Koll på fiskarna vid Ringhals

Vid kylvattenutsläppet från Ringhals kan vattnet vara cirka 10 grader varmare än i det omgivande havet. Området är därför högintressant för att studera hur en uppvärmning av havet påverkar växter och djur.

Varje år gör Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU undersökningar av havsmiljön utanför vackra Biskopshagen där Ringhals kylvatten har sitt utlopp. Mätningarna jämförs med ett opåverkat referensområde.

I årsrapporten för 2017 konstateras att mångfalden av fiskarter är lägre i det kylvattenspåverkade området än i referensområdet: det påträffas visserligen fler värmeälskande fiskar här (till exempel skärsnultra och strandkrabba), men också färre arter som föredrar kallare vatten (som rötsimpa och tånglake).

Både utanför Biskopshagen och i referensområdena påträffades förra året flera främmande arter. Förekomsten av dessa främmande arter kan enligt SLU inte kopplas till Ringhals kylvattenanvändning. SLU konstaterar också att förlusten av ägg och larver där Ringhals tar in sitt kylvatten är ringa.

Läs mer om SLU:s årsrapport här

FAKTA

Ringhals kärnkraftverk använder stora mängder havsvatten i sin drift för att kyla ner ångan i turbinerna. Kylvattnet, som leds genom anläggningen i ett slutet system och inte är i kontakt med eller påverkas av strålning, värms cirka 10 grader under passagen.

Ända sedan Ringhals startade har kontroller gjorts för att studera eventuell miljöpåverkan orsakad av kylvattenanvändningen. Dels kontrolleras förlusten av fiskägg, yngel, och småfisk i kylvattnets intagskanaler, dels kontrolleras effekten av det uppvärmda kylvatten som släpps tillbaks ut i havet. Utöver detta inventeras förekomsten av främmande arter genom dykinventeringar. Ringhals kompenserar sin marina miljöpåverkan genom en årlig avgift till Havs- och vattenmyndigheten.

Blåskrabban, även kallad asiatisk strandkrabba, är en främmande art som påträffades i Sverige första gången 2012 utanför Hönö i Göteborgs skärgård. Enstaka exemplar av krabban har också dykt upp utanför Ringhals. Foto: SLU

 

 

 

Se även

Torbjörn Wahlborg, chef för BA Generation inom Vattenfall, och Kalev Kallemets, VD för Fermi Energia, vid signering av avsiktsförklaringen

Vattenfall fördjupar samarbetet om små modulära reaktorer i Estland

Under det senaste året har Vattenfall deltagit i en förstudie med det nystartade estländska energibolaget Fermi Energia för att undersöka förutsättningarna för att bygga så kallade SMR-reakt...

Läs hela artikeln
Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']