Vattenfalls tredje kvartal 2015: Minskade kostnader och ökad produktion

Vattenfalls resultat för det tredje kvartalet förbättrades tack vare minskade kostnader och ökad produktion. Marknadsvillkoren är dock fortsatt utmanande, speciellt i Norden. Därför krävs nya besparingar och effektiviseringar för att ytterligare minska kostnaderna, samtidigt som Vattenfall är i en omställning anpassad till nya långsiktiga marknadsförutsättningar.

Januari-september i sammandrag

  • Nettoomsättningen uppgick till 37 519 MSEK (34 734) för kvartalet och 119 011 MSEK (117 220) för niomånadersperioden.
  • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 3 388 MSEK (2 750) för kvartalet och 14 092 MSEK (15 911) för niomånadersperioden.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 600 MSEK (-18 065) för kvartalet och -22 225 MSEK
    (-12 183) för niomånadersperioden.
  • Jämförelsestörande poster, främst nedskrivningar, på -40,7 miljarder SEK (-25,2) har belastat rörelseresultatet för niomånadersperioden.
  • Elproduktionen uppgick till 41,2 TWh (36,8) för kvartalet och 127,2 TWh (126,6) för niomånadersperioden.


Koncernchefens kommentar:

– Jämfört med föregående år har Vattenfall under det tredje kvartalet ökat det underliggande rörelseresultatet, förbättrat kassaflödet och minskat skuldsättningen. Ökningen förklaras främst av ökade produktionsvolymer och lägre rörelsekostnader, säger Magnus Hall, Vattenfalls vd och koncernchef.

Marknadsvillkoren är dock fortsatt utmanande med betydande kapacitetsöverskott och låga elpriser, speciellt i Norden, vilket pressar produktionsmarginalerna. Trots att Vattenfalls kostnader har minskats kraftigt sedan 2010 måste besparingsinsatserna fortsätta.

– Vi ser nu bland annat över möjligheten att genom outsourcing lägga ut delar av vår administration och IT-verksamhet till externa tjänsteleverantörer. Våra inköpsprocesser ska fortsatt skärpas och effektiviseras för att uppnå ytterligare besparingar, säger Magnus Hall.

Under kvartalet fortsatte arbetet med att finna nya ägare till Vattenfalls tyska brunkolsanläggningar genom att bjuda ut dem till försäljning. Processen fortlöper enligt plan och beräknas kunna slutföras under första halvåret 2016.

– Vattenfall ska bli ett företag där kunden står tydligt i centrum samtidigt som vi ställer om till en långsiktigt hållbar produktionsportfölj. Vi vill ta ledartröjan för att motsvara kundernas krav på framtidens energibolag. Detta är basen för vår nya strategiska inriktning som bidrar till ett hållbart energisystem inom alla delar av värdekedjan i norra Europa, säger Magnus Hall.

Informationen offentliggörs enligt svensk lag om värdepappersmarknad.

Delårsrapporten samt information om presskonferensen klockan 10.30 på tisdagen finns tillgänglig på corporate.vattenfall.se.

Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Vattenfall är ett svenskägt energiföretag med verksamhet i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfalls vision är att utveckla en hållbar och bred europeisk energiportfölj och att vara ett av de företag som leder utvecklingen mot ett miljömässigt hållbart energisystem.

Se även

Medarbetare på Stromnetz Berlin vid sin bil intill Brandenburger Tor

Vattenfall erbjuder delstaten Berlin att köpa elnätet

Vattenfall har erbjudit delstaten Berlin att köpa samtliga aktier i bolaget Stromnetz Berlin GmbH som driver elnätet i staden. Detta kan avsluta åratal av rättstvister om tillståndet att bed...

Läs hela artikeln
Vattenfalls logotyp utanför ingången till huvudkontoret

Vattenfall presenterar delårsrapport för januari-september 2020 den 27 oktober

Vattenfalls delårsrapport för januari-september 2020 publiceras tisdagen den 27 oktober klockan 08.00 på group.vattenfall.com/se

Läs hela artikeln
Flaggor som vajar på Vattenfalls huvudkontor

Första halvåret 2020: Svåra marknadsförhållanden men stabil verksamhet

Vattenfalls rapport för årets andra kvartal visar på stabil verksamhet under den pågående pandemin. Samtidigt är marknadssituationen utmanande och nedskrivningar leder till negativt resultat...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']