Vattenfalls andra kvartal 2015: Betydande nedskrivningar och fortsatt låga elpriser

Nedskrivningar på drygt 36 miljarder kronor gör att Vattenfall redovisar en kraftig förlust för det andra kvartalet. Även ökade avsättningar och låga elpriser påverkar negativt. Vindkraftproduktionen ökar i linje med Vattenfalls strategi att ställa om mot en mer hållbar energiportfölj.

Januari-juni i sammandrag

  • Nettoomsättningen uppgick till 36 115 MSEK (36 575) för kvartalet och 81 492 MSEK (82 486) för halvårsperioden.
  • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 2 966 MSEK (4 086) för kvartalet och 10 703 MSEK (13 163) för halvårsperioden.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -28 812 MSEK (-2 323) för kvartalet och -23 825 MSEK (-5 882) för halvårsperioden.
  • Nedskrivningar på 36,3 miljarder SEK (26,8 miljarder SEK efter skatteeffekt) och ökade avsättningar på 3,9 miljarder SEK påverkade resultatet negativt.
  • Elproduktionen uppgick till 39,7 TWh (39,7) för kvartalet och 86,1 TWh (89,8) för halvårsperioden.

Koncernchefens kommentar:
– Marknadspriserna på el fortsatte att sjunka under det andra kvartalet. De låga elpriserna får allt större genomslag på Vattenfalls resultat då våra terminskontrakt tecknade tidigare år till högre prisnivåer successivt löper ut, säger Magnus Hall, Vattenfalls vd och koncernchef.

Mycket låga elpriser har pressat marginalerna för den konventionella produktionen. Som ett resultat av detta har Vattenfalls styrelse beslutat om nedskrivningar. Den svaga lönsamheten med påföljande stängning av Ringhals 1 och 2 innebär en nedskrivning på 17 miljarder kronor. Brunkolsverksamheten påverkas också av låga priser samt ökad affärsrisk, vilket sammantaget ger en nedskrivning om drygt 15 miljarder kronor. Tillsammans med nedskrivningar på 4 miljarder kronor för Moorburg samt ökade avsättningar belastas det andra kvartalet med totalt cirka 40 miljarder kronor.

– Detta är naturligtvis mycket negativt men speglar dessvärre den verklighet vi lever i, säger Magnus Hall.

Den tyska regeringen har nyligen presenterat ett förslag om att överföra brunkolskraftverk till en kapacitetsreserv mot en ekonomisk kompensation till ägarna för att hålla anläggningarna i beredskapsläge. Vi bedömer att förslaget skapar förutsättningar för såväl minskade koldioxidutsläpp som försörjningstrygghet och även större klarhet i förutsättningarna för arbetet med att hitta nya ägare till brunkolsverksamheten.

Under kvartalet slutfördes försäljningen av Vattenfalls fossila tillgångar i Danmark, i linje med strategin att ställa om mot en mer hållbar energiportfölj. Samtidigt ökade investeringarna i vindkraft. De nya vindkraftsparkerna DanTysk i Tyskland och Clashindarroch i Storbritannien bidrog till en ökning av vindkraftproduktionen motsvarande elkonsumtionen hos över 400 000 hushåll.

– Vattenfalls strategiförändring mot ökat kundfokus och mer förnybar kraftproduktion fortsätter. Den affärsområdesorganisation vi nu implementerat ger bra förutsättningar att öka takten i den omställningen men vi måste fortsatt arbeta hårt för att reducera våra kostnader. Personalneddragningsprogrammet som aviserades i förra kvartalet pågår men fördröjs något till följd av omorganisationen. Aktiviteter för att identifiera ytterligare kostnadsreduktioner fortgår inom hela organisationen, säger Magnus Hall.

Rapporten finns tillgänglig på corporate.vattenfall.se.
      
Informationen offentliggörs enligt svensk lag om Värdepappersmarknad.

Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com

   
Vattenfall är ett svenskägt energiföretag med verksamhet i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfalls vision är att utveckla en hållbar och bred europeisk energiportfölj och att vara ett av de företag som leder utvecklingen mot ett miljömässigt hållbart energisystem.

Se även

Vattenfalls logotyp i receptionen på huvudkontoret

Vattenfall tecknar kreditfacilitet på 2 miljarder euro med koppling till hållbarhetsresultat

Vattenfall tecknar kreditfacilitet på 2 miljarder euro med koppling till hållbarhetsresultat

Läs hela artikeln
Koncernchef Magnus Hall och finansdirektör Anna Borg

Delårsrapport: Positiv utveckling i en turbulent marknad

Trots utmanande marknadsläge visar Vattenfalls delårsrapport för januari till september ett något förbättrat resultat från den underliggande verksamheten.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']