Vattenfall sparar två miljarder kronor för att möjliggöra investeringar

I den strategiska förändring som Vattenfall nu genomgår har ett behov av ökad effektivitet inom bolagets stabs- och stödfunktioner identifierats. Vattenfall har därför beslutat att genomföra ett program med ambitionen att minska kostnaderna för dessa funktioner med två miljarder kronor fram till 2020.

I ljuset av det snabbt föränderliga energilandskapet måste Vattenfall anpassa sig för att kunna behålla sin konkurrenskraft.

– Vattenfall har en tydlig strategisk inriktning och en förändringsplan som omfattar nödvändiga kostnadsminskningar för att frigöra kapital för framtida investeringar, säger Magnus Hall, vd och koncernchef för Vattenfall.

De förändringar som har genomförts de senaste åren innebär att Vattenfall har krympt avsevärt i storlek. Däremot har stabs- och stödfunktioner inte reducerats i samma utsträckning. Samtidigt är Vattenfall verksamt i ett snabbt föränderligt energilandskap. Därför har vi identifierat ett behov av kostnadsbesparingar och möjligheter till ökad flexibilitet inom detta område.

Hittills uttrycks sparmålet endast i pengar. Det är högst sannolikt att en reducerad personalstyrka kommer att utgöra en viktig del av lösningen. Däremot har inget mål ännu definierats uttryckt i antal arbetstillfällen. Vattenfall kommer att hantera de följdverkningar detta kan ha för medarbetarna på ett socialt ansvarsfullt sätt och i samråd med personalråd och fackföreningar. Redan pågående effektiviseringsprogram, som den sedan tidigare meddelade outsourcingen av vissa funktioner, är inräknade i detta mål.

– En slimmad och kostnadseffektiv organisation är en förutsättning för lönsam tillväxt för företaget. Den här typen av initiativ är därför en given del av vårt strategiska mål för att trygga en effektiv verksamhet, avslutar Magnus Hall, vd och koncernchef.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com
 
Facebook:    facebook.com/vattenfallpressrum
Twitter:         twitter.com/Vattenfall_Se

Se även

Skylt med Vattenfall-logga utanför huvudkontoret i Solna

Vattenfall presenterar delårsrapport för januari-juni 2021 den 20 juli

Vattenfalls delårsrapport för januari-juni 2021 publiceras tisdagen den 20 juli klockan 08.00 på group.vattenfall.com/se.

Läs hela artikeln
Jonas Stenbeck

Vattenfall förvärvar 100 procent av aktierna i Enwell Holding AB

Vattenfall AB har köpt samtliga aktier av delägarna Christer Holmén, Bertil Carlsén, Thomas Olausson och Bo Svefors i Enwell Holding AB.

Läs hela artikeln