda
rekryteringsprocessen för en efterträdare.

Finansiell utveckling, januari–juni 2020

• Nettoomsättningen minskade med 6% (-7% exklusive
valutaeffekter) till 79 440 MSEK (84 243).
• Det underliggande rörelseresultatet1 uppgick till
12 982 MSEK (13 295).
• Rörelseresultatet1 uppgick till 5 287 MSEK (11 038).
• Periodens resultat uppgick till -1 594 MSEK (7 673).
• Nedskrivningar uppgick till -10 601 MSEK (0) och avser
tillgångar inom rörelsesegment Heat och Wind.

Finansiell utveckling, april–juni 2020

• Nettoomsättningen minskade med 10% (-9% exklusive
valutaeffekter) till 31 280 MSEK (34 691).
• Det underliggande rörelseresultatet1 uppgick till
2 792 MSEK (3 622).
• Rörelseresultatet1 uppgick till -7 027 MSEK (2 869).
• Periodens resultat uppgick till -8 495 MSEK (1 253).
• Nedskrivningar uppgick till -10 599 MSEK (0) och avser
tillgångar inom rörelsesegment Heat och Wind.

Se även

Vattenfalls vd och koncernchef Anna Borg

Bokslut 2020: Motståndskraft och framsteg under ett utmanande år

Vattenfall har stått sig bra under 2020. Bokslutskommunikén visar stabilt underliggande rörelseresultat trots låga elpriser, minskad försäljning och pågående pandemi.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Vattenfalls logotyp utanför ingången till huvudkontoret

Vattenfall presenterar resultatet för 2020 den 4 februari

Vattenfall publicerar bokslutskommunikén med helårsresultatet för 2020 torsdagen den 4 februari klockan 08.00 på group.vattenfall.com/se. Klockan 10.00 inleds en dire...

Läs hela artikeln