Betydande nedskrivningar – ytterligare kostnadsbesparingar och strategisk översyn

Vattenfall redovisar ett negativt rörelseresultat för årets tredje kvartal till följd av nedskrivningar på 23,1 miljarder kronor och ett fortsatt svårt marknadsläge. Vattenfall höjer nu målet för kostnadsbesparingar nästa år och ser över investeringsprogrammet ytterligare. Samtidigt initieras en strategisk översyn.

Perioden i sammandrag

  • Nettoomsättningen uppgick till 34 734 MSEK (37 057) för kvartalet och 117 220 MSEK (125 097) för niomånadersperioden.
  • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 2 750 MSEK (4 074) för kvartalet och 15 911 MSEK (21 129) för niomånadersperioden.
  • Rörelseresultatet uppgick till -19 435 MSEK (4 893) för kvartalet och -9 238 MSEK (-10 112) för niomånadersperioden.
  • Periodens resultat uppgick till -18 065 MSEK (1 538) för kvartalet och -12 182 MSEK (-15 526) för niomånadersperioden.
  • Elproduktionen uppgick till 36,8 TWh (40,0) för kvartalet och 126,6 TWh (133,8) för niomånadersperioden.
  • Nedskrivningar på 23,1 MSEK har belastat kvartalets rörelseresultat och 19,9 MSEK netto på periodens resultat efter skatt.

Koncernchefens kommentar:
– När vi nu lägger fram bokslutet för årets första nio månader kan jag konstatera att Vattenfall i likhet med andra elproducenter befinner sig i en svår marknadssituation med svag efterfrågan, överutbud av produktionskapacitet och historiskt låga elpriser, säger Magnus Hall, Vattenfalls vd och koncernchef.

Jämfört med motsvarande niomånadersperiod föregående år redovisar Vattenfall ett försämrat underliggande rörelseresultat, som främst beror på lägre produktionsmarginaler och lägre produktionsvolymer. Minskade kostnader har bara delvis kompenserat för dessa negativa faktorer.

Mot bakgrund av marknadsläget har Vattenfall beslutat att i tredje kvartalet göra nedskrivningar på 23,1 miljarder kronor, främst av fossilbaserade tillgångar samt goodwill hänförligt till tradingverksamheten.

Vattenfall genomför nu en rad ytterligare effektiviserings- och besparingsåtgärder, och fortsätter avyttra tillgångar som inte tillhör kärnverksamheten eller som inte bedöms kunna uppfylla avkastningskraven. Kostnadsreduceringsprogrammet för 2015 utökas och investeringsprogrammet ses fortsatt över.

Vattenfall fortsätter dock att prioritera satsningar på förnybar elproduktion. Vattenfalls tusende vindkraftverk installerades i somras. Under kvartalet fattades beslut om att bygga den havsbaserade vindkraftparken Sandbank i Tyskland och ytterligare två landbaserade vindkraftparker i Sverige.

– Det är med starkt engagemang jag åtagit mig att som ny VD och koncernchef leda Vattenfall och för att kunna möta de utmaningar vi ser har en översyn av Vattenfalls vision och strategiska inriktning initierats, säger Magnus Hall.

  
Informationen offentliggörs enligt svensk lag om värdepappersmarknaden

Lämnat av Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com.

 
Vattenfall är ett svenskägt energiföretag med verksamhet i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Sedan den 1 januari 2014 är Vattenfalls verksamhet indelad i två enheter: regionerna Nordic och UK/ Continental Europe. Vattenfalls vision är att utveckla en hållbar och bred europeisk energiportfölj och att vara ett av de företag som leder utvecklingen mot ett miljömässigt hållbart energisystem.


Se även

Medarbetare på Stromnetz Berlin vid sin bil intill Brandenburger Tor

Vattenfall erbjuder delstaten Berlin att köpa elnätet

Vattenfall har erbjudit delstaten Berlin att köpa samtliga aktier i bolaget Stromnetz Berlin GmbH som driver elnätet i staden. Detta kan avsluta åratal av rättstvister om tillståndet att bed...

Läs hela artikeln
Vattenfalls logotyp utanför ingången till huvudkontoret

Vattenfall presenterar delårsrapport för januari-september 2020 den 27 oktober

Vattenfalls delårsrapport för januari-september 2020 publiceras tisdagen den 27 oktober klockan 08.00 på group.vattenfall.com/se

Läs hela artikeln
Flaggor som vajar på Vattenfalls huvudkontor

Första halvåret 2020: Svåra marknadsförhållanden men stabil verksamhet

Vattenfalls rapport för årets andra kvartal visar på stabil verksamhet under den pågående pandemin. Samtidigt är marknadssituationen utmanande och nedskrivningar leder till negativt resultat...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']