Vattenfall emitterar hybridobligationer

Vattenfall emitterade på torsdagen hybridobligationer på 6 miljarder kronor och 1 miljard euro (sammanlagt cirka 15 miljarder kronor) för att refinansiera en befintlig hybridobligation på 1 miljard euro, som emitterades år 2005. Den överskjutande delen kommer att användas i den löpande verksamheten. Emissionen av hybridobligationer i svenska kronor är den första någonsin för ett företag.

- Vi är mycket nöjda med denna emission som möttes av en mycket stor efterfrågan från såväl internationella som svenska investerare. Speciellt glädjande är det att Vattenfall genom denna transaktion öppnat upp en marknad för hybridobligationer i svenska kronor, något som är positivt för både den svenska industrin och för svenska placerare. Fördelen med hybridobligationer jämfört med traditionell upplåning är att de vid bedömning av ett företags kreditvärdighet delvis behandlas som eget kapital vilket stärker företagets finansiella flexibilitet, säger Johan Gyllenhoff, Vattenfalls Group Treasurer.

- Vi har tidigare kommunicerat att vi i år avser lösa in vår befintliga hybridobligation och ersätta den med en ny motsvarande upplåning så denna transaktion ligger helt i linje med vad vi sagt, säger Johan Gyllenhoff.

I likhet med Vattenfalls befintliga hybridobligation kommer de nya obligationerna att redovisas som räntebärande skuld och vara efterställda Vattenfalls övriga låneinstrument. Kreditvärderings-instituten Moody’s och Standard & Poor’s klassificerar 50% av hybridobligationerna som eget kapital i sin kreditanalys. Obligationerna tilldelas kreditbetyget Baa2 av Moody’s och BBB- av Standard & Poor’s vilket är två respektive tre steg under Vattenfall ABs kreditbetyg.

Likviddag för emissionen är den 19 mars 2015.

Hybridobligationerna har emitterats i tre trancher enligt nedan:

Valuta Belopp Kupongränta Räntebindning Löptid Första
inlösen
SEK 3 miljarder 3,125 % 7 år, fast 62 år Efter 7 år
SEK 3 miljarder 3 mån Stibor+ 2,35 %-enheter 3 mån, rörlig 62 år Efter 7 år
EUR 1 miljard 3,0 % 12 år, fast 62 år Efter 12 år

Barclays och BNP Paribas var Joint Structuring Advisers och Joint Bookrunners för emissionen.
Citi, Danske Bank, ING och SEB var Joint Bookrunners.

Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarkaden.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Gyllenhoff, Group Treasurer, 08-739 65 13, johan.gyllenhoff@vattenfall.com
Klaus Aurich, chef Investor relations 08-739 65 14 klaus.aurich@vattenfall.com

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com

 
Vattenfall är ett svenskägt energiföretag med verksamhet i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Sedan den 1 januari 2014 är Vattenfalls verksamhet indelad i två enheter: regionerna Nordic och UK/ Continental Europe. Vattenfalls vision är att utveckla en hållbar och bred europeisk energiportfölj och att vara ett av de företag som leder utvecklingen mot ett miljömässigt hållbart energisystem.

Se även

Medarbetare på Stromnetz Berlin vid sin bil intill Brandenburger Tor

Vattenfall erbjuder delstaten Berlin att köpa elnätet

Vattenfall har erbjudit delstaten Berlin att köpa samtliga aktier i bolaget Stromnetz Berlin GmbH som driver elnätet i staden. Detta kan avsluta åratal av rättstvister om tillståndet att bed...

Läs hela artikeln
Vattenfalls logotyp utanför ingången till huvudkontoret

Vattenfall presenterar delårsrapport för januari-september 2020 den 27 oktober

Vattenfalls delårsrapport för januari-september 2020 publiceras tisdagen den 27 oktober klockan 08.00 på group.vattenfall.com/se

Läs hela artikeln
Flaggor som vajar på Vattenfalls huvudkontor

Första halvåret 2020: Svåra marknadsförhållanden men stabil verksamhet

Vattenfalls rapport för årets andra kvartal visar på stabil verksamhet under den pågående pandemin. Samtidigt är marknadssituationen utmanande och nedskrivningar leder till negativt resultat...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']