Vattenfalls bokslutskommuniké 2014: Fortsatt effektivisering och omställning mot förnybar energiproduktion

Vattenfall fortsatte under 2014 att konsolidera verksamheten och ställa om produktionen mot mer förnybart. Resultatet har i en utmanande marknad tyngts av nedskrivningar, men har påverkats positivt av lägre kostnader genom fortsatta effektiviseringar. En översyn av Vattenfalls framtida strategi initierades och en ny koncernstruktur kommer att gälla från 1 april.

  • Nettoomsättningen uppgick till 165 945 MSEK (172 253) för helåret och 48 725 MSEK (47 156) för kvartalet.
  • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 24 133 MSEK (28 135) för helåret och 8 223 MSEK (7 006) för kvartalet.
  • Rörelseresultatet uppgick till -2 195 MSEK (-6 218) för helåret och 7 045 MSEK (3 894) för kvartalet.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -8 284 MSEK (-13 543) för helåret och 3 900 MSEK (1 983) för kvartalet.
  • Elproduktionen uppgick till 172,9 TWh (181,7) för helåret och 46,2 TWh (47,7) för kvartalet.
  • Styrelsen föreslår, i enlighet med Vattenfalls utdelningspolicy, att ingen utdelning betalas för 2014.


2014 har varit ett händelserikt och utmanande år som kännetecknats av svag efterfrågan, överutbud av produktionskapacitet och fallande elpriser. Efterfrågan dämpades ytterligare på grund av varmt väder, säger Magnus Hall, Vattenfalls verkställande direktör och koncernchef, i en kommentar till bokslutskommunikén.

För helåret 2014 redovisar Vattenfall ett underliggande rörelseresultat på 24,1 miljarder, vilket är 4 miljarder lägre än 2013.

Lägre produktionsmarginaler och lägre produktionsvolymer har delvis kunnat kompenseras genom kostnadsreduceringar. Vi har under den senaste fyraårsperioden genomfört åtgärder som, jämfört med kostnadsbasen 2010, lett till besparingar om 13,7 miljarder kronor på årsbasis, säger Magnus Hall.

Mot bakgrund av försämrade marknadsförhållanden gjorde Vattenfall nedskrivningar på sammanlagt 23,8 miljarder kronor, vilket är huvudförklaringen till årets negativa resultat.

Konsolideringen av verksamheten och omställningen mot mer förnybar produktion fortsatte under fjolåret. Vattenfall avyttrade tillgångar, däribland fossila tillgångar, för sammanlagt netto 11,6 miljarder kronor. Samtidigt satsade Vattenfall ytterligare på ny vindkraft, som för 2014 utgjorde den enskilt största investeringsposten.

En översyn av Vattenfalls framtida strategi initierades under det gångna året. En ny koncernledning har nu utsetts och en ny organisationsstruktur kommer att börja gälla från den 1 april i år.

För att kunna utveckla våra kunderbjudanden mot mer hållbara lösningar ska vi bibehålla vår position som ett europeiskt företag. Vi ska också vara en elproducent som fokuserar på utsläppsfria eller utsläppseffektiva lösningar, säger Magnus Hall.

Informationen offentliggörs enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.

Lämnat av Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Se även

Ett barn som åker skateboard i en ramp

Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning 2020: ”Framsteg för klimatet – det händer här och nu”

Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning 2020 är nu publicerad. Rapporten beskriver ett år med en ökad takt i energiomställningen trots ett tufft och exceptionellt marknadsläge.

Läs hela artikeln

Överenskommelse om lösning för att avsluta tvister om tysk nedläggning av kärnkraft

Den tyska förbundsregeringen har idag tillkännagivit grunden till en överenskommelse med E.ON, EnBW, RWE och Vattenfall som ska avsluta tvister om nedläggningen av den tyska kärnkraften.

Läs hela artikeln
Vattenfalls vd och koncernchef Anna Borg

Bokslut 2020: Motståndskraft och framsteg under ett utmanande år

Vattenfall har stått sig bra under 2020. Bokslutskommunikén visar stabilt underliggande rörelseresultat trots låga elpriser, minskad försäljning och pågående pandemi.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']