Vattenfall sparar två miljarder kronor för att möjliggöra investeringar

I den strategiska förändring som Vattenfall nu genomgår har ett behov av ökad effektivitet inom bolagets stabs- och stödfunktioner identifierats. Vattenfall har därför beslutat att genomföra ett program med ambitionen att minska kostnaderna för dessa funktioner med två miljarder kronor fram till 2020.

I ljuset av det snabbt föränderliga energilandskapet måste Vattenfall anpassa sig för att kunna behålla sin konkurrenskraft.

– Vattenfall har en tydlig strategisk inriktning och en förändringsplan som omfattar nödvändiga kostnadsminskningar för att frigöra kapital för framtida investeringar, säger Magnus Hall, vd och koncernchef för Vattenfall.

De förändringar som har genomförts de senaste åren innebär att Vattenfall har krympt avsevärt i storlek. Däremot har stabs- och stödfunktioner inte reducerats i samma utsträckning. Samtidigt är Vattenfall verksamt i ett snabbt föränderligt energilandskap. Därför har vi identifierat ett behov av kostnadsbesparingar och möjligheter till ökad flexibilitet inom detta område.

Hittills uttrycks sparmålet endast i pengar. Det är högst sannolikt att en reducerad personalstyrka kommer att utgöra en viktig del av lösningen. Däremot har inget mål ännu definierats uttryckt i antal arbetstillfällen. Vattenfall kommer att hantera de följdverkningar detta kan ha för medarbetarna på ett socialt ansvarsfullt sätt och i samråd med personalråd och fackföreningar. Redan pågående effektiviseringsprogram, som den sedan tidigare meddelade outsourcingen av vissa funktioner, är inräknade i detta mål.

– En slimmad och kostnadseffektiv organisation är en förutsättning för lönsam tillväxt för företaget. Den här typen av initiativ är därför en given del av vårt strategiska mål för att trygga en effektiv verksamhet, avslutar Magnus Hall, vd och koncernchef.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com
 
Facebook:    facebook.com/vattenfallpressrum
Twitter:         twitter.com/Vattenfall_Se

Se även

Vattenfalls logotyp i receptionen på huvudkontoret

Vattenfall tecknar kreditfacilitet på 2 miljarder euro med koppling till hållbarhetsresultat

Vattenfall tecknar kreditfacilitet på 2 miljarder euro med koppling till hållbarhetsresultat

Läs hela artikeln
Koncernchef Magnus Hall och finansdirektör Anna Borg

Delårsrapport: Positiv utveckling i en turbulent marknad

Trots utmanande marknadsläge visar Vattenfalls delårsrapport för januari till september ett något förbättrat resultat från den underliggande verksamheten.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']