Vårt miljöansvar

Minskade utsläpp

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Ett enormt arbete pågår för närvarande för att begränsa jordens temperaturökning till 1,5 °C, något som skulle kräva att världen når noll nettoutsläpp av växthusgaser mellan år 2030 och 2050. Klimatet är kärnan i vår strategi, och vi samarbetar med kunder, partners, myndigheter och städer för att stödja omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Vårt långsiktiga mål är att bli fossilfria inom en generation. För 2020 är målet att minska utsläppen till 21 miljoner ton koldioxid. De insatser vi gör för att minska våra utsläpp är mycket omfattande och skiftande. Utöver att minska våra koldioxidutsläpp arbetar vi också aktivt för att minska andra utsläpp, till exempel av svaveldioxid (SO2), kväveoxider (NOx), koloxid (CO) och damm.

Tre projekt för att minska utsläppen

Vi inför smarta energilösningar för att göra Uppsala mer hållbart. Titta på videon om våra tre projekt.

Så här minskar vi våra koldioxidutsläpp

  • Vi fasar ut användningen av torv/kol genom byte till biomassa, avveckling eller avyttring.
  • Vi levererar fjärrvärme baserad på effektiva, gaseldade kraftvärmeverk med potential att på lång sikt övergå till syntetisk gas eller biogas.
  • Vi utvecklar nya, smarta energi- och värmelösningar där olika energislag kombineras, som exempelvis industriell restvärme/spillvärme, solpaneler, värmepumpar, lagring av el för värme samt lågenergibyggnader.
  • Vi samarbetar med energiintensiva företag för att minska koldioxidutsläppen genom elektrifiering av industriprocesser.
  • Vi stödjer elektrifieringen av transportsektorn genom att inta en ledande roll i utvecklingen av laddningsinfrastruktur.
  • Vi byter ut vår fordonsflotta i syfte att bli fossilfria.

Hur vi reducerar våra utsläpp av NOx, SO2 och damm

  • Vi vidtar primära åtgärder som till exempel målinriktad blandning av kolkvalitet (SO2) eller förbränningsreglering (NOx, CO) för att minska utsläppen från förbränning.
  • Vi vidtar sekundära åtgärder som till exempel elektrostatiska stoftavskiljare eller filterpåsar (partiklar), avsvavling av rökgas (SO2) och DENOX (NOx) för att rena gas.
  • Vi håller på att byta till biomassa, vilket framför allt bidrar till att minska svaveldioxidutsläppen.
  • Vi konverterar kolkraftverk till gaseldade kraftverk.

Relaterad information

Trädtoppar i grodperspektiv

Miljöaspekter hanteras som en integrerad del av vår verksamhet.

Bygget av vindparken Kentish Flats

Vattenfall är fast beslutet att använda resurser på ett hållbart sätt.

Fiskar som simmar i vatten

Biologisk mångfald är viktig, och vi deltar i många olika projekt inom området.

Se även

Närbild på Idbäcksverket.

Vattenfall investerar i en större andel förnybar produktion.

En flicka i grön tröja som ser in i kameran

Vi ska ta vårt hittills största steg för att minska effekten av klimatförändringarna.

Ledningar och rör

Vi samarbetar med olika företag och industrier för att nå klimatmålen.