Vattenkraftverket i Vittjärv

Första halvåret 2022: Gasmarknaden är i fokus och tydliggör hur viktig energiomställningen är

Vattenfalls underliggande resultat under första halvåret var oförändrat mot föregående år. I Europa läggs stort fokus på att säkerställa vinterns behov av gas. För att minska det fossila beroendet behöver takten i energiomställningen vara fortsatt hög.

Vattenfalls vd och koncernchef Anna Borg kommenterar delårsrapporten för januari till juni 2022:

”Turbulensen på elmarknaden ökade under årets andra kvartal. I dagsläget är den stora frågan hur tillgången på naturgas i Europa kommer se ut i vinter och ransonering har blivit ett alltmer troligt scenario. Denna osäkerhet har gjort att elpriserna är uppe på nya rekordnivåer trots att vi befinner oss mitt i sommaren då priserna brukar vara lägre. På kontinenten har de i snitt varit 3 till 4 gånger högre än samma period 2021. I Sverige har snittpriserna nära tredubblats mot föregående år men prisdifferenserna mellan landets södra och norra delar är fortsatt stora. I södra Sverige är priserna tydligt kopplade till kontinenten och gaspriset medan priserna i norra landet i snitt har legat på en jämförbar nivå mot 2021.

Stabilt underliggande resultat dämpades av prisområdesskillnader

Periodens resultat minskade med 13,3 miljarder SEK till 10,3 miljarder SEK, vilket främst förklaras av att vi 2021 fick kompensation för den förtida stängningen av tysk kärnkraft. Det underliggande rörelseresultatet var i stort oförändrat på 17,6 miljarder SEK för halvåret men ökade med 2,9 miljarder SEK till 8,1 miljarder SEK för kvartalet.

Vår försäljningsverksamhet utvecklas väl. Kunder väljer Vattenfall i högre utsträckning för att vi är en av de aktörer som kan hantera osäkerheten på marknaden och fortsätta erbjuda kontrakt på el, värme och gas. Även vår vindverksamhet går bra, där ny kapacitet från Kriegers Flak i Danmark bidrog positivt. Prisområdesskillnader fortsatte dock att ha en negativ effekt på vår nordiska kraftportfölj.

Investeringar i framtidens energisystem

I maj fick vi byggnadstillstånd för den havsbaserade vindkraftsparken Kriegers Flak i Sverige och efter kvartalets slut fick vi beskedet att vi säkrat CfD-kontrakt för första fasen av vindkraftsprojektet Norfolk Zone i Storbritannien, som kommer att bli världens största vindkraftszon när den står klar.

För att säkra energiomställningen på sikt kommer alla fossilfria energislag att behövas. Små modulära reaktorer (SMR) är en teknologi som har potential att tillföra energisystemet baskraft och flexibilitet på sikt. Därför gör vi nu en förstudie där vi ser över möjligheten att bygga SMR i anslutning till Ringhals.

I Berlin har vi inlett en strategisk översyn av vår värmeverksamhet. Energiomställningen ger många möjligheter och vi behöver prioritera både på projekt- och portföljnivå.

Partnerskap för omställning av industrin

En central del i Vattenfalls strategi är att vi även vill bidra till omställningen av andra sektorer. I två projekt med Preem respektive St1 ser vi över möjligheten att använda vätgas från framtida vindkraftsparker vid produktion av bland annat bränslen för flyg och sjöfart. I början av juni invigde vi tillsammans med våra samarbetspartners LKAB och SSAB, HYBRIT:s pilotanläggning för lagring av fossilfri vätgas. Effektiv och dynamisk lagring är en viktig pusselbit för att vätgas ska kunna spela en viktig roll i att minska utsläppen inom industrin.

Efter ett turbulent första halvår går vi i Europa sannolikt en tuff vinter till mötes. Vi på Vattenfall ska använda vår erfarenhet och kunskap för att bidra till att stabilisera situationen för våra kunder och fortsätta energiomställningen.”

Anna Borg
Vd och koncernchef

Viktiga händelser, april–juni 2022

 • Fortsatt höga och volatila elpriser och rekordstora skillnader mellan olika prisområden i Norden.
 • Invigning av Vattenfalls största landbaserade vindkraftspark Blakliden Fäbodberget och byggnadstillstånd för havsbaserad vindkraft på svenska Kriegers Flak.
 • Strategisk översyn av värmeverksamheten i Berlin.
 • Start av förstudie om byggnation av små modulära reaktorer vid Ringhals.
 • Försäljning av det gaseldade kraftverket Magnum i Nederländerna.
 • Invigning tillsammans med LKAB och SSAB av HYBRIT:s pilotanläggning för lagring av fossilfri vätgas.
 • Nytt initiativ tillsammans med Preem för utfasning av fossila bränslen med hjälp av havsbaserad vindkraft och vätgas.
 • Nytt partnerskap med St1 för utveckling av hållbart flygbränsle.

Finansiell utveckling, januari–juni 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 34% (31% exklusive valutaeffekter) till 107 749 MSEK (80 465).
 • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till17 610 MSEK (17 308).
 • Rörelseresultatet uppgick till 24 513 MSEK (29 595).
 • Periodens resultat uppgick till 10 295 MSEK (23 635).

Finansiell utveckling, april–juni 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 39% (36% exklusive valutaeffekter) till 48 170 MSEK (34 554).
 • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till8 107 MSEK (5 256).
 • Rörelseresultatet uppgick till 11 730 MSEK (16 210).
 • Periodens resultat uppgick till 4 231 MSEK (13 212).

Se även

Vattenfalls huvudkontor

Vattenfall presenterar delårsrapport för januari-juni 2022 den 22 juli

Vattenfalls delårsrapport för januari-juni 2022 publiceras fredagen den 22 juli klockan 08.00 på group.vattenfall.com/se.

Läs hela artikeln
Vattenfalls energiexpert Lasse Ejeklint

Sju enkla sätt att minska din elräkning

Spara på elen utan att göra avkall på komforten. Vattenfalls energiexpert Lasse Ejeklint ger råd hur du bäst går till väga för att hålla elkostnaderna nere.

Läs hela artikeln