Biologisk mångfald i ledningsgata

Vattenfall kartlägger påverkan på biodiversitet i hela värdekedjan

Vattenfall är en föregångare när det gäller att mäta företagets totala påverkan på biologisk mångfald. Verktyget Global Biodiversity Score har använts för att göra en heltäckande analys av hur företagets ekonomiska aktiviteter påverkar biologisk mångfald i hela värdekedjan.

Global Biodiversity Score (GBS) är ett verktyg som gör att företag och finansinstitut kan få en samlad bild av hur olika verksamheter och leverantörskedjor påverkar arter och naturmiljöer. Utifrån detta kan företag sätta mål som ligger i linje med den bästa tillgängliga vetenskapen för planetens gränser.

Medium-Screen-72-DPI-Vattenfall_Josefin_Blanck_01_2021.jpg

– Biologisk mångfald är ett väldigt komplext och stort område. Att veta var i värdekedjan vi har materiell påverkan och var vi effektivast genomför åtgärder som kan minska vårt fotavtryck är därför helt nödvändigt för att göra bra prioriteringar och kunna sätta mätbara mål, säger Josefin Blanck, chef för strategiska miljöprojekt på Vattenfall. 

Mångfalden har en dubbel roll

Biologisk mångfald spelar en dubbel roll i klimatförändringarna: å ena sidan kommer vi inte kunna bromsa förlusten av biologisk mångfald om klimatutsläppen inte minskas, å andra sidan är en rik biologisk mångfald och funktionella ekosystem centralt för att mildra påverkan från klimatförändringarna.

Ett företags påverkan på biologisk mångfald, det vill säga ekosystem, arter och ekosystemtjänster, går att se utifrån både ett statiskt och ett dynamiskt perspektiv.

Den statiska påverkan kommer från exempelvis mark som exploaterats historiskt och som har haft, eller fortfarande har, påverkan på biologisk mångfald. Det kan bland annat vara vattenkraftverk som byggdes för 50-100 år sedan eller elnätet som byggts ut över tid.

Till detta tillkommer också en dynamisk påverkan som är påverkan som kan kopplas till nya projekt, aktiviteter och resursanvändning som sker under en viss period, ofta mätt på årlig basis. Om man inte hanterar den dynamiska påverkan växer företagets totala fotavtryck då denna del adderas till den statiska påverkan.

Många typer av projekt

Global Biodiversity Score analyserar utifrån båda dessa perspektiv och tillsammans bildar de företagets totala fotavtryck.

– Vattenfall arbetar parallellt med att minska påverkan från både det dynamiska och statiska fotavtrycket, säger Josefin Blanck. Vi har många olika typer av projekt inom biodiversitetsområdet som adresserar olika delar av vårt fotavtryck. Vi har både olika projekt som syftar till att bevara, återskapa och öka biologisk mångfald kring våra anläggningar men vi har även stort fokus på långsiktiga forskningsprojekt som syftar till hur vi ständigt ska minimera dynamisk påverkan från nya projekt.

Kartlagda ledningsgator

Den statiska och historiska påverkan beror av landanvändningen. Exempelvis ligger vattenkraftsanläggningar och elledningsgator där de ligger och har gjort under många år, i det förra fallet kan det handla om både 50 och 100 år, och som energiföretag måste Vattenfall använda marken på specifika sätt för att driva anläggningarna. Däremot går det ofta att arbeta med att bevara eller återskapa miljöer i och runt anläggningarna för att underlätta för de många rödlistade arter som har sina habitat där. Ett arbete som Vattenfall också gör.

– Ett exempel är vårt arbete inom det regionala distributionsnätet där vi kartlagt hela 8600 km för att hitta vad vi kallar för ’biodiversitets hotspots’, dvs områden med extra höga naturvärden. Vi har utifrån resultaten tagit fram speciella skötselplaner för områdena med högt naturvärde och satt ett mål att genomföra biodiversitetshöjande åtgärder i minst 70 procent av dessa områden till 2025, säger Josefin Blanck.

Tydliga mål

Med den dynamiska påverkan är det lättare att från år till år se förändringarna. Runt 95 procent av påverkan i den här kategorin är kopplade till klimatutsläpp som i sin tur direkt influerar klimatet och i förlängningen förändringar på ekosystem och över hälften av denna påverkan kommer från uppströms och nedströms i värdekedjan. Vattenfall har tydliga SBTi-mål för klimat (se faktaruta) på det här området och arbetar aktivt med olika former av partnerskap och elektrifiering av hela samhället. En del av det dynamiska fotavtrycket kommer också från ökad landanvändning och denna del varierar från år till år på grund av olika investeringstakt. All energiproduktion har någon form av påverkan på naturen och det är därför också ett prioriterat område för Vattenfall för att säkra att energiomställningen görs i samklang med naturen.

Även om Vattenfall ligger i framkant när det gäller insatser på biologisk mångfald i jämförelse med andra sektorer så behöver arbetet accelereras inom biodiversitetsområdet för att nå det globala målet att stoppa förlusten av biologisk mångfald före 2030.

– Att förstå hur vi kan mäta biologisk mångfald är en av de stora nyckelfrågorna och vi behöver en bättre verktygslåda för att mäta både positiv och negativa påverkan.

Med sina dubbla perspektiv blir Global Biodiversity Score -analysen en viktig fingervisning om åt vilket håll företaget är på väg och vad som behöver göras för att minska påverkan.

– Vi sitter inte på alla svaren än, utan det här är ett pågående arbete, säger Josefin Blanck. Vi är i början av resan och har gjort den här analysen för att verkligen förstå var vi är och hur vi mest effektivt integrerar ett nettopositiv angreppssätt inom hela vår verksamhet.

Läs mer om Vattenfalls arbete med miljöansvar och biologisk mångfald

SBTi-mål

Science Based Targets initiative-mål är de vetenskapligt baserade klimatmål som företag sätter. De ska gå i linje med med vad som krävs för att klara målsättningarna i Paris-avtalet. I Vattenfalls fall innebär det till exempel att målet är att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Med utgångspunkt i SBTi arbetar Science Based Target for Nature för att göra det möjligt för företag och städer att sätta mål för både klimat och natur.

Se även

Annika Ramsköld, Vattenfalls hållbarhetschef

”Storbolagen bör gå först i ledet för omställningen"

”Från ord till handling – så skulle jag vilja förklara skillnaden mellan COP 26 i Glasgow för ett år sedan och COP 27.” Vattenfalls hållbarhetschef Annika Ramsköld var på plats vid FNs miljö...

Läs hela artikeln
Annika Ramsköld, Vattenfalls hållbarhetschef

Vattenfalls Annika Ramsköld på plats vid COP 27

Nu startar COP 27, FN:s klimatkonferens. Vattenfall representeras av hållbarhetschefen Annika Ramsköld på plats för att delta i flera högnivåmöten.

Läs hela artikeln
Vattenfall Logo

Vattenfall och Volkswagen: Första leveransen av eldrivna ID. Buzz Cargo i Nyköping

Välkommen tisdagen den 6 december kl. 12:00-13:30 till Söderbergs Bil i Nyköping. Volkswagen visar upp och överlämnar ID. Buzz Cargo som är den första transportbilen som utvecklats som ren e...

Läs hela artikeln