Vad hände på Ringhals 4?

Ringhals 4 har drabbats av en skada i anläggningens tryckhållare. Reparationerna är omfattande, och elproduktionen beräknas att kunna starta igen den 31 januari. Här följer en redogörelse av händelsen och hur konsekvenserna tas omhand.

Elproduktionen från Ringhals 4 är viktig för Sveriges södra delar och händelsen har fått stor uppmärksamhet:

– Vi är fullt medvetna om läget på elmarknaden och vår viktiga roll som stor elproducent. Och det är självklart inte önskvärt att vi nu tvingats meddela att stoppet blir längre än väntat, sa vd Björn Linde, i en intervju i samband med att tiden för reparationen förlängdes.

Ingen säkerhetsmässig påverkan

Årets avställning för planerat underhåll och bränslebyte var i sitt slutskede tidigt på morgonen den 29 augusti. Mycket få arbeten återstod och Ringhals 4 förbereddes för uppstart när händelsen inträffade.

Ingen person kom till skada, händelsen har heller ingen säkerhetsmässig påverkan på anläggningen, då reaktorn var avställd. Systeranläggningen Ringhals 3 påverkas inte av det som hänt, elproduktionen där pågår för fullt.

Tryckhållarens funktion

Tryckhållaren är en av tryckvattenreaktorns större komponenter: 12,8 meter lång, har en diameter på 2,4 och väger cirka 84 ton. Under normal drift är tryckhållaren till hälften fylld med vatten och resterande del med ånga. Tryckhållaren gör så att vattnet i reaktorn inte kokar.

Den kan förenklat jämföras med ett expansionskärl som sitter i vanliga värmesystem. För att kontrollera och reglera trycket i reaktorsystemet kan vattentemperaturen höjas genom att aktivera värmare som finns installerade i tryckhållarens botten, eller sänkas genom att sprinkla kallare vatten i tryckhållarens övre del för att kyla ner ångan. Genom att höja eller sänka temperaturen i tryckhållaren kan således trycket i hela reaktorsystemet ökas eller minskas.

Vad gick fel?

Värmarna i tryckhållaren skulle inför ett planerat prov inför återstarten driftläggas med öppen frånskiljare och effektbrytare till, men i stället slöts frånskiljaren och effektbrytaren slogs till. Tryckhållaren var vid tillfället tom på vatten vilket medförde att de elektriska värmarna överhettades.

Efter en tids drift fick kontrollrummet larm om jordfel och efter en kortare felsökning slogs värmarna från. Efterföljande kontroller har visat att de elektriska värmarna har skadats och delvis smält av den uppvärmning som de utsattes för då de var spänningssatta. Värmarna ska normalt bara vara i drift då det finns vatten i tryckhållaren.

Hur kunde det hända?

Vid händelser görs alltid en orsaksutredning. Utredningen görs för att klarställa vad som hänt, i syfte att lära och säkra att samma fel inte upprepas.

Händelseutredningen har lett till att instruktioner, arbetssätt och roller förtydligats, för att förebygga en återupprepning.

– Det handlar om ett oavsiktligt misstag: de direkt inblandade tas omhand och det poängteras särskilt att det inte riktas några misstankar om uppsåt, sabotage eller liknande mot någon, säger vd Björn Linde. Hela Ringhals personal hålls informerade om reparationernas framdrift. Ingen är oberörd av händelsen och de konsekvenser den fått.

Vad händer nu?

Arbetet med att kartlägga skadan och vilka åtgärder den kräver satte igång redan samma dag den konstaterades. Nu har vi tidplanen klar för oss och den visar att vi behöver till 31 januari för reparationen, vilket meddelades 14 september.

De elektriska värmarna i tryckhållaren har skadats och delvis smält av den uppvärmning som de utsatts för då dom varit spänningssatta. Då det är mycket viktigt att alla system i ett kärnkraftverk är helt rena påbörjas nu ett stort rengöringsarbete inne i tryckhållaren. Det skräp som nu finns på tryckhållarens botten och anslutande rör måste avlägsnas för att de inte ska orsaka långsiktiga problem. 

Sannolikt kommer det att bli nödvändigt att använda en kombination av rengöringsmetoder som borstning, högtrycksspolning och kemisk rengöring. Rengöringsmetoderna kommer att testas noga och genomgå kvalificeringar innan de kan användas i anläggningen.

Fullskalig kopia byggs

Tryckhållaren är en del av reaktorsystemet vilket innebär att den är radioaktiv, särskilt den nedre delen. Av den anledningen bygger vi nu så kallad mock-up, en fullskalig kopia av hela tryckhållaren där procedurer, utrustningar och personal kan testas, tränas och kvalificeras innan arbetet genomförs ute i anläggningen.

Personsäkerheten är hela tiden i fokus och personalen tränas under realistiska förhållande med rätt skyddsutrustning för att så långt det är möjligt efterlikna situationen och miljön i anläggningen. I grunden handlar det om att arbetsmomenten ska utföras säkert och effektivt med minimal stråldos till personalen när den faktiska reparationen sker. Man kan jämföra det med när piloter övar i flygsimulator.

En annan aspekt är kunna demonstrera att inspektioner och reparationer kan uppfylla ställda krav, och att åtgärderna i anläggningen slutligen kan utföras med rätt kvalitet.

Specialbeställda reservdelar

Tryckhållarens värmare kan liknas vid enorma elpatroner som behöver plockas ut och ersättas med nya. De är unika i sin design och specialtillverkade för Ringhals 4:s räkning.

Ringhals och våra underleverantörer har stor erfarenhet och kunskap att utveckla utrustningar för att hantera avancerade underhållsåtgärder i komplexa miljöer, vilket kommer till användning för att genomföra de aktuella reparationerna i tryckhållaren. Sammanlagt kommer ett par hundra personer av Ringhals egen personal och från leverantörer i olika skeden vara inblandade i återställandet av tryckhållaren.

– Grunden för alla åtgärder är att de ska vara noga utprovade. Procedurer, utrustning och personal skall vara dokumenterat kvalificerade för uppgiften. Vi genomför kontinuerligt risk- och konsekvensanalyser för att hantera identifierade risker, säger vd Björn Linde.

– Vi har ett stort jobb framför oss, men motivationen är stark: alla tillgängliga resurser läggs på att få Ringhals 4 i drift, säger Björn Linde.

Se även

Kärnkraftverket Ringhals

Pressmeddelande: Ringhals 4 ur drift till 30 november

Kärnkraftverket Ringhals 4, som sedan mitten av augusti är avställt för årligt underhåll och bränslebyte, kommer inte att kunna återstarta elproduk...

Läs hela artikeln
Ringhals kärnkraftverk

Tiden för reparation av Ringhals 4 förlängs

Ringhals ledning meddelade på tisdagsmorgonen att den tid för reparationsarbeten som krävs för att återställa den skadade tryckhållaren förlän...

Läs hela artikeln
Kärnkraftverket i Forsmark

Forsmark och Ringhals siktar på 80 års drifttid av befintliga kärnkraftreaktorer

Ägarna av kärnkraftverken Forsmark och Ringhals har fattat inriktningsbeslut för förlängning av drifttiden för anläggningarnas reaktorer från 60 till 80 år. Detta skulle möjliggöra ytterliga...

Läs hela artikeln