Nytt åtagande avseende utestående hybridkapital

SEK 3 000 000 000 efterställda obligationslån med fast ränta och förfall år 2077, SEK 3 000 000 000 efterställda obligationslån med rörlig ränta och förfall år 2077 samt EUR 1000 000 000 efterställda obligationslån med förfall år 2077 (ISIN nummer XS1205625251, XS1205618470, och XS1205627547) (”Hybridobligationerna”) emitterade av Vattenfall AB (publ) (”Vattenfall”).

Den 27 oktober reviderade ratinginstitutet Standard & Poor’s (S&P) det ”equity content” som de ursprungligen tilldelat Vattenfalls utestående Hybridobligationer, från “intermediate” (50%) till “minimal” (0%). Enligt S&P är villkoret som ger Vattenfall rätt att förtidslösa hybridobligationerna till följd av vissa ratingförändringar, inte förenliga med S&Ps kriterier för tilldelning av equity content. 

Som framgår av Vattenfalls pressmeddelande den 27 oktober betraktar Vattenfall hybridkapital som en viktig del i kapitalstrukturen och företaget värdesätter den finansiella och strategiska flexibilitet som hybridkapital innebär för bolaget.

Efter noggrann genomgång av möjliga alternativ och med beaktande av samtliga parters intressen, beslutade Vattenfall att avsäga sig den rätt att förtidslösa Hybridobligationerna som företaget annars haft under det ifrågasatta villkoret.

Följaktligen har Vattenfall ovillkorligen och oåterkalleligen åtagit sig att inte utnyttja den rätt som Vattenfall annars haft enligt punkt 6(c) (Redemption – Redemption upon a Tax Deductibility Event or a Rating Event) i villkoren för respektive serie av Hybridobligationer att lösa in samtliga Hybridobligationer i den serien, i händelse av ett så kallat Rating Downgrade Rating Event (enligt vad som närmare framgår i respektive åtagande).

Vattenfall förväntar sig att detta åtagande innebär att S&P återställer equity content för utestående hybridobligationer till ”intermediate”.

Kopior av det undertecknade åtagandet för respektive serie av Hybridobligationer bifogas och kommer att finnas tillgängliga på www.vattenfall.com.

Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarkaden.

För ytterligare information kontakta:
Johan Gyllenhoff, Group Treasurer, tel: 073-4077726

Från Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08 739 50 10, e-post: press@vattenfall.com
Facebook: facebook.com/vattenfallpressrum
Twitter: twitter.com/Vattenfall_Se

Se även

Ett barn som åker skateboard i en ramp

Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning 2020: ”Framsteg för klimatet – det händer här och nu”

Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning 2020 är nu publicerad. Rapporten beskriver ett år med en ökad takt i energiomställningen trots ett tufft och exceptionellt marknadsläge.

Läs hela artikeln

Överenskommelse om lösning för att avsluta tvister om tysk nedläggning av kärnkraft

Den tyska förbundsregeringen har idag tillkännagivit grunden till en överenskommelse med E.ON, EnBW, RWE och Vattenfall som ska avsluta tvister om nedläggningen av den tyska kärnkraften.

Läs hela artikeln
Vattenfalls vd och koncernchef Anna Borg

Bokslut 2020: Motståndskraft och framsteg under ett utmanande år

Vattenfall har stått sig bra under 2020. Bokslutskommunikén visar stabilt underliggande rörelseresultat trots låga elpriser, minskad försäljning och pågående pandemi.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']