Vattenfalls årsstämma 2020

Vattenfall AB:s årsstämma ägde rum tisdagen den 28 april på Vattenfalls huvudkontor i Solna. Bland annat beslutades om en utdelning på 3,6 miljarder SEK till ägaren, den svenska staten. Mats Granryd valdes till ny ledamot av styrelsen.

Vattenfalls ägare företräddes vid röstningen på årsstämman av kanslirådet Maurice Forslund på Näringsdepartementet.

Beslut vid årsstämman:

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning för Vattenfall AB och Vattenfallkoncernen.

Utdelning

Årsstämman beslutade om en utdelning om 3 622 500 000 SEK motsvarande 27,5 procent av årets resultat hänförbart till moderbolagets ägare, för verksamhetsåret 2019. Beslutet överensstämde med styrelsens reviderade förslag till utdelning, vilket innebar en förändring av det belopp som föreslogs i kallelsen till årsstämman.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och för verkställande direktören.

Riktlinjer för ersättningar  

Årsstämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Riktlinjerna överensstämmer med regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, beslutade den 27 februari 2020, med en avvikelse gällande hur dessa ska tillämpas i Vattenfall AB:s dotterföretag.

Val av styrelse

Årsstämman beslutade att styrelsen ska ha nio stämmovalda ledamöter. Lars G Nordström, ordförande sedan juni 2011, valdes om till ordförande. Till styrelseledamöter omvaldes Viktoria Bergman, Ann Carlsson, Håkan Erixon, Tomas Kåberger, Jenny Lahrin, Fredrik Rystedt och Åsa Söderström Winberg. Fredrik Arp avböjde omval. Som ny ledamot i styrelsen valdes Mats Granryd, styrelseordförande i Coor AB, samt tidigare styrelseledamot i Swedbank AB och tidigare vd Tele 2 AB.

Arvoden till styrelsen  

Mot bakgrund av det läge som råder beslutade årsstämman att bibehålla gällande styrelsearvoden och avvakta med det beslut om höjning som föreslogs i kallelsen till årsstämman. Årsstämman beslutade att arvodet till styrelsens ordförande ska uppgå till 790 000 kronor och 370 000 kronor till övriga styrelseledamöter. För arbete inom revisionsutskottet ska ett arvode på 99 000 kronor utgå till utskottets ordförande och 75 000 kronor till ledamot, samt ett arvode på 60 000 kronor till ordförande och 45 000 kronor till ledamot i ersättningsutskottet. Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter och anställda i Regeringskansliet. 

Val av revisor och arvode 

Revisorsfirman Ernst & Young AB valdes om till revisor med Staffan Landén som huvudansvarig. Årsstämman beslutade att arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.

Regeringens principer för bolag med statligt ägande

Årsstämman beslutade att Regeringens principer för bolagsstyrning i bolag med statligt ägande, extern rapportering i bolag med statligt ägande samt ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, ska gälla för Vattenfall AB.

För ytterligare information kontakta:

Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com

Se även

Skylt med Vattenfall-logga utanför huvudkontoret i Solna

Vattenfall presenterar delårsrapport för januari-mars 2021 den 29 april

Vattenfalls delårsrapport för januari-mars 2021 publiceras torsdagen den 29 april klockan 08.00 på group.vattenfall.com/se.

Läs hela artikeln
Vattenfalls logotyp på fasaden till huvudkvarteret i Solna

Pressinbjudan till Vattenfalls årsstämma 2021

Vattenfall AB:s årsstämma äger rum onsdagen den 28 april klockan 09.30. På grund av den rådande situationen hänvisas allmänheten till att följa stämman via webcast på group.vattenfall.com/se...

Läs hela artikeln
Ett barn som åker skateboard i en ramp

Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning 2020: ”Framsteg för klimatet – det händer här och nu”

Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning 2020 är nu publicerad. Rapporten beskriver ett år med en ökad takt i energiomställningen trots ett tufft och exceptionellt marknadsläge.

Läs hela artikeln