Vattenfalls första kvartal 2015: Resultat efter skatt på 5 miljarder kronor

Lägre produktionsvolymer och fortsatt fallande elpriser påverkade Vattenfalls resultat negativt under det första kvartalet. Arbetet mot en mer hållbar energiportfölj fortsatte och vindkraft utgjorde det enskilt största investeringsområdet under kvartalet. Nya personalreduceringar kommer att beröra cirka 1 000 heltidstjänster.

Januari–mars 2015 i sammandrag:
• Nettoomsättningen uppgick till 45 377 MSEK (45 912).
• Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 7 736 MSEK (9 075).
• Rörelseresultatet uppgick till 8 386 MSEK (11 832).
• Periodens resultat efter skatt uppgick till 4 987 MSEK (8 205).
• Elproduktionen uppgick till 46,4 TWh (50,1).

Koncernchefens kommentar:
– Efterfrågan på el har under årets första kvartal varit fortsatt svag och elpriserna har fortsatt att falla. Det skydd vi har i form av terminskontrakt tecknade till högre prisnivåer minskar successivt vilket innebär att dagens låga marknadspriser får allt större genomslag på Vattenfalls resultat, säger Magnus Hall, Vattenfalls vd och koncernchef.

Vattenfall har fortsatt arbetet med att ställa om verksamheten mot en mer hållbar energiportfölj. Under kvartalet vann Vattenfall koncessionen för att bygga och driva den havsbaserade vindkraftsparken Horns Rev 3 i Danmark, som kommer att leverera el till 450 000 hushåll från 2019.

– Detta är ett bra exempel på våra stora satsningar inom vindkraft. Våra investeringar i vindkraft uppgick under kvartalet till 2 miljarder SEK och utgjorde därmed Vattenfalls enskilt största investeringspost, säger Magnus Hall.

Processen att avyttra den tyska brunkolsverksamheten har samtidigt fortsatt.

Vattenfalls nya koncernstruktur med sex gränsöverskridande affärsområden började gälla från den 1 april: Heat, Wind, Customers & Solutions, Generation, Markets samt Distribution. Syftet med den nya organisationen är att öka Vattenfalls affärs- och resultatfokus samt att utnyttja synergier över landsgränserna.

– Samtidigt behöver vi fortsatt minska våra kostnader och kommer att reducera antalet anställda med motsvarande cirka 1 000 heltidstjänster varav ungefär hälften inom stabsfunktioner. Den nya organisationen ger förutsättningar för ett starkt nordeuropeiskt bolag, säger Magnus Hall.

Delårsrapporten finns tillgänglig på corporate.vattenfall.se.

Informationen offentliggörs enligt svensk lag om värdepappersmarknad.

Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com.

Vattenfall är ett svenskägt energibolag med verksamhet i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfalls vision är att utveckla en hållbar och bred europeisk energiportfölj och att vara ett av de företag som leder utvecklingen mot ett miljömässigt hållbart energisystem.

Se även

Vattenfalls logotyp i receptionen på huvudkontoret

Vattenfall tecknar kreditfacilitet på 2 miljarder euro med koppling till hållbarhetsresultat

Vattenfall tecknar kreditfacilitet på 2 miljarder euro med koppling till hållbarhetsresultat

Läs hela artikeln
Koncernchef Magnus Hall och finansdirektör Anna Borg

Delårsrapport: Positiv utveckling i en turbulent marknad

Trots utmanande marknadsläge visar Vattenfalls delårsrapport för januari till september ett något förbättrat resultat från den underliggande verksamheten.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']