Vattenfalls årsstämma 2016

Vattenfall AB:s årsstämma 2016 ägde rum onsdagen den 27 april på Vattenfalls huvudkontor i Solna. Årsstämman valde Staffan Bohman och Hilde Tonne till nya ledamöter av Vattenfalls styrelse och beslutade även att ingen utdelning ska utgå för 2015.

Ägaren, den svenska staten, företräddes vid röstningen av Malin Fries, kansliråd på näringsdepartementet och representerades även av Eva Lindström, statssekreterare på näringsdepartementet, som höll ett tal.
 
Beslut vid årsstämman:
Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning för Vattenfall AB och Vattenfallkoncernen.

Utdelning
Årsstämman beslutade att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret 2015.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Riktlinjer för ersättningar
Årsstämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till oförändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, beslutade av regeringen den 20 april 2009, med en avvikelse gällande hur dessa ska tillämpas i Vattenfalls dotterföretag.

Arvoden till styrelsen och revisorn
Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 625 000 kronor till styrelsens ordförande och med 300 000 kronor till övriga av årsstämman valda ledamöter. Årsstämman beslutade vidare att för arbete inom revisionsutskottet och ersättningsutskottet ska arvode om 60 000 kronor utgå till utskottets ordförande och 45 000 kronor till ledamot samt att arvode inte utgår till arbetstagarrepresentanter och anställda i Regeringskansliet. Årsstämman beslutade att arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska uppgå till nio. Till ordförande för tiden intill slutet av nästa års årsstämma omvaldes Lars G Nordström (ordförande sedan juni 2011). Till styrelseledamöter omvaldes Fredrik Arp, Viktoria Bergman, Håkan Erixon, Tomas Kåberger, Jenny Lahrin och Åsa Söderström Jerring samt nyvaldes Staffan Bohman och Hilde Tonne. Gunilla Berg samt Håkan Buskhe avböjde omval. Som revisor omvaldes Ernst & Young AB, som utsett Staffan Landén till huvudansvarig.

Ytterligare Information om stämman finns på corporate.vattenfall.se.

Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.

För mer information kontakta:
Robert Pletzin, Media Relations Manager EU and Corporate, 072 516 86 06
Vattenfalls pressavdelning, 08 739 50 10, press@vattenfall.com

Se även

Ett barn som åker skateboard i en ramp

Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning 2020: ”Framsteg för klimatet – det händer här och nu”

Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning 2020 är nu publicerad. Rapporten beskriver ett år med en ökad takt i energiomställningen trots ett tufft och exceptionellt marknadsläge.

Läs hela artikeln
Vattenfalls vd och koncernchef Anna Borg

Bokslut 2020: Motståndskraft och framsteg under ett utmanande år

Vattenfall har stått sig bra under 2020. Bokslutskommunikén visar stabilt underliggande rörelseresultat trots låga elpriser, minskad försäljning och pågående pandemi.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']