Vattenfalls årsstämma 2017

Vattenfall AB:s årsstämma 2017 ägde rum torsdagen den 27 april på Vattenfalls huvudkontor i Solna. Årsstämman valde Fredrik Rystedt, vice VD och finansdirektör på hygien- och skogsindustriföretaget SCA, till ny ledamot av Vattenfalls styrelse och beslutade även att ingen utdelning görs för räkenskapsåret 2016.

Ägaren, den svenska staten, företräddes vid röstningen av Malin Fries, ämnesråd på näringsdepartementet och representerades även av Eva Lindström, statssekreterare på näringsdepartementet, som höll ett tal.
 
Beslut vid årsstämman:
Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning för Vattenfall AB och Vattenfallkoncernen.

Utdelning
Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska göras för räkenskapsåret 2016.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Riktlinjer för ersättningar
Årsstämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till förändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Riktlinjerna överensstämmer med regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, beslutade av regeringen den 22 december 2016, med en avvikelse gällande hur dessa ska tillämpas i Vattenfalls dotterföretag.

Arvoden till styrelsen och revisorn
Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 685 000 kronor till styrelsens ordförande och med 330 000 kronor till övriga av årsstämman valda ledamöter. Årsstämman beslutade vidare att för arbete inom revisionsutskottet ska arvode om 90 000 kronor utgå till utskottets ordförande och 70 000 kronor till ledamot, samt att för arbete inom ersättningsutskottet ska arvode om 60 000 kronor utgå till utskottets ordförande och 45 000 kronor till ledamot. Arvoden ska inte utgå till arbetstagarrepresentanter och anställda i Regeringskansliet. Årsstämman beslutade att arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska uppgå till nio (9). Till ordförande för tiden intill slutet av nästa års årsstämma omvaldes Lars G Nordström (ordförande sedan juni 2011). Till styrelseledamöter omvaldes Fredrik Arp, Viktoria Bergman, Håkan Erixon, Tomas Kåberger, Jenny Lahrin, Åsa Söderström Jerring och Hilde Tonne samt nyvaldes Fredrik Rystedt, vice VD och finansdirektör vid hygien- och skogsindustriföretaget SCA. Staffan Bohman avböjde omval. Som revisor omvaldes Ernst & Young AB, som utsett Staffan Landén till huvudansvarig.

Statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande
Årsstämman beslutade att anta statens ägarpolicy, liksom regeringens riktlinjer för externrapportering i bolag med statligt ägande samt regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, beslutade av regeringen den 22 december 2016.

Ytterligare Information om stämman finns på corporate.vattenfall.se.

Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.

För mer information kontakta:
Vattenfalls pressavdelning, telefon: +46 8 739 50 10, press@vattenfall.com 

Facebook: facebook.com/vattenfallpressrum
Twitter:
twitter.com/Vattenfall_Se

Se även

Ett barn som åker skateboard i en ramp

Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning 2020: ”Framsteg för klimatet – det händer här och nu”

Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning 2020 är nu publicerad. Rapporten beskriver ett år med en ökad takt i energiomställningen trots ett tufft och exceptionellt marknadsläge.

Läs hela artikeln

Överenskommelse om lösning för att avsluta tvister om tysk nedläggning av kärnkraft

Den tyska förbundsregeringen har idag tillkännagivit grunden till en överenskommelse med E.ON, EnBW, RWE och Vattenfall som ska avsluta tvister om nedläggningen av den tyska kärnkraften.

Läs hela artikeln
Vattenfalls vd och koncernchef Anna Borg

Bokslut 2020: Motståndskraft och framsteg under ett utmanande år

Vattenfall har stått sig bra under 2020. Bokslutskommunikén visar stabilt underliggande rörelseresultat trots låga elpriser, minskad försäljning och pågående pandemi.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']