Vattenfalls årsstämma 2015

Vattenfall AB:s årsstämma 2015 ägde rum måndagen den 27 april på Vattenfalls huvudkontor i Solna. Årsstämman beslutade att välja Viktoria Bergman samt Tomas Kåberger till nya ledamöter av Vattenfalls styrelse. Årsstämman beslutade även att ingen utdelning ska utgå för 2014.

Ägaren, den Svenska staten, företräddes av Eva Lindström, statssekreterare på näringsdepartementet och Maurice Forslund, departementssekreterare på näringsdepartementet.

Beslut vid årsstämman:

Fastställande av balans- och resultaträkning
Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning för Vattenfall AB och Vattenfallkoncernen.

Utdelning
Årsstämman beslutade att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret 2014.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Riktlinjer för ersättningar
Årsstämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till oförändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, beslutade av regeringen den 20 april 2009, med en avvikelse gällande hur dessa ska tillämpas i Vattenfalls dotterföretag.

Arvoden till styrelsen och revisorn
Årsstämman beslutade att oförändrat arvode till styrelseledamöterna för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 580 000 kronor till styrelsens ordförande och med 280 000 kronor till övriga av årsstämman valda ledamöter.

Årsstämman beslutade vidare att för arbete inom revisionsutskottet och ersättningsutskottet ska oförändrat arvode om 60 000 kronor utgå till utskottets ordförande och 45 000 kronor till ledamot samt att arvode inte utgår till arbetstagarrepresentanter och anställda i Regeringskansliet. Årsstämman beslutade att arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska uppgå till nio. Till ordförande för tiden intill slutet av nästa års årsstämma omvaldes Lars G Nordström (ordförande sedan juni 2011). Till styrelseledamöter omvaldes Fredrik Arp, Gunilla Berg, Håkan Buskhe, Håkan Erixon, Jenny Lahrin och Åsa Söderström Jerring samt nyvaldes Viktoria Bergman och Tomas Kåberger. Eli Arnstad avböjde omval. Som revisor omvaldes Ernst & Young AB, som utsett Staffan Landén till huvudansvarig.

Ytterligare information från stämman kommer att finnas på corporate.vattenfall.se.

Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.

För mer information kontakta:
Robert Pletzin, pressekreterare, 072 516 86 06
Vattenfalls pressavdelning, 08-739 50 10

Vattenfall är ett svenskägt energibolag med verksamhet i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfalls vision är att utveckla en hållbar och bred europeisk energiportfölj och att vara ett av de företag som leder utvecklingen mot ett miljömässigt hållbart energisystem.

Se även

Ett barn som åker skateboard i en ramp

Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning 2020: ”Framsteg för klimatet – det händer här och nu”

Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning 2020 är nu publicerad. Rapporten beskriver ett år med en ökad takt i energiomställningen trots ett tufft och exceptionellt marknadsläge.

Läs hela artikeln

Överenskommelse om lösning för att avsluta tvister om tysk nedläggning av kärnkraft

Den tyska förbundsregeringen har idag tillkännagivit grunden till en överenskommelse med E.ON, EnBW, RWE och Vattenfall som ska avsluta tvister om nedläggningen av den tyska kärnkraften.

Läs hela artikeln
Vattenfalls vd och koncernchef Anna Borg

Bokslut 2020: Motståndskraft och framsteg under ett utmanande år

Vattenfall har stått sig bra under 2020. Bokslutskommunikén visar stabilt underliggande rörelseresultat trots låga elpriser, minskad försäljning och pågående pandemi.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']