Bokslut 2022: Ett utmanande år

Rysslands invasion av Ukraina hade stora följdverkningar på en redan ansträngd energimarknad. Samtidigt arbetade vi hårt för att bistå oroliga kunder och säkerställa leveranssäkerheten för el och värme. Vattenfalls affär och underliggande resultat utvecklades väl, med en fortsatt god likviditet och stark balansräkning.

Vattenfalls vd och koncernchef Anna Borg kommenterar bokslutskommunikén för helåret 2022:

”Vädret var förhållandevis milt under årets fjärde kvartal och gaslagren på kontinenten är fortsatt välfyllda vilket betyder att risken för ransonering i vinter har minskat markant. Till följd av detta har priserna på bränslen och el på kontinenten sjunkit och det genomsnittliga gaspriset halverades i jämförelse med Q3. I Norden var priserna låga i början av kvartalet men steg framförallt i december på grund av torrt väder med mindre vind samt begränsningar inom kärnkraften. Ökad överföringskapacitet mellan prisområdena SE2 och SE3 gjorde att prisskillnaderna inom Sverige minskade dramatiskt.

Starkt resultat från affärsverksamheten

Det underliggande rörelseresultatet ökade med 6,1 miljarder SEK till 37,3 miljarder SEK. Vindkraften dubblerade sitt bidrag delvis tack vare ny kapacitet från Kriegers Flak i Danmark. Vi ser också en positiv effekt av att fler kunder väljer Vattenfall i dessa osäkra tider. Under året har antalet kunder ökat med 400 000, med tillväxt på alla marknader och framförallt i Tyskland. Trots ett enormt tryck på vår kundtjänst på grund av oron kring marknadssituationen, vilket tidvis lett till långa svarstider, ökade kundnöjdheten mätt i Net Promoter Score (NPS1) till +16 från +10 föregående år.

Stora redovisningseffekter på periodens resultat

Vattenfall gör ett redovisningsmässigt nollresultat för helåret och för kvartalet på -17,0 miljarder SEK. Detta beror främst på realisering och värdering av el- och bränslekontrakt som ingåtts under tidigare år. Dessa redovisas löpande till aktuellt marknadsvärde vilket skapar temporära förskjutningar i vårt rapporterade resultat. Historiskt har denna påverkan varit mindre men till följd av de stora prisfluktuationer som pågått sedan andra halvåret 2021, uppgick effekten från marknadsvärdesförändringar till -34,9 miljarder SEK under kvartalet och -20,1 miljarder SEK för helåret. I kontrast hade vi under 2021 exceptionella positiva engångseffekter om 29,1 miljarder SEK, bland annat från kompensation för förtida stängning av tysk kärnkraft.

Vattenfall har fortsatt en stark finansiell ställning och god likviditet. Styrelsen föreslår en utdelning om 4 miljarder SEK.

Investeringstakten ökar med energiomställningen

Vi presenterar idag vår investeringsplan för de kommande två åren. Den omfattar 77 miljarder SEK varav 50 miljarder SEK är öronmärkta för tillväxtinvesteringar. Under kvartalet tillkännagav vi ett samarbete för att bygga Finlands första havsbaserade vindkraftspark. Projektet har en kapacitet på 1,3 GW och beräknas vara i drift i början av 2030-talet. Vi arbetar även vidare med att minska koldioxidutsläppen från vår värmeverksamhet. Investeringsbeslut togs i december för en Power-to-Heat värmepanna med en kapacitet om 150 MW vid värmeverket i Diemen, Amsterdam.

Dags att bryta Europas fossilberoende

Rysslands invasion av Ukraina har tydliggjort konsekvenserna av Europas beroende av fossila bränslen. Vi välkomnar att energifrågan är högt prioriterad på den offentliga dagordningen och att kärnkraft åter ses som en naturlig del av den svenska energimixen. Alla fossilfria kraftslag behövs och vi ser fram emot att medverka till att överbrygga det existerande gapet mellan utbud och efterfrågan på fossilfri energi. Vi går in i 2023 med stora osäkerheter i vår omvärld och tillsammans behöver vi nu alla fokusera på att öka takten i arbetet för att bryta Europas fossilberoende.”

Viktiga händelser, januari–december 2022

 • Högre elpriser men erhållna priser i Norden på en lägre nivå jämfört med föregående år.
 • Invigning av Vattenfalls största landbaserade vindkraftspark Blakliden Fäbodberget.
 • Invigning av den nya biobränsleeldade värmeanläggningen, Carpe Futurum, i Uppsala.
 • Strategisk översyn av värmeverksamheten i Berlin.
 • Start av förstudie om byggnation av små modulära reaktorer vid Ringhals.
 • Slutförd installation av fundament och leverans av första elen från den havsbaserade vindkraftsparken Hollandse Kust Zuid i Nederländerna.
 • Vattenfall får bygga Finlands första stora havsbaserade vindkraftspark.
 • Invigning tillsammans med LKAB och SSAB av HYBRIT’s pilotanläggning för lagring av fossilfri vätgas.

Finansiell utveckling, januari–december 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 33% (28% exklusive valutaeffekter) till 239 644 MSEK (180 119).
 • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 37 313 MSEK (31 181).
 • Rörelseresultatet uppgick till 12 645 MSEK (60 271).
 • Periodens resultat uppgick till 21 MSEK (48 013).
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 4 000 MSEK.

Finansiell utveckling, oktober–december 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 24% (18% exklusive valutaeffekter) till 78 819 MSEK (63 529).
 • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 13 469 MSEK (9 092).
 • Rörelseresultatet uppgick till -24 062 MSEK (7 750).
 • Periodens resultat uppgick till -16 959 MSEK (6 101).

Se även

Vattenfalls vd och koncernchef Anna Borg

Första kvartalet 2023: God resultatutveckling och fortsatta investeringar i fossilfritt

Vattenfall har haft en bra start på 2023 med en stabil finansiell utveckling. Tack vare en lugnare energimarknad har vi kunnat fokusera helt på vår strategi med investeringar i fossilfri kra...

Läs hela artikeln
Kraftledningar i sommarlandskap

Vattenfall – delårsrapport, januari-mars 2023

Vattenfall – delårsrapport, januari-mars 2023

Läs hela artikeln
Deltagare på Vattenfalls årsstämma 2023

Vattenfalls årsstämma 2023

Vattenfall AB:s årsstämma ägde rum onsdagen den 26 april. Bland annat beslutades om en utdelning på fyra miljarder SEK till ägaren, den svenska staten.

Läs hela artikeln