View of Ringhals, water and boats

Ringhals 3 levererar igen

Under 36 dygn har den pågått – den årliga översynen av Ringhals 3. Nu är anläggningen åter i drift och redo att leverera stabil och planerbar el till svenska företag och hushåll under ännu en driftsäsong.

Det har varit en intensiv dryg månad med många medarbetare och entreprenörer inblandade i översynen av Ringhals 3. Arbetet har flutit på bra och många viktiga åtgärder har gått i mål. Bland annat har nya kraftledningar anslutits till det nya, moderniserade ställverket som tagits i drift och distribuerar elen vidare till användare på ett säkert sätt.

Sammantaget har nästan 4600 arbeten utförts under årets avställning som samtliga syftat till att upprätthålla driftsäkerheten och hålla anläggningen fräsch och säker inför en ny säsong. Vissa arbeten som utförts är av mer beständig karaktär och ser till att Ringhals 3 är i gott skick under hela dess återstående livstid.

Bland de åtgärder som genomförts kan nämnas utbyte av 6kV ställverk, byte av musselfilter, restaurering av fasaden, nya signalkablar mellan reaktorn och kontrollrummet och att Ringhals 3 slutgiltigt knoppats av från de gemensamma funktioner som tidigare hängde ihop med Ringhals 1 och 2.

En viktig del i den årliga översynen är den stora mängd tester som genomförs för att säkra funktionalitet och kvalitet i våra system. Under 2022 års översyn har tuber i ånggeneratorerna testats, sprinklersystemet i reaktorbyggnaden och ett flertal säkerhetssystem genomgått grundliga tester.

Sammantaget har årets översyn av Ringhals 3 visat att vi har en väl fungerande anläggning som nu är redo att producera el oberoende av väder och vind ända fram till nästa årliga översyn.

Se även

Vy över Ringhals

Vattenfall startar förstudie om att bygga små modulära reaktorer vid Ringhals

Elförbrukningen i Sverige väntas öka snabbt under de närmaste decennierna och Vattenfall arbetar därför aktivt med hur olika fossilfria energislag kan möta det ökade elbehovet.

Läs hela artikeln
Forsmark

Vattenfall redo för effekthöjning av kärnkraftsreaktorn Forsmark 1

Att öka produktionen från en befintlig kärnkraftsreaktor är ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att öka den planerbara elproduktionen.

Läs hela artikeln
Forsmark

Vattenfall säkerställer långsiktiga leveranser av kärnbränsle

Vattenfall har tecknat avtal med företagen Westinghouse och Framatome för långsiktiga leveranser av kärnbränsle till kärnreaktorerna i Forsmark och Ringhals.

Läs hela artikeln