Vattenfall fortsätter utredningen om ersättningskärnkraft

Vattenfall inleder torsdag 16 januari samråd angående ersättningskärnkraft vid Ringhals kärnkraftverk. Samrådet med myndigheter, närboende och andra intressenter är en viktig del av det pågående långsiktiga analysarbetet för att kunna ta ställning till om en investering i ersättningskärnkraft bör genomföras. Dessutom krävs i sådana fall beslut av regeringen men ett sådant beslut förväntas inte förrän kring år 2020.

Kärnkraften har de senaste åren stått för cirka 40 procent av elproduktionen i Sverige vilket är en stor del av elförsörjningen till hushåll, transporter och industri. Kärnkraften fungerar även som baskraft, stabil elförsörjning som är oberoende av väder och vind, och har låga koldioxidutsläpp.

Vattenfall är huvudägare till sju av Sveriges kärnkraftsreaktorer, fyra i Ringhals och tre i Forsmark. De har alla genomgått omfattande moderniseringar de senaste åren vilket börjar ge resultat, bland annat var produktionsåret 2013 det näst bästa hittills. Vattenfall gör bedömningen att Ringhals 1 och Ringhals 2, som startade i mitten av 1970-talet, kan drivas i åtminstone 50 år och Vattenfalls övriga svenska kärnkraft-reaktorer, som togs i drift under 1980-talet, kan drivas i upp till 60 år. Det är alltså sannolikt att stängningen av kärnkraftreaktorerna inleds under andra halvan av 2020-talet. Utöver svensk kärnkraft har Vattenfall en bred produktionsportfölj och investerar i förnybar produktion både i Sverige och utomlands.

Viktigt med stabil elförsörjning

Sveriges förmåga att klara elförsörjningen, inte minst under vintern, är beroende av alla kraftslag som tillsammans balanserar produktionen i förhållande till elanvändningen. Mer förnybar elproduktion, inte minst vindkraft, ställer ökade krav på reglerförmåga för att hantera variationer i produktionen. Vattenkraften spelar en viktig roll i det ökade behovet av reglerförmåga.

Trots att stor mängd förnybar el introduceras bedömer Vattenfall att det kommer uppstå underskott av el när de befintliga kärnkraftverken successivt avvecklas. Då kommer ny baskraftproduktion, det vill säga el som produceras oberoende av väder och vind, att behövas. Vilken sorts produktion det bör bli är viktigt att besluta om i god tid för att trygga en säker eltillförsel till industrin och till samhället i övrigt.

– Frågan är vilken baskraft vi ska välja. Hur ska samhällets krav på en fortsatt stabil elförsörjning till rimliga priser med fortsatt låga koldioxidutsläpp mötas, säger Mats Ladeborn, ansvarig för kärnkraftsutveckling på Vattenfall.

De olika kraftslag som står till buds har alla både för- och nackdelar. Vattenkraft är förnybar och har liten klimatpåverkan. Storskalig utbyggnad av vattenkraften är dock inte möjlig eftersom de outbyggda stora älvarna är skyddade. Förslagen från Vattenverksamhetsutredningen* kan dessutom begränsa befintlig produktionsförmåga, om förslagen genomförs. Biomassa är ett förnybart bränsle men driftkostnaderna bedöms idag vara för höga och försörjningsproblem förutses vid storskalig användning. Även vindkraft är förnybar, men produktionen är beroende av om det blåser eller ej.

Kol och gas är inte förnybara bränslen och medför stor klimatpåverkan, men ger en produktion som är möjlig att planera. Kärnkraft har liten klimatpåverkan och produktionen som är förknippad med höga säkerhetskrav kan planeras, men ger upphov till avfall som kräver hantering under lång tid. En metod för detta utvecklas av SKB, Svensk Kärnbränslehantering.

Vattenfalls analysarbete hittills

Det är för att ta fram ett beslutsunderlag om ersättningskraft som Vattenfall driver ett analysarbete sedan flera år tillbaka. Med tanke på utbyggnaden av vindkraften kommer det sannolikt inte att behövas lika mycket kärnkraft framöver, men en del av produktionsförmågan som finns idag kommer sannolikt behöva ersättas av ny baskraft där kärnkraft är ett alternativ.

