Vattenfall AB:s extra bolagsstämma 2022

Vattenfall AB höll en extra bolagsstämma torsdagen den 22 december. Stämman beslutade att i två steg överföra medel från bolagets bundna egna kapital till fritt eget kapital.  

Vattenfalls ägare företräddes vid röstningen på den extra bolagsstämman av kanslirådet Matilde Abejon från Finansdepartementet.   

Beslut vid extra bolagsstämman:

Stämman beslutade att i två steg överföra medel från bolagets bundna egna kapital till fritt eget kapital i moderbolaget Vattenfall AB. Överföringen är av bokföringsmässig karaktär och görs för att förbättra Vattenfalls möjligheter att göra en utdelning under 2023. Detta beror på att utdelningar endast får tas från ett bolags fria egna kapital, enligt gällande aktiebolagsrättsliga regler.

Stämman beslutade därvid först att bolagets aktiekapital om 6 585 000 000 kronor ska ökas med 39 274 880 000 kronor genom överföring om 37 989 200 000 kronor från uppskrivningsfond och överföring om 1 285 680 000 kronor från reservfonden till aktiekapitalet. Efter fondemissionen uppgick bolagets aktiekapital till 45 859 880 000 kronor. Inga nya aktier skulle ges ut, utan genom fondemissionen ökade aktiernas kvotvärde.

Stämman beslutade som nästa steg om en minskning av aktiekapitalet med ändamålet att genomföra en avsättning till fritt eget kapital. Aktiekapitalet minskades därvid med 39 274 880 000 kronor. Efter genomförd minskning uppgår bolagets aktiekapital till 6 585 000 000 kronor, fördelat på sammanlagt 131 700 000 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 50 kronor. Minskningen av aktiekapitalet sker utan indragning av aktier.

För att genomföra dessa ändringar i bolagets aktiekapital beslutades även att i två steg ändra bestämmelsen om aktiekapitalets storlek i bolagsordningen. Efter genomförda åtgärder kommer dock bestämmelsen i bolagsordningen att ha samma lydelse som den hade före den extra bolagsstämman.

För ytterligare information kontakta:

Vattenfalls pressavdelning, 08-739 50 10

press@vattenfall.com

Bilagor

Se även

Vattenfalls logotyp på fasaden till huvudkontoret i Solna

Pressinbjudan till Vattenfalls extra bolagsstämma

Vattenfall AB håller extra bolagsstämma den 22 december klockan 09.30 på Vattenfalls huvudkontor, Evenemangsgatan 13 i Solna. Stämman kan även följas via webben på group.vattenfall.com/se

Läs hela artikeln
Maria Paulinz

Maria Paulinz ny treasurychef på Vattenfall

Maria Paulinz har utsetts till ny treasurychef på Vattenfall. Hon efterträder Robert Flink, som går i pension. Maria Paulinz tillträder den 15 mars 2023.

Läs hela artikeln
Lasse Ejeklint, energiexpert

Lasse Ejeklint släpper bok med sina bästa råd om el och energisparande

Han har givit råd kring energianvändning i decennier. Nu kommer Lasse Ejeklints bok ”Energismart – spara el och pengar” med råd, tips och kunskap kring energi och elanvändning.

Läs hela artikeln