Vårt miljöansvar

Klimat

Klimatfrågan är kärnan i Vattenfalls strategi, och vi fokuserar på ett tydligt mål: att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Som en del av vårt miljöarbete arbetar vi även med andra klimatrelaterade frågor som till exempel att minska andra utsläpp, som kväveoxider (NOx) och svaveldioxid (SO2), samt klimatanpassning.

Vår ambition 2030 – ”Mot ett fossilfritt liv inom en generation”

År 2030 driver vi på omställningen till ett fossilfritt liv genom ytterligare elektrifiering och ökad användning av förnybara energikällor. Vi arbetar målmedvetet för att minska vårt eget klimatavtryck i linje med den senaste klimatforskningen. Vi är erkända som en av de ledande aktörerna inom omställningen till ett fossilfritt liv och vi åstadkommer detta i samarbete med våra kunder och partners. Klimatfrågan är kärnan i vår företagsstrategi och vårt syfte som företag. Inom Vattenfall har vi därför flera mål kopplade till att minska klimatpåverkan.

Nedan följer ett urval av våra klimatmål på koncernnivå:

Vetenskapligt baserade klimatmål

Vattenfalls utsläppsminskningsmål:

  • Minska utsläppsintensiteten i egna verksamheten (Scope 1+2) med över 77 % fram till 2030 jämfört med 2017 (SBTi*-godkänt)
  • Minska absoluta utsläpp från användning av sålda produkter (Scope 3) med 33 % fram till 2030 jämfört med 2017 (SBTi*-godkänt)
  • Nå nollnettoutsläpp fram till 2040

*Science Based Targets-initiativet
Läs mer om Vattenfalls utsläppsminskningsmål

Elbilar och laddningsinfrastruktur

Inom Vattenfall har vi ett koncernövergripande mål om att elektrifiera hela fordonsflottan, vilket inkluderar passagerarfordon för privat bruk, passagerarfordon för kommersiellt bruk och lätta fordon för kommersiellt bruk, till år 2030.

Minska utsläppen från flygresor

Vi ska minska våra totala koldioxidutsläpp från flygresor med 30 procent (jämfört med basåret 2019) till år 2025.

Så här arbetar vi för att minska klimatpåverkan

Vår färdplan för fossilfrihet

Vattenfalls mål är att vara fossilfria inom en generation och klimatneutrala år 2050. Syftet med vår färdplan är att skapa en tydlig riktning för vår strategi och verksamhet. Vi måste själva bli fossilfria för att lyckas, men det räcker inte. Med vårt mål som drivkraft ser vi bortom vår egen bransch för att ta reda på var vi verkligen kan göra skillnad, och det gör vi tillsammans med kunder, samarbetspartners, myndigheter och städer.

Läs mer om vår färdplan för koldioxid och utfasning av kol.

Tre projekt för att minska utsläppen

Vi inför smarta energilösningar för att göra Uppsala mer hållbart. Titta på videon om våra tre projekt.

Utsläppshantering och transparens

Utöver arbetet med att minska vår klimatpåverkan minskar vi även våra utsläpp av kväveoxid, svaveldioxid och damm på följande sätt:

  • Vi övergår till användning av biomassa, vilket bidrar särskilt till minskade svaveldioxidutsläpp.
  • Vi omvandlar våra kolkraftverk till gaseldade kraftverk.
  • Vi fasar gradvis ut våra koleldade kraftverk, men för de befintliga anläggningarna använder vi primärt en blandning av kolkvalitet (svaveldioxid) eller förbränningsstyrning (kväveoxid, kolmonoxid) för att minska förbränningsutsläppen.
  • Vi tillämpar sekundära åtgärder som elektrostatiska stoftavskiljare eller filterpåsar (partiklar), rökgasavsvavling (svaveldioxid) och DENOX (kväveoxid) för att rena gas.

Det är viktigt att vi är öppna och transparenta när det gäller vår klimatpåverkan och vi utvärderas av flera externa parter när det gäller våra ESG-resultat. För andra året i rad får Vattenfall högsta betyg, ”A”, för sitt klimatarbete när Carbon Disclosure Project (CDP), en ideell organisation för miljötransparens (2020 års resultat).

Rankningar och rapportering

Se våra senaste rankningar och läs mer om vår hållbarhetsrapportering.

Klimatanpassning

Klimatförändringar påverkar Vattenfall genom fysiska effekter på våra tillgångar och vår verksamhet. Detta sker exempelvis på grund av extrema väderförhållanden eller genom förändringar i samband med övergången till ett fossilfritt samhälle. Vi har därför ett stort fokus på att anpassa oss till förändringar för att kunna garantera säker drift och leveranssäkerhet. Detta gör det möjligt för oss att säkra en motståndskraftig verksamhet och ta vara på framtida möjligheter.

Våra fokusområden gällande klimatanpassning är följande:

  • Stärka det långsiktiga perspektivet i samband med riskidentifiering och riskbedömning.
  • Förbättra identifieringen och hanteringen av leveranskedjerelaterade risker med koppling till klimatförändringar.
  • Uttryckligen inkludera klimatförändringsaspekter (risker och möjligheter) tidigt i beslutsfattandet, särskilt i samband med nya investeringar och byggande av anläggningar.

Klimatförändringsrelaterade risker och strategier för att minska påverkan från klimatförändringar blir ett allt större fokus för våra intressenter, vilket inkluderar våra finansiärer. Vi stödjer därför redovisning av klimatrelaterade risker och möjligheter i enlighet med rekommendationer från Task Force on Climate related Financial Disclosures (TCFD).


 

Relaterad information

Trädtoppar i grodperspektiv

Miljöaspekter hanteras som en integrerad del av vår verksamhet.

Bygget av vindparken Kentish Flats

På Vattenfall är vi fast beslutna att använda resurser på ett hållbart sätt.

Väddnätfjäril

Biologisk mångfald är viktig, och vi deltar i många olika projekt inom området.

Se även

Närbild på Idbäcksverket.

Vattenfall investerar i en större andel förnybar produktion.

En flicka i grön tröja som ser in i kameran

Vi ska ta vårt hittills största steg för att minska effekten av klimatförändringarna.

Ledningar och rör

Vi samarbetar med olika företag och industrier för att nå klimatmålen.