– För att ha den möjligheten öppen måste ett omfattande utredningsarbete genomföras nu, trots att det är mer än ett decennium kvar tills vi börjar stänga våra befintliga reaktorer, säger Mats Ladeborn.

Vad är ett samråd?

I januari 2014 startar samrådet angående ersättningskärnkraft vid i Ringhals vilket är en del i det pågående analysarbetet. Samrådet är en del av prövningen enligt miljöbalken och kärntekniklagen och kommer också att ligga till grund för detaljplanen enligt plan- och bygglagen. Samråd enligt dessa tre lagar kommer att ske parallellt.

Flera samrådspartners kommer nu att kontaktas, bland annat Länsstyrelsen i Hallands län, Varbergs kommun och Strålsäkerhetsmyndigheten. Även närboende och lokala organisationer kommer att kontaktas. Allmänheten, närliggande kommuner, andra myndigheter och organisationer kommer också att bjudas in till dialog.

I samrådet vill vi föra dialog om en eventuell ny anläggning vilket ger oss värdefull information i vårt fortsatta analysarbete samtidigt som intressenter ges möjlighet att påverka den kommande miljökonsekvensbeskrivningen. Det dokumentet blir ett underlag när myndigheter och domstolar senare ska fatta beslut om tillstånd. Dessa beslut kommer att bidra till att klargöra villkoren för en ny anläggning. Dessutom krävs i sådana fall ställningstagandet av regeringen enligt miljöbalken och kärntekniklagen, men sådana beslut förväntas inte behöva fattas förrän kring år 2020.

Investeringsbeslut fattas när kravbild och marknadsförutsättningar är kända

Kärnkraften står idag för ungefär hälften av Vattenfalls elproduktion med låga koldioxidutsläpp i Norden.

– Vi bedömer det som viktigt att fortsätta vårt analysarbete för att säkerställa att även vår framtida mix av elproduktion ska kännetecknas av leveranssäkerhet, konkurrenskraftiga priser och miljöhänsyn, säger Mats Ladeborn.

Först när den samlade kravbilden är känd och marknadsförutsättningarna har bedömts kan Vattenfall ta ställning till om en investering i ersättningskärnkraft bör ske eller inte. Att ta fram ett komplett underlag kan ta upp till mellan 8 och10 år.

*En statlig utredning som bl.a. föreslår utökade möjligheter att ompröva villkor för befintliga vattenkraftstationer.

Fakta

- I oktober 2011 offentliggjorde vi på Vattenfall att vi hade inlett ett intensifierat analysarbete för att klargöra förutsättningarna för nya kärnkraftreaktorer i Sverige.

- I juli 2012 lämnade Vattenfall in en ansökan enligt kärntekniklagen till Strålsäkerhetsmyndigheten angående möjligheten att ersätta en till två av de befintliga reaktorerna.

- I juni 2013 inledde vi en dialog om markfrågor med fastighetsägare och hyresgäster intill Ringhals kärnkraftverk.

Se även

Desirée Comstedt, chef för ny kärnkraft på Vattenfall

Vattenfall tar nästa steg för ny kärnkraft vid Ringhals

Vattenfall tar nu nästa steg i arbetet för att möjliggöra ny kärnkraft vid Ringhals. Bland sex utvärderade leverantörer av små modulära reaktorer (SMR) har Vattenfall beslutat att gå vidare ...

Läs hela artikeln
Havsbaserad vindkraftspark

Vattenfall och Copenhagen Infrastructure Partners vinner upphandling av stort vindkraftsprojekt i Nederländerna

Vattenfall och Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) har tillsammans vunnit upphandlingen av vindkraftsparken IJmuiden Ver Beta utanför den nederländska kusten.

Läs hela artikeln
Personal från HSB i samtal med man i bostadsområde

Vattenfall ny elleverantör till HSB Göteborg

Vattenfall kommer att kunna erbjuda miljödeklarerad el från vattenkraft till HSB Göteborgs nästan 290 bostadsrättsföreningar.

Läs hela artikeln